Sekcja Praw Człowieka

Adres kontaktowy: sekcja.praw.czlowieka@ora-warszawa.com.pl

Sekcja Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie skupia adwokatów i adwokatki, aplikantów i aplikantki adwokackie Izby Warszawskiej, którzy w swojej codziennej pracy są zaangażowani w szeroko rozumianą ochronę praw człowieka.

Spotkania Sekcji stanowią dla członków i członkiń Sekcji przede wszystkim okazję do wymiany doświadczeń, które zdobyli w czasie prowadzenia swoich spraw i dają możliwość nabycia od Koleżanek i Kolegów wiedzy praktycznej w zakresie nieznanych sobie jeszcze rodzajów spraw. W ramach takiej wymiany doświadczeń w najbliższych planach mamy zorganizowanie spotkań dotyczących prawa uchodźczego, prawa antydyskryminacyjnego, praw socjalnych w zakresie ubóstwa, ochrony praw osób chorujących psychicznie oraz działań profesjonalnych pełnomocników w czasie zgromadzeń publicznych, a także przegląd ostatniego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Organizujemy także spotkania ze specjalistami spoza naszej Sekcji, którzy przybliżają nam interesujące z punktu widzenia praw człowieka instytucje lub mechanizmy, które możemy wykorzystywać w naszej praktyce. Zorganizowaliśmy do tej pory m.in.: wykład Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara na temat roli adwokatów i adwokatek w ochronie praw i wolności jednostki w warunkach kryzysu konstytucyjnego, wykład prof. Marcina Matczaka na temat anatomii kryzysu konstytucyjnego, wykład Tatiany Kotlyarenko w zakresie perspektywy ODIHR na procedurę handlu ludźmi (współorganizowany z Sekcją Prawa Międzynarodowego), spotkanie ze Stanisławem Trociukiem, Zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich, na temat skargi nadzwyczajnej, spotkanie z Beatą Faracik dotyczące wytycznych dla biznesu w zakresie praw człowieka oraz warsztaty z Agatą Mężyńską o mediacjach przed Krajowym Punktem Kontaktowym OECD.

Zachęcamy profesjonalnych pełnomocników i pełnomocniczki do udzielania pomocy pro bono w sprawach o ochronę praw człowieka. W tym celu m.in. zorganizowaliśmy w grudniu 2018 roku spotkanie członków Sekcji z przedstawicielami organizacji pozarządowych, podczas którego organizacje miały okazję nawiązać kontakt i współpracę pro bono z zainteresowanymi pełnomocnikami i pełnomocniczkami.

Podejmujemy się także sporządzania opracowań eksperckich takich jak np. „Raport Sekcji Praw Człowieka przy ORA w Warszawie nt. problemu sposobu traktowania osób pozbawionych wolności przez funkcjonariuszy Policji i innych służb”, który członkowie naszej Sekcji opracowani w czerwcu 2017 r.

Sekcja zabiera też głos w ważnych społecznie sprawach z zakresu ochrony praw człowieka, a jej przedstawiciele i przedstawicielki uczestniczą w spotkaniach o tematyce prawnoczłowieczej poza Sekcją. W 2018 roku były to m.in. spotkanie Podkomitetu ONZ do Spraw Zapobiegania Torturom z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, spotkanie z przedstawicielami Węgierskiego Komitetu Helsińskiego, udział w spotkaniu towarzyszącym Human Dimension Implementation Meeting organizowanym przez ODIHR na temat niezależności polskich sądów czy udział w okrągłym stole zorganizowanym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w związku z publikacją raportu pt. „Inside Police Custody – prawa procesowe na posterunkach Policji”.

Sekcja powołana została przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie 13 kwietnia 2016 roku i skupia kilkudziesięciu członków. Członkiem/członkinią Sekcji Praw Człowieka może zostać każdy aplikant adwokacki/aplikantka adwokacka lub adwokat/adwokatka z Izby Warszawskiej, a od naszych członkiń i członków wymagamy jedynie aktywności po przyjęciu w szeregi Sekcji – w szczególności obecności na naszych spotkaniach.

Aktualne Prezydium Sekcji Praw Człowieka (od lipca 2018 roku) to:

Przewodnicząca: adw. Maria Joanna Radziejowska

Wiceprzewodnicząca: adw. Anna Mazurczak

Wiceprzewodniczący: apl. adw. Adam Ploszka

Sekretarz: adw. Emilia Barabasz

Zachęcamy do kontaktu z nami – najlepiej za pośrednictwem e-maila: sekcja.praw.czlowieka@ora-warszawa.com.pl