Dla członków Izby / Ubezpieczenie OC (2018-2025)

Umowa 2022-2025

Informacje o ubezpieczeniu:

mailowo pod adresem platnosci@ora-warszawa.com.pl

22-58-49-634 – nazwiska od A do De
22-58-49-638 – nazwiska od Dę do Jani,
22-58-49-632 – nazwiska od Jank do Kulh
22-58-49-637 – nazwiska od Kuli do Not, lub mailowo kk@ora-warszawa.com.pl (dla nazwisk od Kuli do Not)
22-486-34-07 – nazwiska od Now do Rur
22-58-49-621, 508-108-511 – nazwiska od Rus do Ta
22-58-49-633 – nazwiska od Te do Ż

 

Deklaracja wyboru wariantu OC na rok 2022 (wersja PDF / Wersja edytowalna)

nr Wariantu Suma podstawowa: Suma dodatkowa Łączna składka roczna
I 100.000 EUR brak 120 zł
II 150.000 EUR 250.000 EUR 282 zł
III 200.000 EUR 250.000 EUR 618 zł
IV 250.000 EUR 250.000 EUR 774 zł
V 300.000 EUR 250.000 EUR 1 074 zł
VI 350.000 EUR 250.000 EUR 1 410 zł
VII 450.000 EUR 250.000 EUR 1746 zł
VIII 550.000 EUR 250.000 EUR 1 914 zł
IX 1.500.000 EUR 250.000 EUR 2 238 zł
X 2.000.000 EUR 250.000 EUR 2 826 zł
XI 2.500.000 EUR 250.000 EUR 3 522 zł

Deklaracja wyboru wariantu OC na rok 2022 (wersja PDF / Wersja edytowalna)

Zasady opłacania – uchwała 

Wniosek o rozłożenie na raty płatności rocznej

Tekst jednolity Umowy Generalnej wprowadzony Aneksem nr 4

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy nr 18 1050 1038 1000 0023 0760 2090 ING Bank Śląski według następującego wzoru:
nr wpisu (dostępny na legitymacji), składka OC, imiona i nazwisko ubezpieczonego

 

Deklarację można złożyć: na biurze podawczym Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie – Al. Ujazdowskie 49, faxem 22-58-49-622, mailem (skan podpisanej deklaracji): ora.warszawa@adwokatura.pl
Do zawarcia umowy ubezpieczenia wystarczy przesłać fax lub skan wniosku. Oryginał należy wysłać pocztą lub złożyć na biurze podawczym ORA. Możliwe jest także wypełnienie elektroniczne deklaracji dostępne poprzez platformę internetową dostępna na stronie http://www.adwokat.marsh-zawodowe.pl

UWAGA! Zgodnie z zapisami umowy technicznej wybrane wysokości wariantu ubezpieczenia OC w danym roku przechodzą na rok następny. Jeżeli zachodzi potrzeba zmiany wysokości wariantu ubezpieczenia OC należy złożyć nową deklarację j.w.

Wybrany wariant ubezpieczenia będzie obowiązywał od dnia następnego po dniu wpływu deklaracji do ORA

 

Komunikat:

W ślad za komunikatem Naczelnej Rady Adwokackiej, uprzejmie informujemy, że NRA zawarła nową umowę generalną dotyczącą obecnego ubezpieczenia OC adwokatów. Zasadnicze zmiany w stosunku do dotychczasowych warunków:

  1. Składka jest płatna jednorazowo. Termin zapłaty składki oraz warunki ewentualnego rozłożenia płatności na raty zostaną określone uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej
    w Warszawie.
  2. Podniesiono sumy gwarancyjne przy jednoczesnym pozostawieniu na tym samym poziomie składki za wariant podstawowy i obniżeniem składek za warianty rozszerzone.

Informujemy, że wybrany wariant ubezpieczenia OC obowiązujący w roku 2021 będzie automatycznie przedłużony na rok 2022, chyba, że adwokat dokona zmiany wariantu. Nie dotyczy to osób zalegających z płatnościami składek OC. Osoby zalegające z zapłatą składki OC, od 1 stycznia 2022 roku będą podlegały ubezpieczeniu na najniższą sumę ubezpieczenia (Wariant I).

Dla adwokatów rozpoczynających wykonywanie zawodu, adwokat musi złożyć do Biura ORA deklarację wyboru.

Szczegóły dotyczące poszczególnych wariantów zostały do Państwa przesłane w formie tabelarycznej w komunikacie Prezesa NRA, który znajdziecie Państwo tutaj:

https://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-informacja-na-temat-ubezpieczenia-oc-adwokatow-32623.pdf

Płatność składek ubezpieczeniowych

Składki ubezpieczeniowe, należy zapłacić, tak jak dotychczas, na rachunek bankowy ORA
w Warszawie: ING Bank Śląski 18 1050 1038 1000 0023 0760 2090.

Uwaga! Składki OC nie należy wpłacać na rachunki indywidualne adwokatów, które są dedykowane wyłącznie do wpłat składek samorządowych!

Możliwość płatności ratalnej

Zgodnie z informacją zamieszczoną w komunikacie Naczelnej Rady Adwokackiej, składka płatna jest jednorazowo. Jeżeli jednak chcieliby Państwo płacić składkę ubezpieczeniową ratalnie, konieczne będzie uzyskanie na to indywidualnej zgody Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Kryteria rozpatrywania wniosków o płatność ratalną zostaną podane do Państwa wiadomości niezwłocznie po ich uchwaleniu przez ORA. W związku z powyższym prosimy o wstrzymanie się ze składaniem wniosków o rozłożenie płatności składki OC na raty, do czasu podjęcia przez ORA uchwały w tej sprawie.

Wybór lub zmiana wariantu ubezpieczenia od 1 stycznia 2022 r.

Aby dokonać zmiany wariantu ubezpieczenia w trakcie 2022 roku, należy zalogować się na Państwa konto w serwisie: https://www.adwokat.marsh-zawodowe.pl/ i dokonać tam odpowiedniego wyboru.

Alternatywnie możecie Państwo skierować stosowną do biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, które przekaże ją ubezpieczycielowi, jako Państwa dyspozycję zmiany.

Rezygnacja z ubezpieczenia w ramach umowy generalnej z NRA

Ubezpieczeniem OC w ramach Umowy generalnej zawartej przez Naczelną Radę Adwokacka objęci są wszyscy adwokaci wykonujący zawód w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Wskazujemy, że adwokaci nie mają obowiązku przystąpić do ubezpieczenia w ramach Umowy generalnej i mogą ubezpieczyć się w dowolnie wybranym innym Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Wówczas adwokat ma obowiązek przedstawić polisę dokumentującą zawarcie umowy OC w innym TU, poprzez złożenie jej do Biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie do dnia 31 stycznia 2022 roku, lub w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia wykonywania zawodu.

Dodatkowe pytania

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na dedykowaną infolinię lub skrzynkę mailową ubezpieczyciela.

Infolinia: +48 22 456 41 93 (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00)

Kontakt mailowy: nra.kontakt@marshservices.com

 

 

 

Umowa 2018-2021

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie informuje, że Naczelna Rada Adwokacka oraz STU Ergo Hestia S.A. podpisały umowę generalną w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów na lata 2018-2021. Nowa propozycja obejmuje m.in. rozszerzony zakres ubezpieczenia, niższe składki za dotychczasowe warianty sum ubezpieczenia oraz nowe warianty sum ubezpieczenia.


Umowa generalna jest dostępna pod następującym linkiem (treść umowy generalnej 2018-2021) lub na stronie internetowej: http://www.adwokat.marsh-zawodowe.pl

 

 


Zgłoszenie szkody

Uprzejmie informujemy, że na postawie Umowy brokerskiej zawartej pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a Marsh Sp. z o.o. w dniu 7 listopada 2017 roku, począwszy od 1 stycznia 2018 roku Marsh Sp. z o.o. działa jako broker ubezpieczeniowy Naczelnej Rady Adwokackiej, oferując jednocześnie wszystkim adwokatom i aplikantom adwokackim możliwość korzystania z obsługi brokerskiej w procesie likwidacji szkód.

Zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Broker działając w oparciu o wystawione przez zgłaszającego szkodę Klienta (adwokata lub aplikanta adwokackiego) upoważnienie reprezentuje Klienta w kontaktach z ubezpieczycielem i asystuje w procesie likwidacji szkody.  Świadczenie usług na rzecz adwokata lub aplikanta adwokackiego następuje w ramach ww. Umowy Brokerskiej z Naczelną Radą Adwokacką i nie łączy się z obowiązkiem ponoszenia przez niego jakichkolwiek opłat na rzecz Brokera.

Możliwość zgłaszania szkód za pośrednictwem Brokera dotyczy wszystkich szkód z ubezpieczeń związanych z wykonywaniem zawodu adwokata objętych zarówno Umową Generalną z dnia 5 grudnia 2017 roku zawartą przez Naczelną Radę Adwokacką z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. jak i poprzednio obowiązującą Umową Generalną z dnia 16 grudnia 2014 roku zawartą z PZU S.A. i TUiR Warta S.A.

W celu zgłoszenia szkody, uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonych druków i odesłanie ich na adres email: NRA.szkody@marsh.com ewentualnie na adres korespondencyjny: Marsh Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, Polska


Pozostałe informacje