Pomoc Koleżeńska – Fundusz

Celem Funduszu Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej jest udzielanie adwokatom, prawnikom zagranicznym i aplikantom adwokackim oraz członkom ich rodzin m. in. zapomóg stanowiących pomoc w wypadkach losowych i trudnych sytuacjach życiowych (tzw. pomoc doraźna), świadczeń specjalnych i zapomóg pogrzebowych.

Tzw. pomoc doraźna, najczęściej wykorzystywana przez uprawnionych, może być przyznana przez Komisję w formie zapomóg jednorazowych, okresowych i świątecznych w następujących wysokościach:

zapomóg jednorazowych do 2.000 zł., a w szczególnie trudnych i uzasadnionych przypadkach do 10.000 zł.,

zapomóg okresowych do wysokości 1.000 zł. miesięcznie, przez okres do sześciu miesięcy, na rzecz jednej osoby,

Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie może w indywidualnych przypadkach zwiększyć okres, wysokość i zakres zapomóg tzw. pomocy doraźnej ponad limity określone w Regulaminie.

Zarząd nad Funduszem, w tym zarządzanie, dysponowanie, przyznawanie środków Funduszu, sprawuje Komisja, w skład której obecnie wchodzą: Przewodnicząca: adw. Anna Atanasow oraz członkowie: adw. Monika Branicka – Warska, adw.  Joanna Jełowicka,  adw. Włodzimierz Sarna, adw. Joanna Tkaczyk-Lipnicka i adw. Jędrzej Sokół.

Komisja przyznaje świadczenia z Funduszu na podstawie pisemnego wniosku uprawnionego lub z urzędu, przy uwzględnieniu ustaleń własnych Komisji, wniosków Zarządu Koła Emerytów i Rencistów Izby Adwokackiej w Warszawie, organów Izby Adwokackiej w Warszawie.

W trosce o racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi Funduszu przypominamy także, iż obowiązkiem członka samorządu adwokackiego Izby Adwokackiej w Warszawie, ubiegającego się o przyznanie zapomogi, jest rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym i wiarygodne udokumentowanie wniosku.

Regulamin-FWPK

Uchwała ORA w Warszawie z dnia 13 maja 2020 roku

FWPK-wniosek o udzielenie zapomogi- wzór 2020

FWPK-wzór wniosku