Doskonalenie zawodowe / Informacje i komunikaty

Szanowni Państwo,

Komisja Doskonalenia Zawodowego zaprasza i zachęca do nadsyłania zgłoszeń propozycji prelegentów oraz tematów wykładów dla adwokatów.

Przesłane przez Państwa propozycje pomogą Komisji w zaplanowaniu kalendarza szkoleń dostosowanego do oczekiwań.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: a.przybylek@ora-warszawa.com.pl do dnia 15 lutego 2022 r.

 

Przypominamy, że wykłady odbywają się w poniedziałki i wtorki w godz. 18.00-19.30.


Wniosek o uznanie udziału adwokatów w szkoleniu wewnętrznym za spełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego

 

Sprawozdanie o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego w 2021 roku

Szanowni Państwo,

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przypomina, iż zgodnie z § 2 Uchwały nr 49/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 2015 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”, obowiązkiem doskonalenia zawodowego objęci są wszyscy adwokaci wykonujący zawód i prawnicy zagraniczni z UE, z wyjątkiem adwokatów, którym nadano stopień naukowy doktora habilitowanego.

Adwokaci objęci ww. obowiązkiem zobowiązani są, w terminie do końca lutego każdego roku, złożyć właściwej okręgowej radzie adwokackiej sprawozdanie o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego w roku poprzednim.

Termin złożenia sprawozdania za rok 2021 upływa z dniem 28 lutego 2022 roku.

Jednocześnie Komisja Doskonalenia Zawodowego przypomina, że obowiązek złożenia sprawozdania obejmuje także adwokatów, którzy rozpoczęli wykonywanie zawodu bądź też zaprzestali jego wykonywania w trakcie trwania 2021 r. Obowiązek składania sprawozdania nie dotyczy adwokatów niewykonujących zawodu przez cały 2021 rok oraz adwokatów, którzy rozpoczęli wykonywanie zawodu w trakcie trwania roku, w którym uzyskali pozytywny wynik z egzaminu zawodowego.

Z poważaniem,
adw. Olga Sztejnert-Roszak
Przewodnicząca
Komisji Doskonalenia Zawodowego

Uchwała Nr 76/2020 Naczelnej Rady Adwokackiej  z dnia 18 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” z dnia 19 listopada 2011 r. ze zmianami

Uchwała NRA dot. obowiązku doskonalenia zawodowego

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowa uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej dotycząca obowiązku doskonalenia zawodowego adwokatów. Uchwała ta wprowadza szereg istotnych zmian do dotychczasowego systemu. Zachęcam Państwa do dokładnego zapoznania się z nią (uchwała jest dostępna na stronie Naczelnej Rady Adwokackiej – http://nra.pl).

W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę Państwa na najistotniejsze zmiany.
  1. Przede wszystkim zniesiony został obowiązek dodatkowego szkolenia w wymiarze 30 godzin w ciągu 5 lat organizowanego przez regionalne komisje doskonalenia zawodowego.
  2. Wprowadzony został system punktowy w miejsce systemu godzinowego, co wiąże się przede wszystkim z tym, że uchwała w szerokim zakresie wprowadza możliwość wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego w innych formach niż tylko poprzez uczestnictwo w wykładach.
  3.  Obowiązkiem doskonalenia zawodowego objęci są wszyscy adwokaci wykonywujący zawód oraz wykonujący stałą praktykę prawnicy z Unii Europejskiej wpisani na listę prowadzoną przez okręgową radę adwokacką.
  4. Osoba objęta obowiązkiem powinna uzyskać w danym roku kalendarzowym co najmniej 12 punktów szkoleniowych.
  5. Nowością jest możliwość uznania przez dziekana okręgowej rady adwokackiej za spełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego udziału w szkoleniu wewnętrznym, organizowanym przez kancelarię z udziałem adwokatów i radców prawnych. Warunkiem uzyskania akceptacji dziekana jest powiadomienie dziekana na co najmniej 14 dni naprzód o szkoleniu, jego miejscu, czasie i programie oraz umożliwienie udziału przedstawiciela okręgowej rady adwokackiej w takim szkoleniu. Oczywiście przedmiotem szkolenia winny być zagadnienia określone w Uchwale.
  6. Nowością jest również szeroki zakres zagadnień mogących być przedmiotem szkoleń. Obejmuje on obecnie również m. in. ogólne umiejętności prawnicze, m. in. zagadnienia wystąpień publicznych, naukę obcego języka prawniczego, marketing usług prawniczych, zagadnienia kontaktów z klientami i inne.
  7. Uchwała przewiduje również organizowanie przez samorząd adwokacki wykładów internetowych i innych form e-learningu.
  8. Tak jak dotychczas obowiązek doskonalenia zawodowego może zostać spełniony przez publikacje prawnicze.
 Z poważaniem,
/-/ adw. Maciej Łaszczuk