Doskonalenie zawodowe

Plany wykładów KDZ

Plany wykładów organizowanych przez Komisję Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Prezentacje, konspekty wykładów

Autor: Adw. Stefan Jaworski

Temat: „Podsumowanie zmian w kpc” cz. 2

 

Autor: Adw. Stefan Jaworski

Temat: „Podsumowanie zmian w kpc” cz. 1

 

Autor: Adw. Maciej Łaszczuk

Temat: „Arbitraż. Procedura skrojona na miarę”

 

Autor: Adw. Stefan Jaworski

Temat: „Regulacje COVID 19 w sprawach karnych, cywilnych, administracyjnych i umowy”

 

Autor: Adw. dr Andrzej Ważny

Temat: „Kluczowa problematyka nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z dn. 19 lipca 2019 r.”

 

Autor: Adw. Szymon Gołębiowski

Temat: „Nowe kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie zwalczania zatorów płatniczych”

 

Autor: Adw. Marcin Smolarek

Temat: „Zabezpieczenia kredytów bankowych w praktyce”

 

Autor: Adw. Stefan Jaworski

Temat: „Zmiany w k.p.c. – postępowanie przygotowawcze, nadużycie prawa, zmiany różne: dowody, uchylanie tajemnic zawodowych, obowiązki lojalnościowe sądu wobec stron, doręczanie pism pozwanemu, apelacja, zażalenie”

Autor: Adw. Szymon Gołębiowski

Temat: „Antymonopolowe aspekty transakcji M&A w świetle najnowszego orzecznictwa organów ochrony konkurencji”

Autor:  Adw. Adam Baworowski
Temat: „RODO w kancelarii adwokackiej”

Autor:  SSR Urszula Rosochacka
Temat: „Zmiany w prawie karnym z uwzględnieniem ostatniego orzecznictwa”

 

Autor:  R. pr. dr Arkadiusz Turczyn
Temat: „Słuszność i sprawiedliwość społeczna na tle orzecznictwa”

Autor:  Adw. Ewa Stawicka
Temat: „Zasiedzenie nieruchomości – aktualne orzecznictwo”

Autor:  dor. pod. Janusz Błaszczuk
Temat: „Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – aspekty praktyczne”

Autor: SSN dr Helena Ciepła
Temat: „Obrót nieruchomościami rolnymi”

Autor: SSN dr Helena Ciepła
Temat: „Reprywatyzacja”

Autor: SWSA Krystyna Kleiber

Temat: „Ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi po zmianach”

Autor: adw. Andrzej Kurkiewicz
Temat: „Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym”

Autor: SSN Jarosław Matras
Temat: „Przepisy intertemporalne ustawy z 27.09.2013 r.”

Autor: SSN Jarosław Matras
Temat: „Środki zapobiegawcze i zabezpieczające od 1 lipca 2015 r.”

Autor: SSN Jarosław Matras
Temat: „Odszkodowanie”

Autor: SWSA Krystyna Kleiber
Temat: „Przepisy dotyczące kas rejestrujących podatek od towarów i usług oraz skutki nieprzestrzegania tych przepisów.”

Autor: r. pr. Magdalena Kowalczuk-Szymańska
Temat: „Umowa franczyzy – uwagi praktyczne na tle prawa polskiego, z uwzględnieniem dorobku unijnego”

Autor: adw. Ewa Stawicka
Temat: „Art. 10 ukwh – czy szczególny rodzaj powództwa o ustalenie?”

Autor: Tomasz Dyrda, Dyrektor w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć Ernst & Young
Temat: Dowody elektroniczne w praktyce

Autor: SSW Krystyna Kleiber
Temat: Procedura przed sądami administracyjnymi

Autor: adw. dr Iwona Zielinko
Temat: Zniesławienie – aspekty materialnoprawne i procesowe przed i po nowelizacji k.p.k.

Autor: adw. dr Paweł Litwiński
Temat: Wpływ przepisów o ochronie danych osobowych na wykonywanie zawodu adwokata

Autor: adw. dr Karol Pachnik
Temat: Zasady oceny dowodów w postępowaniu cywilnym w świetle orzecznictwa

Autor: SSN dr Helena Ciepła
Temat: „Grunty warszawskie”

Autor: SSN dr Helena Ciepła
Temat: „Prawo spadkowe po ostatnich nowelizacjach”

Autor: SSN dr Helena Ciepła
Temat: „Dochodzenie roszczeń z umowy deweloperskiej”

Autor: SSA Małgorzata Manowska
Temat: „Nowelizacja k.p.c. wprowadzona ustawą z 16 września 2011 r.”

Autor: adw. dr Karol Pachnik
Temat: „Dowód z opinii biegłego w prawie polskim”

Autor: dr Kinga Bączyk Rozwadowska
Temat: „Odpowiedzialność za błąd w sztuce lekarskiej”

Autor:  S NSA Bogusław Dauter
Temat: „Skarga, skarga kasacyjna oraz skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem w postępowaniu sądowo-administracyjnym”

Autor: dr Mateusz Pilich
Temat: „Nowe prawo prywatne międzynarodowe”

Autor: dr Kinga Bączyk-Rozwadowska
Temat: „Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu”

Autor: adw. Michał Makowski
Temat: „Umowy w sprawie zamówienia publicznego”

Autor: dr Zdzisław Muras
Temat: „Prawo energetyczne – koncesjonowanie oraz systemy wsparcia źródeł odnawialnych i kogeneracji”

Autor: doradca podatkowy Piotr Wąsowski
Temat: Zasady wystawiania faktur i dokumentowania transakcji związanych z obsługą prawną w świetle zmian ustawy o VAT z uwzględnieniem transakcji transgranicznych

Autor: SSN prof. Mirosław Bączyk
Temat: „ Umowy gwarancyjne (art. 391-393 kc) w orzecznictwie SN” Tezy orzeczeń – Materiały do wykładu z dnia 25.01.2011 r.

Prezentacja: adw. Katarzyna Kowalska
Temat: „Dyskryminacja i mobbing w stosunku pracy”

 • Dyskryminacja w stosunku pracy
 • Mobbing w stosunku pracy

Prezentacja: adw. Maciej Łaszczuk
Temat: „ Prawdy i mity o arbitrażu”

Prezentacja: adw. Katarzyna Kowalska
Temat: „Zakaz konkurencji w prawie pracy”

 • Prezentacja „Zakaz konkurencji w prawie pracy”

Prezentacja: Rafał Wagner
Temat: „Umowa najmu – zagadnienia materialne i procesowe”

Prezentacja: Marek Szydłowski
Temat: „Niektóre zagadnienia prawa prasowego”

Wniosek o uznanie udziału adwokatów w szkoleniu wewnętrznym za spełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego

 

Sprawozdanie o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego w 2020 roku

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego,

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przypomina, iż zgodnie z § 2 Uchwały nr 49/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 2015 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”, obowiązkiem doskonalenia zawodowego objęci są wszyscy adwokaci wykonujący zawód i prawnicy zagraniczni z UE, z wyjątkiem adwokatów, którym nadano stopień naukowy doktora habilitowanego.

Adwokaci objęci ww. obowiązkiem zobowiązani są, w terminie do końca lutego każdego roku, złożyć właściwej okręgowej radzie adwokackiej sprawozdanie o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego w roku poprzednim.

Termin złożenia sprawozdania za rok 2020 upływa z dniem 28 lutego 2021 roku.

Jednocześnie Komisja Doskonalenia Zawodowego przypomina, że obowiązek złożenia sprawozdania obejmuje także adwokatów, którzy rozpoczęli wykonywanie zawodu bądź też zaprzestali jego wykonywania w trakcie trwania 2020 r. Obowiązek składania sprawozdania nie dotyczy adwokatów niewykonujących zawodu przez cały 2020 rok oraz adwokatów, którzy rozpoczęli wykonywanie zawodu w trakcie trwania roku, w którym uzyskali pozytywny wynik z egzaminu zawodowego.

Z poważaniem,
/-/adw. dr hab. Zbigniew Banaszczyk
Przewodniczący
Komisji Doskonalenia Zawodowego

Uchwała Nr 76/2020 Naczelnej Rady Adwokackiej  z dnia 18 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” z dnia 19 listopada 2011 r. ze zmianami

Uchwała NRA dot. obowiązku doskonalenia zawodowego

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowa uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej dotycząca obowiązku doskonalenia zawodowego adwokatów. Uchwała ta wprowadza szereg istotnych zmian do dotychczasowego systemu. Zachęcam Państwa do dokładnego zapoznania się z nią (uchwała jest dostępna na stronie Naczelnej Rady Adwokackiej – http://nra.pl).

W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę Państwa na najistotniejsze zmiany.
 1. Przede wszystkim zniesiony został obowiązek dodatkowego szkolenia w wymiarze 30 godzin w ciągu 5 lat organizowanego przez regionalne komisje doskonalenia zawodowego.
 2. Wprowadzony został system punktowy w miejsce systemu godzinowego, co wiąże się przede wszystkim z tym, że uchwała w szerokim zakresie wprowadza możliwość wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego w innych formach niż tylko poprzez uczestnictwo w wykładach.
 3.  Obowiązkiem doskonalenia zawodowego objęci są wszyscy adwokaci wykonywujący zawód oraz wykonujący stałą praktykę prawnicy z Unii Europejskiej wpisani na listę prowadzoną przez okręgową radę adwokacką.
 4. Osoba objęta obowiązkiem powinna uzyskać w danym roku kalendarzowym co najmniej 12 punktów szkoleniowych.
 5. Nowością jest możliwość uznania przez dziekana okręgowej rady adwokackiej za spełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego udziału w szkoleniu wewnętrznym, organizowanym przez kancelarię z udziałem adwokatów i radców prawnych. Warunkiem uzyskania akceptacji dziekana jest powiadomienie dziekana na co najmniej 14 dni naprzód o szkoleniu, jego miejscu, czasie i programie oraz umożliwienie udziału przedstawiciela okręgowej rady adwokackiej w takim szkoleniu. Oczywiście przedmiotem szkolenia winny być zagadnienia określone w Uchwale.
 6. Nowością jest również szeroki zakres zagadnień mogących być przedmiotem szkoleń. Obejmuje on obecnie również m. in. ogólne umiejętności prawnicze, m. in. zagadnienia wystąpień publicznych, naukę obcego języka prawniczego, marketing usług prawniczych, zagadnienia kontaktów z klientami i inne.
 7. Uchwała przewiduje również organizowanie przez samorząd adwokacki wykładów internetowych i innych form e-learningu.
 8. Tak jak dotychczas obowiązek doskonalenia zawodowego może zostać spełniony przez publikacje prawnicze.
 Z poważaniem,
/-/ adw. Maciej Łaszczuk