Uchwały zgromadzenia Izby

Rok 2024

Uchwały Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 25 maja 2024 r.

Rok 2023

Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 21 czerwca 2023 r.

 1. Uchwała budżetowa organów Izby na 2023 rok
 2. Uchwała budżetowa Szkolenia Aplikantów Adwokackich na 2023 rok

Uchwały Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 20 maja 2023 r.

 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i wykonania budżetu
 2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Izby
 3. Uchwała w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmian legislacyjnych w ustawie Prawo o adwokaturze
 4. Uchwała w sprawie respektowania wiążących Polskę orzeczeń sądów międzynarodowych
 5. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zmian w procedurze cywilnej
 7. Uchwała w sprawie zorganizowania protestu przeciwko stawkom wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych

Rok 2022

 1. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie
 2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego na rok 2022
 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
 4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
 5. Uchwała w sprawie wniosku grupy posłów do Trybunału Konstytucyjnego
 6. Uchwała w sprawie e-doręczeń
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia poparcia dla dołączenia Ukrainy do Unii Europejskiej

Rok 2021

Uchwały Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 29 maja 2021 r.

uchwała nr 1 – w przedmiocie podzielenia niepokoju Prezydencji FBE w związku z orzeczeniem polskiego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2021 r. 

uchwała nr 2 – w przedmiocie obserwacji działalności orzeczniczej Izby Dyscyplinarnej

uchwała nr 3 – w przedmiocie przypomnienia o konieczności respektowania tajemnicy adwokackiej

uchwała nr 4 – w przedmiocie zmiany uchwały nr 12 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2021

uchwała nr 5 – w przedmiocie zobowiązania ORA w Warszawie do skierowania pism do prezesów i dyrektorów sądów w Warszawie, w celu ułatwienia dostępu do sądów dla adwokatów i aplikantów

uchwała nr 6 – w przedmiocie zobowiązania ORA w Warszawie do podjęcia działań zmierzających do zmiany wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej

udzielenie Okręgowej Radzie Adwokackiej absolutorium

zatwierdzenie sprawozdania z działalności za okres 01 .01.2020 r. do 31.12.2020 r.

zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok

uchwała finansowa na 2021 rok

załącznik nr 1 do uchwały finansowej na 2021 rok

załącznik nr 2 do uchwały finasowej na 2021 rok

Uchwały Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 30 i 31 stycznia 2021 r.

uchwała nr 1 – w przedmiocie uczczenia pamięci adwokatów więzionych i zamordowanych w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych – przyznanie pośmiertnie Odznaki Adwokatura Zasłużonym

uchwała nr 3 – w przedmiocie powołania komisji ds. ochrony zawodu i zwalczania nieuczciwej konkurencji

uchwała nr 4 – w przedmiocie podjęcia prac nad uregulowaniem definicji usługi prawne

uchwała nr 5 – w przedmiocie złagodzenia zakazu reklamy

uchwała nr 6 – w przedmiocie popierania działalności samorządu adwokackiego w sprawie wykonywania zawodu na umowę o pracę z wyłączeniem obron w sprawach karnych

uchwała nr 8 – w przedmiocie przejrzystości działań organów Izby Adwokackiej w Warszawie w istotnych dla adwokatury postępowaniach przed sądami i trybunałami

uchwała nr 10 – w przedmiocie przedstawiania członkom Izby co kwartał informacji ze spraw finansowych Izby, w tym wniesionych składek, poniesionych kosztów wydatków i opłat związanych z działalnością organów Izby, komisji i kół działających przy ORA w Warszawie i Fundacji Adwokatury Warszawskiej

uchwała nr 11 – w przedmiocie udostępnienia członkom izby dokumentacji w sprawie sprzedaży lokalu przy ul. Grochowskiej 326

uchwała nr 12 – w przedmiocie transmisji i utrwalania posiedzeń Okręgowej Rady Adwokackiej

uchwała Nr 13 – dotycząca założeń programowych na lata 2021-2025 przygotowanych przez grupę społeczno-wyborczą Adwokatura 2020

uchwała nr 14 – przedmiocie przygotowania przez Okręgową Radę Adwokacką uchwały finansowej wraz z preliminarzem finansowym na rok 2021 uwzględniającej zwolnienie ze składek kobiet – adwokatek i aplikantek, które urodzą dziecko oraz adwokatów po złożeniu ślubowania przez okres 12 miesięcy

uchwała nr 15 – w przedmiocie zobowiązania Okręgowej Rady Adwokackiej do podjęcia prac nad stworzeniem siedzib dla kancelarii adwokackich na bazie posiadanych lokali, umożliwiających adwokatom rejestrację siedzib kancelarii i pełne wykonywanie zawodu w tym obsługę korespondencji, pracę i spotkania z klientami

uchwała nr 16 – dotyczącą zobowiązania ORA do podjęcia prac na stworzeniem listy adwokatów i ewentualnie aplikantów podejmujących się zastępstw procesowych

uchwała nr 17 – w przedmiocie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania przez Izbę Adwokacką sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych głosowana przy finansowych

UCHWAŁA FINANSOWA ZGROMADZENIA Z 30 STYCZNIA 2021

Rok 2019

Uchwały Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 11 maja 2019 r.

 1. W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności organów Izby Adwokackiej w Warszawie oraz sprawozdania finansowego Izby Adwokackiej
  i wykonania budżetu Izby Adwokackiej w Warszawie za rok 2018. (głosowanie Nr 2; sprawozdania rozesłane wraz z zaproszeniem na Zgromadzenie)
 2. W przedmiocie udzielenia Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie absolutorium (głosowanie Nr 3).
 3. W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz udzielenia Komisji Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej absolutorium (głosowanie Nr 4; sprawozdanie zawarte jest na str. 117 sprawozdania, o którym mowa w pkt 1, rozesłanego wraz z zaproszeniem na Zgromadzenie).
 4. W przedmiocie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Izby Adwokackiej w Warszawie na 2019 r. i ustalenia wysokości składki na potrzeby Izby. głosowanie nr 5 _ zatwierdzenie preliminarza budżetowego  
 5. W przedmiocie likwidacji Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. głosowanie nr 7_ likwidacja Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 6. W przedmiocie sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa
  do lokalu użytkowego nr 4 położonego w Warszawie przy ul. Grochowskiej 326, znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chata” w Warszawie głosowanie nr 8_ zgoda na sprzedaż lokalu przy ul. Grochowskiej.
 7. W przedmiocie tajemnicy adwokackiej. głosowanie nr 10_tajemnica adwokacka
 8. W przedmiocie ładu konstytucyjnego „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wszystkich obywateli” głosowanie nr 11_w przedmiocie ładu konstyucyjnego, przez aklamację.
 9. W przedmiocie zwrócenia się do Naczelnej Rady Adwokackiej
  o uregulowanie kwestii honorarium dla adwokatów pełniących funkcję zastępców adwokatów głosowanie nr 12_w przedmiocie uregulowania kwestii honorariów dla adw. zastępców, przez aklamację. 
 10. W przedmiocie ochrony przed mobbingiem i nierównym traktowaniem głosowanie nr 13_ochrona przed mobbingiem i nierównym traktowaniem, przez aklamację.

Rok 2018

Uchwały Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 21.04.2018

Rok 2017

Uchwały Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 13.05.2017

Rok 2016

Uchwały Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 23.04.2016

ROK 2015

Uchwały Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 14.06.2015

ROK 2014

Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Izby Warszawskiej z dnia 11.10.2014:

ROK 2013

Uchwały Zgromadzenia Izby Warszawskiej z dnia 14-15.09.2013:

ROK 2012

Uchwały Zgromadzenia Izby Warszawskiej z dnia 16.06.2012:

ROK 2011

Uchwały Zgromadzenia Izby Warszawskiej z dnia 12.06.2011:

ROK 2010

Uchwały Zgromadzenia Izby Warszawskiej z dnia 29.05.2010:

ROK 2009

Uchwały Zgromadzenia Izby Warszawskiej z dnia 31.05.2009:

ROK 2008

Uchwały Zgromadzenia Izby Warszawskiej z dnia 27.09.2008: