Dla członków Izby / Składka członkowska

UCHWAŁA

Zgromadzenia  Izby  Adwokackiej w  Warszawie z dnia 13 maja 2017 roku

 I. Uchwala:

 1. Preliminarz budżetu Izby Adwokackiej w Warszawie na 2017 rok, zamykający się po stronie wpływów kwotą 11 694 000,00., a po stronie wydatków kwotą
  13 664 000,00 zł. (stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały), z uprawnieniem dla Okręgowej Rady Adwokackiej dokonywania przeniesień (virements) w poszczególnych pozycjach budżetu. Ustalić, że w przypadku wystąpienia niedoboru, różnica pomiędzy przychodami a wydatkami zostanie pokryta z nadwyżki z lat ubiegłych.
 2. Preliminarz Szkolenia Aplikantów Adwokackich na 2017 rok zamykający się po stronie wpływów kwotą 9 981 700 zł. i wydatków kwotą 10 350 700 zł (stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały).

II. Ustala składkę roczną na potrzeby Izby od dnia 01.06.2017 roku, płatną w ratach miesięcznych, w terminie do ostatniego dnia miesiąca:

 1. Od adwokatów wykonujących zawód w zespołach adwokackich, w kancelariach adwokackich lub w spółkach – 120  złotych miesięcznie,
 2. Od adwokatów wykonujących zawód w zespołach adwokackich, w kancelariach adwokackich lub w spółkach i pobierających emeryturę lub rentę – 100 złotych miesięcznie,
 3. Od prawników zagranicznych wpisanych na listę prawników zagranicznych z UE – 120  złotych miesięcznie,
 4. Od prawników zagranicznych wpisanych na listę prawników zagranicznych spoza UE – 60  złotych miesięcznie,
 5. Od adwokatów będących radcami prawnymi świadczącymi pomoc prawną
  w kancelarii radcy prawnego lub w spółce – 120 złotych miesięcznie.
 6. Od adwokatów będących radcami prawnymi świadczącymi pomoc prawną
  w kancelarii radcy prawnego lub w spółce i pobierających emeryturę lub rentę –
  100 złotych miesięcznie.
 7. Od adwokatów:

a) pozostających wyłącznie w stosunku pracy,

b) będących wyłącznie pracownikami naukowymi,

c) zawieszonych w wykonywaniu czynności zawodowych,

d) pozostałych adwokatów wpisanych na listę adwokatów, lecz nie świadczących pomocy prawnej –  105 złotych miesięcznie.

 1. Od adwokatów wymienionych w pkt. 7. i pobierających emeryturę lub rentę –
  70 złotych miesięcznie.
 2. Od adwokatów – pracowników naukowych, świadczących ponadto pomoc prawną jak w pkt. 1 – 120 złotych miesięcznie, jak w pkt. 2 – 100 złotych miesięcznie, jak w pkt. 5 – 120 złotych miesięcznie, jak w pkt. 6 – 100 złotych miesięcznie.
 3. W przypadku jednoczesnego wykonywania zawodu w zespole lub kancelarii oraz
  w spółce – adwokat uiszcza jedną składkę – 120 złotych miesięcznie (adwokaci wykonujący zawód) lub 100 złotych miesięcznie (adwokaci wykonujący zawód
  i pobierający emeryturę lub rentę).
 4. Od aplikantów adwokackich – 50 złotych miesięcznie.

Składka jest należna od pierwszego dnia miesiąca, w którym aplikant adwokacki złożył ślubowanie aplikanckie do ostatniego dnia miesiąca, w którym aplikant zakończył odbywanie aplikacji lub został skreślony z listy aplikantów.

 1. Od aplikantów adwokackich, którzy odbyli aplikację adwokacką – 100 złotych miesięcznie.

Składka jest należna od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym aplikant adwokacki zakończył odbywanie aplikacji, do ostatniego dnia miesiąca, w którym zostanie skreślony z listy aplikantów adwokackich.

 1. Zwalnia się całkowicie od uiszczania składki adwokatów i aplikantów adwokackich, którzy utrzymują się wyłącznie z emerytury lub renty – począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawiadomiono pisemnie Okręgową Radę Adwokacką o okolicznościach uzasadniających zwolnienie z opłacania składki. Zwolnienie to nie dotyczy adwokatów zawieszonych w czynnościach zawodowych i pobierających emeryturę lub rentę .
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na pisemny, udokumentowany wniosek adwokata lub aplikanta adwokackiego, Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej może podjąć decyzję o obniżeniu składki lub częściowym umorzeniu zaległych składek, w kwocie ponad składkę przeznaczoną na NRA. Upoważnia się Okręgową Radę Adwokacką do umorzenia, w wyjątkowych przypadkach, zaległych składek członkowskich.
 3. Adwokaci – kobiety i aplikantki adwokackie, które urodzą dziecko, są zwolnione od opłacania składki adwokackiej przez okres 6 miesięcy od następnego miesiąca po urodzeniu dziecka lub przysposobieniu dziecka oraz adwokaci w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego, jeżeli w tych okresach adwokat jest adwokatem niewykonującym zawodu. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest zawiadomienie Okręgowej Rady Adwokackiej w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia korzystania z urlopu.
 4. W przypadku adwokatów wpisanych na listę adwokatów oraz prawników zagranicznych wpisanych na listę prawników zagranicznych Izby Warszawskiej, składka jest należna od pierwszego dnia po miesiącu, w którym Minister Sprawiedliwości nie wyraził sprzeciwu wobec wpisu na listę do ostatniego dnia miesiąca, w którym adwokat lub prawnik zagraniczny został skreślony z listy.
 5. Adwokaci, prawnicy zagraniczni i aplikanci adwokaccy, którzy zostali wpisani na listę adwokatów, prawników zagranicznych lub aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie w związku z przeniesieniem siedziby – zobowiązani są do opłacania składki od następnego miesiąca po miesiącu, w którym zostali wpisani na listę.
 6. Składka jest niepodzielna i obowiązuje do końca miesiąca w wysokości ustalonej na pierwszy dzień danego miesiąca. W przypadku zaistnienia przesłanek do zmniejszenia wysokości składki, nowa wysokość składki naliczana jest począwszy od następnego miesiąca po zawiadomieniu  przez  adwokata  Okręgowej  Rady  Adwokackiej o okolicznościach uzasadniających opłacanie składki w tej wysokości.

III. Ustala, że składka na obowiązkowe ubezpieczenie adwokatów (składka OC) wykonujących zawód w zespołach, kancelariach lub spółkach oraz prawników zagranicznych jest płatna kwartalnie w terminie do 15 dnia ostatniego miesiąca kwartału na wyodrębniony rachunek bankowy: nr 18 1050 1038 1000 0023 0760 2090.

IV. Ustala, że adwokaci są zobowiązani:

a) do niezwłocznego powiadomienia Okręgowej Rady Adwokackiej o każdej zmianie formy lub zakresu świadczenia pomocy prawnej bądź zatrudnienia.

b) do złożenia oświadczenia (ankiety) o formie wykonywania zawodu, pozostawaniu w stosunku pracy, lub pobieraniu emerytury albo renty – jeżeli ORA uchwali taki obowiązek.

V. Adwokatem – w rozumieniu niniejszej uchwały – jest każda osoba wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Prawnikiem zagranicznym – w rozumieniu niniejszej uchwały – jest każda osoba wpisana na listę prawników zagranicznych Izby Adwokackiej w Warszawie.

Aplikantem adwokackim – jest każda osoba wpisana na listę aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie.