Polityka Prywatności Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

 

Zachowanie poufności danych i poszanowanie prawa do prywatności osób, których dane osobowe przetwarzamy jest dla nas bardzo ważne.  Dbamy, aby każdy użytkownik przedmiotowej strony internetowej wiedział w jaki sposób i w jakim celu jego dane osobowe są przetwarzane, kiedy są one wykorzystywane oraz jakie prawa przysługują mu w związku z przetwarzaniem przez nas jego danych osobowych.

 

SKRÓTY

 

 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • ADO – Administrator Danych Osobowych
 • IOD – Inspektor Ochrony Danych
 • Serwis – strona internetowa ora-warszawa.com.pl
 • Użytkownik – osoby korzystające z serwisu ora-warszawa.com.pl, adwokaci, aplikanci adwokaccy oraz goście odwiedzający ww. stronę internetową

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej www.ora-warszawa.com.pl jest Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie z siedzibą przy al. Ujazdowskich 49, 00-536 Warszawa. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się także pod adresem iod@ora-warszawa.com.pl

 

Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby interesy i prawa osób, których dane dotyczą, były odpowiednio chronione, a w szczególności zapewnia, że dane osobowe są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie są one poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów w jakich są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych,
  w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 

CEL, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

 

 1. wykonania obowiązku prawnego w zakresie prowadzenia list adwokatów, aplikantów adwokackich oraz prawników zagranicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe są przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. art. 16c ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze.

 

 1. wykonania obowiązku prawnego w zakresie prowadzenia wykazu osób ubiegających się o wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe są przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. art. 16c ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze.

 

 1. wykonania obowiązku prawnego w zakresie prowadzenia grafiku dyżurów adwokatów w postępowaniu przyspieszonym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe są przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. art. 16c ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze.

 

 1. zapisania się do wybranej sekcji praktyków prawa i opublikowania danych osobowych, tj. listy członków sekcji na stronie ora-warszawa.com.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

 

 1. powołania do składu wybranej Komisji i/lub Koła działających przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i opublikowania danych osobowych, tj. listy członków Komisji/Koła na stronie ora-warszawa.com.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody (odwołania ze składu Komisji).

 

 1. poinformowania Użytkowników o wydarzeniach sportowych, kulturalnych, naukowych, konferencjach, szkoleniach, itp. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ewentualne dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania wydarzenia.

 

 1. w celach organizacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO. Ewentualne dane osobowe będą przetwarzane przez czas każdorazowo określony.

 

 1. logowania do Panelu Adwokata – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe są przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. art. 16c ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze.

 

 1. logowania się do E-dziennika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe są przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. art. 16c ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.

 

 1. ustalenia, dochodzenia roszczeń i/lub obrony przez roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest nasze prawo do dochodzenia roszczeń i obrony naszych interesów. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż do czasu przedawnienia roszczeń.

 

 1. podjęcia działań integracyjnych i wizerunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania projektu, wydarzenia, akcji i ewentualnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. zgody, także po zakończeniu akcji.

 

 1. prowadzenia działalności promocyjnej w mediach społecznościowych (np. Facebook, Youtube), na stronie ora-warszawa.com.pl, promocyjnych materiałach drukowanych (plakaty, ulotki, itp.), mediach (prasa, telewizja, radio, internet) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

 

 1. związanym z technologią cookies – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki/urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

 

W każdym przypadku, gdy prosimy Panią/Pana o zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji danej czynności.  Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdym momencie, nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy przed jej cofnięciem.

 

 

ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Naczelna Rada Adwokacka i inne organy adwokatury, Minister Sprawiedliwości, sądy, prokuratury, jednostki samorządu terytorialnego, inne samorządy zawodowe, wizytatorzy, osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy prawnej, kontrahenci świadczący usługi na rzecz Izby Adwokackiej w Warszawie, sponsorzy imprez, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, firmy dostarczające rozwiązań wsparcia infrastruktury IT, firmy doradcze.

 

 

Dzienniki serwerów:

 

Jedynymi informacjami gromadzonymi i przechowywanymi automatycznie w trakcie zwykłego korzystania z witryny są typowe dane dzienników serwerów. Dane takie nie umożliwiają identyfikacji użytkownika ani nie zawierają żadnych informacji o charakterze osobowym. Dane dzienników serwerów są wykorzystywane do celów statystycznych oraz pomiaru aktywności w witrynie dla dobra użytkowników serwisu. Dane te mogą być przekazywane innym odbiorcom w celach analizy lub udostępniania i udoskonalania niniejszej witryny i naszych usług.

 

 

PRAWA

 Prawo do wycofania zgody

 W sytuacji, gdy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w każdym momencie. Każdorazowo zostanie Pani/Pan o tym poinformowana/y. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Prawo dostępu do danych

 W każdej chwili ma Pani/Pan prawo zażądać od Administratora informacji o tym, które Pani/Pana dane osobowe przechowujemy. Celem wykonania swojego prawa, prosimy o kontakt pod adresem email: iod@ora-warszawa.com.pl

 

Prawo do przenoszenia

 Gdy Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie zgody, zawartej umowy lub w sposób zautomatyzowany, ma Pani/Pan prawo do żądania uzyskania kopii tych danych w formacie o charakterze ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania. Dotyczy to jedynie danych nam dostarczonych. Ma Pani/Pan prawo do żądania przesłania kopii Pani/Pana danych innemu podmiotowi.

 

Prawo do sprostowania danych

 Mamy prawo do przetwarzania jedynie prawidłowych i aktualnych danych osobowych. Dane nieprawidłowe i nieaktualne mamy obowiązek usunąć lub sprostować. Ma Pani/Pan prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne oraz do uzupełnienia niekompletnych danych.

 

Prawo do usunięcia danych

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych przez nas przetwarzanych. Żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych zostanie przez nad niezwłocznie zrealizowane:

 • jeśli dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane;
 • jeśli cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa ich przetwarzania;
 • jeśli usunięcie jest wymagane celem wywiązania się ze zobowiązań prawnych przewidzianych w prawie Unii lub w prawie polskim;
 • jeśli wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie wystąpią nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • jeśli wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzamy je w związku z marketingiem bezpośrednim;
 • jeśli dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

Prawo do ograniczenia

 Ma Pani/Pan prawo zażądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jeśli:

 

 1. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem. Wówczas może Pani/Pan nie zgodzić się na usunięcie Pani/Pana danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Pani/Pana danych osobowych;

 

 1. nie zgoda się Pani/Pan na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, wtedy Administrator ograniczy przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;

 

 1. zgłosi Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są niepoprawne, wtedy Administrator musi ograniczyć przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności;

 

 1. Administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych, ale są one wymagane do dochodzenia roszczeń lub obrony przed Pani/Pana roszczeniami.

 


Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

 Ma Pani/Pan prawo do wniesienia, w dowolnym czasie, sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani /Pana szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Pani/Pana dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 

Skarga do organu nadzorczego

 Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

INFORMACJE TECHNICZNE – PLIKI COOKIES

 Podczas korzystania z naszej strony internetowej na Pani/Pana urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie, itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej, tzw. pliki cookies. Strona www.ora-warszawa.com.pl korzysta wyłącznie z niezbędnych plików cookies (sesyjnych i na określony czas), które są zawsze aktywne. Bez tych plików nie można poruszać się po witrynie ani korzystać z jej funkcji. Podstawą prawną do zbierania Pani/Pana danych z niezbędnych plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Może Pani/Pan wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, lecz w praktyce uniemożliwi to korzystanie z naszej strony internetowej bądź znacznie to utrudni.

 

Powyższe pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Pani/Pana urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

 

W trakcie korzystania przez Panią/Pana ze strony internetowej korzystamy z dwóch rodzajów plików cookies: sesyjnych oraz czasowych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Pani/Pana urządzeniu do czasu zamknięcia przeglądarki. Czasowe pliki są przechowywane w Pani/Pana urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia.

 

  

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PODCZAS WIZYTY NA STRONIE INTERNETOWEJ

W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane? Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

 

Podstawa prawna
dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz poprawy jakości przeglądania Adres IP

Typ i wersja przeglądarki

System operacyjny

Data i czas Twojej wizyty

Adres strony URL

Typ urządzenia używanego do uzyskania dostępu do witryny URL

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.  prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
ocena wykorzystania strony i ulepszenie witryny Numer IP

Ustawienia przeglądarki

Typ urządzenia używanego do uzyskania dostępu do witryny

 

 

Jakie pliki cookies wykorzystujemy?

Pliki niezbędne do działania strony – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony. Wykorzystujemy pliki cookies w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika.

 

Rodzaj pliku Opis przetwarzania Czas przetwarzania
icwp-wpsf-notbot Ten plik cookie przechowuje „stan” odwiedzającego – tj. czy jest zarejestrowany jako „nie bot”. Nie gromadzi ani nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających, ani w żaden sposób nie „śledzi” aktywności ani szczegółów przeglądarki odwiedzających. Sesja
shield-notbot-nonce Ten plik cookie służy do ominięcia ograniczeń nałożonych przez wtyczki buforujące, które nie pozwalają na aktualizację wartości jednorazowych na stronie. Wysyłana jest wartość nonce (number used once) za pośrednictwem pliku cookie, aby mieć pewność, że klient ma dostęp do najnowszej, ważnej wartości nonce. 1 minuta
viewed_cookie_policy Do przechowywania odpowiedzi na pliki cookie. 1 rok
CookieLawInfoConsent Rejestruje, czy użytkownik wyraził zgodę na używanie plików cookie. 1 rok
cookielawinfo-checkbox-necessary Ten plik cookie służy do rejestrowania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Niezbędne”. 1 rok
cookielawinfo-checkbox-non-necessary Ten plik cookie jest wykorzystywany do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategoriach „Niepotrzebne”, których nie używamy. 1 rok

 

 

Co zrobić, jeśli nie zgadza się Pani/Pan na zapisywanie plików na Pani/Pana urządzeniu?

 

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Jeżeli nie zgadza się Pani/Pan, na zapisywanie tych plików na swoim urządzeniu, musi Pani/Pan odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookies na Pani/Pana urządzeniu bądź na każdorazowym informowaniu Pani/Pana o zapisaniu danego pliku na Pani/Pana urządzeniu. Może Pani/Pan również za każdym razem po wizycie na stronie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Pamiętać jednak należy, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony. Ustawienia przeglądarki Pani/Pana urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyraża Pani/Pan zgodę, aby pliki te zapisywane były na Pani/Pana urządzeniu.

 

KONTAKT

 We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@ora-warszawa.com.pl

 

AKTUALIZACJA

 Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, w dowolnym czasie, tak aby przedmiotowa polityka prywatności spełniała przez cały czas aktualne wymogi nałożone przepisami prawa.