Dla członków Izby / Formularze i dokumenty

Informacja dla osób ubiegających się o wpis na listę adwokatów

Procedura postępowania dla osób ubiegających się o wpis na listę adwokatów

Wzory dokumentów do pobrania:

Wszelkich wpłat należy dokonywać na indywidualny numer konta (dotychczas używany podczas aplikacji).

W przypadku nie posiadania indywidualnego konta, wpłat należy dokonywać na konto Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie:

ING Bank Śląski 80 1050 1038 1000 0022 5530 4103

 

Oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, albo informacja, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy  – dotyczy osób urodzonych PRZED 1 sierpnia 1972 r.

Zgłoszenie rozpoczęcia wykonywania zawodu w kancelarii adwokackiej

Formularz zgłoszenia rozpoczęcia wykonywania zawodu w kancelarii adwokackiej

Zgłoszenie rozpoczęcia wykonywania zawodu w spółce

Zgłoszenie rozpoczęcia wykonywania zawodu w spółce

Zaprzestanie wykonywania zawodu

Wniosek o wpis na listę adwokatów niewykonujących zawodu

Informacje dotyczące legitymacji adwokackiej

Wniosek o wyrobienie legitymacji adwokackiej

Razem z wnioskiem o wyrobienie legitymacji adwokackiej należy złożyć dokument potwierdzający dokonanie opłaty.

Wszelkich wpłat należy dokonywać na indywidualny numer konta (lub dotychczas używany podczas aplikacji).

Po 30 dniach od złożenia kompletnego wniosku należy sprawdzić czy jest już gotowa na stronie ORA:

https://www.ora-warszawa.com.pl/kategoria/dla-czlonkow-izby/legitymacje/

Zgodnie z § 2  uchwały NR 269/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia
8 grudnia 2022 r.:

(…)

5. Adwokat, któremu wydano legitymację w związku ze zmianą danych w niej zawartych, jest zobowiązany zwrócić okręgowej radzie adwokackiej tej izby, której jest członkiem, legitymację zawierającą nieaktualne dane, najpóźniej w chwili odbioru nowej legitymacji.

6. Adwokat jest zobowiązany zwrócić właściwej okręgowej radzie adwokackiej legitymację
w terminie 7 dni, licząc od dnia wykonalności:

a) uchwały o uznaniu za trwale niezdolnego do wykonywania zawodu adwokata,

b) orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu,

c) orzeczenia kary zawieszenia w czynnościach zawodowych albo tymczasowego zawieszenia w wykonywaniu czynności zawodowych,

d) uchwały o zawieszeniu w wykonywaniu czynności zawodowych,

e) orzeczenia o wydaleniu z adwokatury,

f) orzeczenia środka zapobiegawczego, środka probacyjnego lub środka karnego skutkującego zakazem wykonywania zawodu adwokata.

7. Osoba skreślona z listy adwokatów jest zobowiązana zwrócić legitymację adwokacką właściwej okręgowej radzie adwokackiej w terminie 7 dni, licząc od dnia wykonalności uchwały o skreśleniu jej z listy adwokatów.

8. W wypadkach, o których mowa w ust. 6–7 legitymacja adwokacka traci ważność w dniu wykonalności odpowiednio uchwał lub orzeczeń tam wymienionych.

Uchwała NRA nr 269 2022 w spr. legitymacji

Wzór oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja dla osób ubiegających się o wpis na listę Prawników Zagranicznych

Sprawa ustalenia zryczałtowanych kosztów za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę prawników zagranicznych

Informacja dotycząca stroju urzędowego prawników zagranicznych