Uchwały zgromadzenia Izby

Rok 2019

Uchwały Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 11 maja 2019 r.

 1. W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności organów Izby Adwokackiej w Warszawie oraz sprawozdania finansowego Izby Adwokackiej
  i wykonania budżetu Izby Adwokackiej w Warszawie za rok 2018. (głosowanie Nr 2; sprawozdania rozesłane wraz z zaproszeniem na Zgromadzenie)
 2. W przedmiocie udzielenia Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie absolutorium (głosowanie Nr 3).
 3. W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz udzielenia Komisji Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej absolutorium (głosowanie Nr 4; sprawozdanie zawarte jest na str. 117 sprawozdania, o którym mowa w pkt 1, rozesłanego wraz z zaproszeniem na Zgromadzenie).
 4. W przedmiocie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Izby Adwokackiej w Warszawie na 2019 r. i ustalenia wysokości składki na potrzeby Izby. głosowanie nr 5 _ zatwierdzenie preliminarza budżetowego  
 5. W przedmiocie likwidacji Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. głosowanie nr 7_ likwidacja Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 6. W przedmiocie sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa
  do lokalu użytkowego nr 4 położonego w Warszawie przy ul. Grochowskiej 326, znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chata” w Warszawie głosowanie nr 8_ zgoda na sprzedaż lokalu przy ul. Grochowskiej.
 7. W przedmiocie tajemnicy adwokackiej. głosowanie nr 10_tajemnica adwokacka
 8. W przedmiocie ładu konstytucyjnego „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wszystkich obywateli” głosowanie nr 11_w przedmiocie ładu konstyucyjnego, przez aklamację.
 9. W przedmiocie zwrócenia się do Naczelnej Rady Adwokackiej
  o uregulowanie kwestii honorarium dla adwokatów pełniących funkcję zastępców adwokatów głosowanie nr 12_w przedmiocie uregulowania kwestii honorariów dla adw. zastępców, przez aklamację. 
 10. W przedmiocie ochrony przed mobbingiem i nierównym traktowaniem głosowanie nr 13_ochrona przed mobbingiem i nierównym traktowaniem, przez aklamację.

Rok 2018

Uchwały Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 21.04.2018

Rok 2017

Uchwały Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 13.05.2017

Rok 2016

Uchwały Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 23.04.2016

ROK 2015

Uchwały Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 14.06.2015

ROK 2014

Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Izby Warszawskiej z dnia 11.10.2014:

ROK 2013

Uchwały Zgromadzenia Izby Warszawskiej z dnia 14-15.09.2013:

ROK 2012

Uchwały Zgromadzenia Izby Warszawskiej z dnia 16.06.2012:

ROK 2011

Uchwały Zgromadzenia Izby Warszawskiej z dnia 12.06.2011:

ROK 2010

Uchwały Zgromadzenia Izby Warszawskiej z dnia 29.05.2010:

ROK 2009

Uchwały Zgromadzenia Izby Warszawskiej z dnia 31.05.2009:

ROK 2008

Uchwały Zgromadzenia Izby Warszawskiej z dnia 27.09.2008: