Inne uchwały

Regulamin udzielania zamówień przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie


Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Izbę Adwokacką w Warszawie


Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu

Prawo o Adwokaturze

Regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach


Regulamin organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich


Regulamin Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich


Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych i zastępców rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich wyboru


Regulamin odbywania aplikacji adwokackiej


Regulamin wykonywania zawodu adwokata


Ustawa o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej


Regulamin w sprawie zasad wyboru delegatów adwokatów nie wykonujących zawodu na zgromadzenia izb adwokackich


Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków organów izb adwokackich oraz liczby ich zastępców


Regulamin doskonalenia zawodowego adwokatów


Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich


Regulamin w sprawie zasad tworzenia, organizowania, funkcjonowania i rozwiązywania zespołów adwokackich oraz uczestniczenia w dochodzie zespołu


Regulamin Sądu Polubownego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie


Regulamin w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów


Uchwała Nr 12_2017 NRA z dnia 25 marca 2017 roku – obowiązek informowania przez adwokata samorządu o przedstawieniu mu zarzutów popełnienia przestępstwa umyślnego


Uchwala o odznace adwokackiej


Regulamin przyznawania nagrody Adwokatka Roku przez NRA


Uchwała Koła Seniorów z dnia 13.01.2011r.


Regulamin nagrody im. Stanisława Mikke


Uchwała Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego z dnia 30 listopada 2011r.