Dla klientow / CENTRUM MEDIACYJNE

Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie

Prezes Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie: Adwokat Marta Chmielewska

Adres e-mail: centrum.mediacji@ora-warszawa.com.pl

Dokumenty do pobrania: Wniosek o wpis na listę mediatorów

KTO MOŻE ZOSTAĆ WPISANY NA LISTĘ MEDIATORÓW CM IA W WARSZAWIE?

Na listę mediatorów Centrum może być wpisana osoba, która:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,
  • jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie lub jest wpisana na listę prawników zagranicznych prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie;
  • posiada wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, w szczególności legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych z zakresu mediacji, bądź zaświadczeniem ukończenia szkolenia przeprowadzonego zgodnie ze standardami przyjętymi w dniu 29 października 2007 roku przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

CO POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK?

  • imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej,
  • preferowaną specjalizację,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  • informację o wpisie na listę adwokatów lub aplikantów adwokackich lub prawników zagranicznych  i numeru wpisu,
  • informację o znajomości języków obcych,
  • informację o odbytych szkoleniach z zakresu mediacji i posiadanym doświadczeniu.

Do wniosku o wpis na listę mediatorów zainteresowany powinien dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji celów statutowych Centrum.