Dla członków Izby / Ubezpieczenie OC (2018-2021)

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie informuje, że Naczelna Rada Adwokacka oraz STU Ergo Hestia S.A. podpisały umowę generalną w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów na lata 2018-2021. Nowa propozycja obejmuje m.in. rozszerzony zakres ubezpieczenia, niższe składki za dotychczasowe warianty sum ubezpieczenia oraz nowe warianty sum ubezpieczenia.


Umowa generalna jest dostępna pod następującym linkiem (treść umowy generalnej 2018-2021) lub na stronie internetowej: http://www.adwokat.marsh-zawodowe.pl

Druk deklaracji wyboru wariantu ubezpieczenia jest dostępny pod następującym linkiem (DRUK DEKLARACJI)

Deklarację można złożyć: na biurze podawczym Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie – Al. Ujazdowskie 49, faxem 22-58-49-622, mailem (skan podpisanej deklaracji): ora.warszawa@adwokatura.pl
Do zawarcia umowy ubezpieczenia wystarczy przesłać fax lub skan wniosku. Oryginał należy wysłać pocztą lub złożyć na biurze podawczym ORA.Możliwe jest także wypełnienie elektroniczne deklaracji dostępne poprzez platformę internetową dostępna na stronie http://www.adwokat.marsh-zawodowe.pl

UWAGA! Zgodnie z zapisami umowy technicznej wybrane wysokości wariantu ubezpieczenia OC w 2017 r. przechodzą na rok następny. Jeżeli zachodzi potrzeba zmiany wysokości wariantu ubezpieczenia OC należy złożyć nową deklarację j.w.

Wybrany wariant ubezpieczenia będzie obowiązywał od dnia następnego po dniu wpływu deklaracji do ORA (od dnia poprzedzającego rozpoczęcie wykonywania zawodu do dnia wpływu deklaracji do ORA adwokat będzie ubezpieczony według wariantu nr 2 tj. 100.000 EUR + 250.000,00 EUR ubezpieczenia dodatkowego).

Składki za ubezpieczenia OC: kwartalne, półroczne lub roczne należy wpłacić w nieprzekraczalnych terminach do dnia 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 grudnia danego roku.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy nr 18 1050 1038 1000 0023 0760 2090 ING Bank Śląski według następującego wzoru:
nr wpisu (dostępny na legitymacji), składka OC, imiona i nazwisko ubezpieczonego

Przypominamy, że jeżeli adwokat, który nie złożył wcześniej deklaracji będzie ubezpieczony od dnia poprzedzającego rozpoczęcie wykonywania zawodu na sumę ubezpieczenia 100 000 eur oraz ubezpieczeniem dodatkowym na sumę 250 000 euro. Natomiast w przypadku zmiany wariantu ubezpieczenia, nowy wariant będzie obowiązywał od dnia następnego po złożeniu deklaracji (decyduje data wpływu deklaracji do ORA).

 Warianty ubezpieczenia:

Ważne: wszystkie sumy (z wyjątkiem 50.000 EUR) są objęte dodatkowym grupowym ubezpieczeniem OC adwokatów z sumą na jedno i wszystkie zdarzenia i każdego adwokata 250.000 EUR oraz łącznie dla wszystkich adwokatów 7.000.000 EUR.

Suma podstawowa (1): Suma dodatkowa Składka miesięczna Składka kwartalna Łączna składka roczna
50.000 EUR brak 10 zł 30 zł 120 zł
100.000 EUR 250.000 EUR 25 zł 75 zł 300 zł
150.000 EUR 250.000 EUR 70 zł 210 zł 840 zł
200.000 EUR 250.000 EUR 88 zł 264 zł 1 056 zł
250.000 EUR 250.000 EUR 123 zł 369 zł 1 476 zł
300.000 EUR 250.000 EUR 161 zł 483 zł 1 932 zł
400.000 EUR 250.000 EUR 200 zł 600 zł 2 400zł
500.000 EUR 250.000 EUR 220 zł 660 zł 2 640 zł
1.000.000 EUR 250.000 EUR 257 zł 771 zł 3 084 zł
1.500.000 EUR 250.000 EUR 326 zł 978 zł 3 912 zł
2.000.000 EUR 250.000 EUR 406 zł 1 218 zł 4 872 zł

1 – przeliczana na PLN wg kursu NBP ogłaszanego po raz pierwszy w roku ubezpieczenia.

WAŻNE: nowa oferta obejmuje automatyczne, nieodpłatne rozszerzenie w każdym wariancie ubezpieczenia, bez dodatkowych kosztów:

  • Odpowiedzialność cywilna adwokata pełniącego funkcję kuratora – na dodatkową sumę 25.000 zł.
  • Odpowiedzialność za każdego aplikanta adwokackiego działającego w imieniu adwokata za praktykantów i pracowników oraz inne osoby działające w imieniu adwokata.
  • Ubezpieczenie NNW – na dodatkową sumę 25.000 zł ( dla uszczerbków powyżej 20%).
  • Rażące niedbalstwo adwokata.
  • Klauzula OC za działalność biurową – na dodatkową sumę 200.000 zł.
  • Klauzula OC pracodawcy – na dodatkową sumę 100.000 zł.
  • OC w życiu prywatnym – na dodatkową sumę 100.000 zł.
  • Klauzula zniszczenia, zaginięcia dokumentów – na dodatkową sumę 100.000 zł.

Informacje o ubezpieczeniu:

mailowo pod adresem platnosci@ora-warszawa.com.pl

22-58-49-638 – nazwiska od A do G,
22-58-49-632 – nazwiska od H do Kosi
22-58-49-631, 505-099-281 – nazwiska od Kosm do Marc
22-58-49-637 – nazwiska od Mard do Pa, lub mailowo kk@ora-warszawa.com.pl (dla nazwisk od Mard do Pa)
22-486-34-07 – nazwiska od Pą do Sin
22-58-49-621, 508-108-511 – nazwiska od Sio do Um
22-58-49-633 – nazwiska od Un do Ż


Zgłoszenie szkody

Uprzejmie informujemy, że na postawie Umowy brokerskiej zawartej pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a Marsh Sp. z o.o. w dniu 7 listopada 2017 roku, począwszy od 1 stycznia 2018 roku Marsh Sp. z o.o. działa jako broker ubezpieczeniowy Naczelnej Rady Adwokackiej, oferując jednocześnie wszystkim adwokatom i aplikantom adwokackim możliwość korzystania z obsługi brokerskiej w procesie likwidacji szkód.

Zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Broker działając w oparciu o wystawione przez zgłaszającego szkodę Klienta (adwokata lub aplikanta adwokackiego) upoważnienie reprezentuje Klienta w kontaktach z ubezpieczycielem i asystuje w procesie likwidacji szkody.  Świadczenie usług na rzecz adwokata lub aplikanta adwokackiego następuje w ramach ww. Umowy Brokerskiej z Naczelną Radą Adwokacką i nie łączy się z obowiązkiem ponoszenia przez niego jakichkolwiek opłat na rzecz Brokera.

Możliwość zgłaszania szkód za pośrednictwem Brokera dotyczy wszystkich szkód z ubezpieczeń związanych z wykonywaniem zawodu adwokata objętych zarówno Umową Generalną z dnia 5 grudnia 2017 roku zawartą przez Naczelną Radę Adwokacką z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. jak i poprzednio obowiązującą Umową Generalną z dnia 16 grudnia 2014 roku zawartą z PZU S.A. i TUiR Warta S.A.

W celu zgłoszenia szkody, uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonych druków i odesłanie ich na adres email: NRA.szkody@marsh.com lub bartlomiej.glowacki@marsh.com, ewentualnie na adres korespondencyjny: Marsh Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, Polska


Pozostałe informacje