Dla członków Izby / Ubezpieczenie OC (2018-2025)

OPŁACANIE SKŁADEK OC ZA ROK 2024

Koleżanki i Koledzy,

15 listopada 2023 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podjęła istotną uchwałę zmieniającą zasady opłacania składek na ubezpieczenie OC w ramach umowy generalnej zawartej przez Naczelną Radę Adwokacką z ERGO Hestia.

 

Najważniejsze kwestie:

 • Termin płatności składki OC za rok 2024 będzie przypadał na dzień 15 grudnia 2023;
 • Adwokaci zalegający z płatnością składek na dzień 30 listopada 2023 r. zostaną wykluczeni z ubezpieczenia grupowego OC w ramach umowy generalnej i w styczniu 2024 będą zobowiązani do przedłożenia w ORA potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC poza systemem ubezpieczenia grupowego.

Zmiana ta ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w których ze wspólnego budżetu Izby opłacane są składki za adwokatów niewykonujących tego obowiązku.

Dalsze szczegóły zostały zawarte poniżej oraz w załączonej Uchwale Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z 15 listopada 2023 r.

adw. Jakub Jacyna
sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE – UBEZPIECZENIE OC W ROKU 2023/2024

1. WARIANTY UBEZPIECZENIOWE

W stosunku do ubiegłego roku nie zmieniły się warianty ubezpieczeniowe i są następujące:

Wariant Suma podstawowa: Suma dodatkowa Łączna składka roczna
I 100.000 EUR brak 120 zł
II 150.000 EUR 250.000 EUR 282 zł
III 200.000 EUR 250.000 EUR 618 zł
IV 250.000 EUR 250.000 EUR 774 zł
V 300.000 EUR 250.000 EUR 1 074 zł
VI 350.000 EUR 250.000 EUR 1 410 zł
VII 450.000 EUR 250.000 EUR 1 746 zł
VIII 550.000 EUR 250.000 EUR 1 914 zł
IX 1.500.000 EUR 250.000 EUR 2 238 zł
X 2.000.000 EUR 250.000 EUR 2 826 zł
XI 2.500.000 EUR 250.000 EUR 3 522 zł

 

2. WYBÓR WARIANTU

Państwa polisa zostanie automatycznie odnowiona na rok 2024 w takim samym wariancie, jaki obowiązywał w roku 2023. Aby dokonać zmiany wariantu należy wykonać jedną z wymienionych poniżej czynności:

 • Zalogować się na stronie internetowej: https://adwokat.marsh-zawodowe.pl/ i w zakładce „Lista Polis” wybrać polisę na rok 2024, a następnie zaznaczyć opcję: „Wystaw wniosek o zmianę wariantu”. Operacja ta będzie dostępna dopiero po wygenerowaniu dla Państwa polisy na rok 2024 (w tej chwili nie zostały one jeszcze wystawione przez ubezpieczyciela).
 • lub
 • Złożyć do ORA wypełniony wniosek o zmianę wariantu – WZÓR WNIOSKU O ZMIANĘ WARIANTU (wniosek można złożyć także przez ePUAP, opatrując go podpisem zaufanym albo przesłać skan podpisanego wniosku na adres: ora.warszawa@adwokatura.pl)

Deklaracja wyboru wariantu OC na rok 2023/2024 (wersja PDF / Wersja edytowalna)

Zasady opłacania na rok 2024uchwała zasady opłacania składki OC w 2024 r   (Zasady opłacania na rok 2023 – uchwała zasady opłacania składki OC w 2023 r)

Tekst jednolity Umowy Generalnej wprowadzony Aneksem nr 4

Aneks do Umowy Technicznej OC

3. TERMIN PŁATNOŚCI

Składka OC za rok 2024 jest płatna jednorazowo, w terminie do dnia 15 grudnia 2023 r.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy nr 18 1050 1038 1000 0023 0760 2090 ING Bank Śląski według następującego wzoru:
nr wpisu (dostępny na legitymacji), składka OC, imiona i nazwisko ubezpieczonego

4. PŁATNOŚCI RATALNE

Dla wariantów ubezpieczenia V, VI, VII, VIII, IX, X i XI istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty, po złożeniu wniosku do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie – WZÓR WNIOSKU  O ROZŁOŻENIE PŁATNOŚCI NA RATY (wniosek można złożyć w formie papierowej albo przez ePUAP, opatrując go podpisem zaufanym).

Nieprzekraczalny termin na złożenie wniosku o płatność ratalną: 15 grudnia 2023 r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyrazi zgodę na płatność ratalną jeżeli łącznie zostaną spełnione warunki:

 • złożono do ORA uzasadniony, pisemny wniosek o rozłożenie płatności na raty, wskazujące na zaistnienie przypadku losowego, uzasadniającego płatność ratalną;
 • wnioskodawca nie posiada zaległości w zapłacie składek członkowskich;
 • wnioskodawca nie posiada zaległości w zapłacie składek OC;
 • wnioskodawca nie posiada zaległości w zapłacie prawomocnie zasądzonych kosztów postępowania dyscyplinarnego;
 • wnioskodawca nie posiada zaległości w zapłacie prawomocnie zasądzonych w postępowaniu dyscyplinarnym kar pieniężnych;
 • wniosek wpłynie do ORA najpóźniej w dniu 15 grudnia 2023 r.

W razie pozytywnego rozpoznania wniosku o płatność ratalną, terminy płatności poszczególnych rat będą przypadały na:

 • 1 rata – do 15 marca 2024 r.,
 • 2 rata – do 15 czerwca 2024 r.,
 • 3 rata – do 15 września 2024 r.,
 • 4 rata – do 15 grudnia 2024 r.

Nie ma możliwości rozłożenia na raty płatności składek OC dla wariantów: I, II, III, IV i V.

5. WYKLUCZENIE Z UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO

Adwokaci i prawnicy zagraniczni zalegający z płatnością składek na dzień 30 listopada 2023 r. zostaną wykluczeni z ubezpieczenia grupowego OC w ramach umowy generalnej od 1 stycznia 2024 r. i najpóźniej do 31 stycznia 2024 r. zobowiązani są do przedstawienia Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie polisy potwierdzającej zawarcie odrębnej umowy ubezpieczenia OC.

6. REZYGNACJA Z UBEZPIECZENIA W RAMACH UMOWY GENERALNEJ

Ubezpieczeniem OC w ramach Umowy generalnej zawartej przez Naczelną Radę Adwokacka objęci są wszyscy adwokaci wykonujący zawód w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Wskazujemy, że adwokaci mogą, ale nie mają obowiązku, przystąpić do ubezpieczenia w ramach Umowy generalnej i wówczas zobowiązani są – zgodnie z art. 8a ustawy Prawo o adwokaturze – ubezpieczyć się w wybranym przez siebie Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Adwokat ubezpieczający się indywidualnie (poza umową generalną) ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia grupowego odpowiedzialności cywilnej adwokatów oraz przedstawić polisę dokumentującą zawarcie umowy OC w innym TU. Oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia w ramach umowy generalnej oraz polisę/dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie (w innym TU) obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokata obowiązującą do dnia 31 grudnia 2024 roku, należy złożyć w Biurze Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie do dnia 31 stycznia 2024 roku, lub w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia wykonywania zawodu.

Wzór oświadczenia o rezygnacji

7. DODATKOWE PYTANIA

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na dedykowaną infolinię lub skrzynkę mailową ubezpieczyciela.
Infolinia: +48 22 456 41 93 (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00)
Kontakt mailowy: nra.kontakt@marshservices.com

Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące spraw znajdujących się w kompetencji Rady (np. płatność ratalna, stan zaległości) udzielane są mailowo oraz telefonicznie:

Umowa 2018-2021

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie informuje, że Naczelna Rada Adwokacka oraz STU Ergo Hestia S.A. podpisały umowę generalną w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów na lata 2018-2021. Nowa propozycja obejmuje m.in. rozszerzony zakres ubezpieczenia, niższe składki za dotychczasowe warianty sum ubezpieczenia oraz nowe warianty sum ubezpieczenia.


Umowa generalna jest dostępna pod następującym linkiem (treść umowy generalnej 2018-2021) lub na stronie internetowej: http://www.adwokat.marsh-zawodowe.pl

 

 


Zgłoszenie szkody

Uprzejmie informujemy, że na postawie Umowy brokerskiej zawartej pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a Marsh Sp. z o.o. w dniu 7 listopada 2017 roku, począwszy od 1 stycznia 2018 roku Marsh Sp. z o.o. działa jako broker ubezpieczeniowy Naczelnej Rady Adwokackiej, oferując jednocześnie wszystkim adwokatom i aplikantom adwokackim możliwość korzystania z obsługi brokerskiej w procesie likwidacji szkód.

Zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Broker działając w oparciu o wystawione przez zgłaszającego szkodę Klienta (adwokata lub aplikanta adwokackiego) upoważnienie reprezentuje Klienta w kontaktach z ubezpieczycielem i asystuje w procesie likwidacji szkody.  Świadczenie usług na rzecz adwokata lub aplikanta adwokackiego następuje w ramach ww. Umowy Brokerskiej z Naczelną Radą Adwokacką i nie łączy się z obowiązkiem ponoszenia przez niego jakichkolwiek opłat na rzecz Brokera.

Możliwość zgłaszania szkód za pośrednictwem Brokera dotyczy wszystkich szkód z ubezpieczeń związanych z wykonywaniem zawodu adwokata objętych zarówno Umową Generalną z dnia 5 grudnia 2017 roku zawartą przez Naczelną Radę Adwokacką z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. jak i poprzednio obowiązującą Umową Generalną z dnia 16 grudnia 2014 roku zawartą z PZU S.A. i TUiR Warta S.A.

W celu zgłoszenia szkody, uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonych druków i odesłanie ich na adres email: NRA.szkody@marsh.com ewentualnie na adres korespondencyjny: Marsh Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, Polska


Pozostałe informacje