Regulamin przetargów

Regulamin przetargu na zbycie nieruchomości

stanowiących własność Izby Adwokackiej w Warszawie

(tekst jednolity)

 

przyjęty uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

z dnia 11 grudnia 2013 r. ze zmianami z dnia 5 września 2023 r.

 

 

 • § 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania nieograniczonego przetargu pisemnego (ofertowego) („Przetarg”) na zbycie nieruchomości stanowiących własność Izby Adwokackiej w Warszawie.
 2. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie („Organizator Przetargu” lub „ORA”).
 3. Postępowanie przetargowe prowadzone na podstawie niniejszego Regulaminu oznaczone będzie sygnaturą: [Lp.] / [rok]. Oferenci zobowiązani są posługiwać się przedmiotową sygnaturą we wszystkich pismach kierowanych do Organizatora Przetargu.
 • § 2

Podstawa prawna przeprowadzenia Przetargu

 1. Przetarg jest przeprowadzany na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 18 maja 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), niniejszego Regulaminu oraz uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej postanawiającej o zbyciu nieruchomości, chyba, że niniejszy Regulamin wyraźnie stanowi inaczej.
 2. Czynności związane z niniejszym Przetargiem wykonuje Organizator Przetargu lub osoba przed Organizatora Przetargu upoważniona.

 

 • § 3

Przedmiot Przetargu

 1. Przedmiotem Przetargu jest jedna nieruchomość, określona każdorazowo w uchwale Okręgowej Rady Adwokackiej postanawiającej o zbyciu nieruchomości i wskazana w ogłoszeniu o Przetargu („Nieruchomość”).
 2. Jeżeli dla Nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta i jej treść została udostępniona do wglądu w Przeglądarce Ksiąg Wieczystych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: ekw.ms.gov.pl Organizator Przetargu wskaże tę okoliczność w ogłoszeniu o Przetargu.
 3. Oglądanie Nieruchomości jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Organizatora Przetargu, wskazanym w uchwale Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, o której mowa w § 2 ust. 1 powyżej lub w ogłoszeniu o Przetargu. Ewentualne dalsze pytania dotyczące Nieruchomości lub Przetargu należy kierować do przedstawiciela Organizatora Przetargu.

 

 • § 4

Warunki i zasady uczestnictwa w Przetargu

 1. W Przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które złożą ofertę spełniającą wymogi przewidziane niniejszym Regulaminem wraz z dowodem wniesienia wadium najpóźniej w terminie określonym w ogłoszeniu o Przetargu („Oferenci”).
 2. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w postępowaniu przetargowym po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r., Nr 167 poz. 1758, ze zm.) o ile są obywatelami lub przedsiębiorcami państw – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej.
 3. W Przetargu nie mogą uczestniczyć osoby będące członkami Komisji Przetargowej, osoby im bliskie, a także osoby, które pozostają z członkami Komisji Przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Komisji Przetargowej.
 4. Warunkiem przystąpienia do Przetargu jest wniesienie wadium. Wadium jest wnoszone wyłącznie w pieniądzu.
 5. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości, terminie oraz w sposób określony w ogłoszeniu o Przetargu. Dowód wniesienia Wadium przez Oferenta podlega przedłożeniu Organizatorowi Przetargu wraz z ofertą. Za dzień dokonania wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Organizatora Przetargu pełną kwotą wadium.
 6. Wadium wpłacone przez Oferenta, który Przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży Nieruchomości, chyba że umowa sprzedaży Nieruchomości zostanie zawarta w wyniku wykonania Prawa Pierwszeństwa. W przypadku, w którym umowa sprzedaży Nieruchomości zostanie zawarta w wyniku wykonania Prawa Pierwszeństwa, Organizator Przetargu zwróci wadium Oferentowi, który wygrał Przetarg, lecz który nie jest Uprawnionym, o którym mowa w § 12 ust. 2 i ust. 2c niniejszego Regulaminu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości, nie później jednak niż w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia rozstrzygnięcia Przetargu.
 7. Wadium wpłacone przez Oferenta, który przetarg wygrał, przepada w szczególności, gdy:
 8. Oferent ten uchyli się od zawarcia umowy,
 9. Oferent ten odstąpi od umowy,
 10. Oferent ten uchybi terminowi zawarcia umowy,
 11. Oferent ten odmówi uiszczenia ceny,
 12. zawarcie umowy nie nastąpi w terminie wskazanym przez Organizatora Przetargu z przyczyn, za które Oferent, który Przetarg wygrał, ponosi odpowiedzialność.
 13. Oferent traktowany jest jako ten, który uchylił się od zawarcia umowy, jeżeli w szczególności, lecz nie wyłącznie, nie stawi się, reprezentowany przez należycie upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli), w terminie wskazanym w wezwaniu wystosowanym przez Organizatora Przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży wraz z oryginałami wszystkich dokumentów, niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży, w imieniu i na rzecz Oferenta, wymaganymi przez notariusza sporządzającego akt notarialny umowy sprzedaży, takimi w szczególności, jak:
  1. w przypadku zawierania przez Oferenta umowy sprzedaży przez pełnomocnika – ważne pełnomocnictwo do zawarcia umowy sprzedaży, sporządzone w należytej formie i spełniające wszystkie wymogi formalne; oraz
  2. odpowiednimi dokumentami korporacyjnymi Oferenta (między innymi, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz oryginały zgód osób trzecich
   i uchwał organów korporacyjnych, jeśli takie są wymagane zgodnie z przepisami prawa lub dokumentami korporacyjnymi Oferenta); oraz
  3. odpowiednimi ważnymi dokumentami potwierdzającymi tożsamość osoby zawierającej umowę sprzedaży w imieniu i na rzecz Oferenta

 (skreślono zdanie)

8a  W przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn dotyczących Oferenta,
w szczególności wskazanych w ust. 7 i 8, Organizatorowi Przetargu, niezależnie i dodatkowo w stosunku do przepadku wadium na jego rzecz, przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania za poniesioną z tego tytułu szkodę w pełnej wysokości.

 1. Wadium zwraca się Oferentom po odwołaniu lub zakończeniu Przetargu,
  z wyjątkiem wadium wniesionego przez Oferenta, który Przetarg wygrał oraz – w przypadku, gdy znajduje to zastosowanie – za wyjątkiem Uprawnionego z tytułu Prawa Pierwszeństwa, który doręczył Organizatorowi Przetargu Oświadczenie Uprawnionego w terminie wskazanym w § 12 ust. 5 pkt b) Regulaminu. Wadium zwracane jest bez jakiegokolwiek oprocentowania (odsetek). Wadium nie podlega waloryzacji. Termin na zwrot wadium wynosi 7 (siedem) dni od dnia odwołania lub zakończenia Przetargu.
 2. Oferenci zobowiązani są do przesłania pocztą pisemnych ofert w terminie i na adres określony w ogłoszeniu o Przetargu.
 3. Koperta zawierająca ofertę musi być zaklejona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nią bez trwałego naruszenia koperty. Oferta powinna być opatrzona sygnaturą Przetargu.
 4. Pisemne oferty powinny zawierać:
 5. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) Oferenta,
 6. adres (siedzibę) Oferenta,
 7. datę sporządzenia oferty,
 8. oświadczenie, że oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz ogłoszeniem o Przetargu, zrozumiał ich treść i przyjmuje warunki w nich określone bez zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania,
 9. oferowaną cenę,
 10. dowód wniesienia wadium i określenie sposobu jego zwrotu (wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew),
 11. w przypadku, gdy znajduje to zastosowanie – zgody osób trzecich i uchwały organów korporacyjnych Oferenta na uczestnictwo Oferenta w Przetargu oraz zawarcie umowy sprzedaży, wymagane na mocy przepisów prawa oraz orzeczeń sądów i organów administracji publicznej, aktów założycielskich Oferenta lub innych aktów korporacyjnych Oferenta oraz oświadczenie, że poza przedłożonymi, żadne inne zgody osób trzecich i uchwały nie są wymagane;
 12. w sytuacji, gdy okoliczności wskazane w pkt g) powyżej nie znajdują zastosowania – oświadczenie, że żadne zgody osób trzecich ani uchwały jakichkolwiek podmiotów lub organów na uczestnictwo Oferenta w Przetargu oraz zawarcie umowy sprzedaży nie są wymagane,
 13. oświadczenia Oferenta, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Oferenta w zakresie procedury przetargowej objętej niniejszym Regulaminem, zgodnie z formularzem zgody stanowiącym element klauzuli informacyjnej będącej załącznikiem nr 1 do Regulaminu,
 14. informację, że Oferentowi przysługuje Prawo Pierwszeństwa wraz z przytoczeniem okoliczności potwierdzających to uprawnienie, w przypadku, gdy znajduje to zastosowanie.
 15. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 16. Wszystkie dokumenty Oferent zobowiązany jest przedkładać w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza prowadzącego kancelarię notarialną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 17. skreślony
  1. W przypadku, gdy zawarcie umowy sprzedaży Nieruchomości nie nastąpi z przyczyn, za które Oferent, którego oferta została wybrana, nie ponosi odpowiedzialności, wpłacone przez niego wadium podlega zwrotowi w nominalnej wysokości. Wyłącza się wprost postanowienia art. 704 2 zdanie ostatnie Kodeksu Cywilnego.
  2. Każdy z Oferentów (w tym Oferenci, których oferty nie zostały wybrane) ponosi
   we własnym zakresie koszty własnej obsługi prawnej oraz inne swoje koszty związane z uczestnictwem w Przetargu, w szczególności koszty związane z przygotowaniem dokumentów koniecznych do złożenia oferty, bez prawa do żądania zwrotu tychże kosztów przez Organizatora Przetargu.

 

 • § 5

Ogłoszenie o Przetargu

 1. Ogłoszenie o Przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości w formie komunikatu Okręgowej Rady Adwokackiej, zamieszczonego na stronie internetowej www.ora-warszawa.com.pl („Strona Internetowa”).
 2. Ogłoszenie powinno zawierać co najmniej informacje o:
  1. możliwości składania ofert;
  2. terminie, do którego należy składać oferty;
  3. miejscu i sposobie składania ofert;
  4. wysokości, terminie i sposobie wniesienia wadium;
  5. terminie i miejscu przeprowadzenia Przetargu;
  6. terminie otwarcia ofert przez Organizatora Przetargu;
  7. przedmiocie Przetargu, w tym ewentualnych obciążeniach Nieruchomości oraz ewentualnych zobowiązaniach, których przedmiotem jest Nieruchomość;
  8. możliwości zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz czasie, miejscu i sposobie jego udostępnienia;
  9. przedstawicielu Organizatora Przetargu, z którym należy kontaktować się w kwestiach określonych w § 3 ust. 2 i 3 Regulaminu;
  10. cenie wywoławczej;
  11. Prawie Pierwszeństwa przysługującym względem Nieruchomości, jeśli znajduje zastosowanie;
  12. skutkach nie zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości z przyczyn, za które Oferent, którego oferta została wybrana, ponosi odpowiedzialność;
  13. zastrzeżenie, że Organizatorowi Przetargu przysługuje prawo odwołania Przetargu oraz zamknięcia Przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.
 3. Organizator Przetargu jest uprawniony do przedłużenia terminu składania ofert. Organizator Przetargu zamieści stosowną informację o przedłużeniu terminu składania ofert na Stronie Internetowej.
 4. Organizator Przetargu określa w ogłoszeniu o Przetargu, czy cena wywoławcza jest ceną netto (tj. czy należy ją powiększyć o podatek od towarów i usług VAT), czy też ceną brutto (zawierającą podatek od towarów i usług VAT) oraz czy zbycie Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT, czy też jest zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT (ewentualnie, czy znajduje zastosowanie zwolnienie z tzw. opcją rezygnacji ze zwolnienia). W przypadku, w którym ze sprzedażą Nieruchomości związany jest po stronie Organizatora Przetargu obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług VAT, podatek ten doliczany będzie do ceny ustalonej w wyniku Przetargu. W przypadku, w którym do sprzedaży Nieruchomości znajduje zastosowanie zwolnienie z opodatkowania podatkiem
  od towarów i usług VAT z tzw. opcją rezygnacji, wybór tej opcji jest uprawnieniem Organizatora Przetargu.
 5. W przypadku, w którym ze sprzedażą Nieruchomości związany jest obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, podatek ten ciąży na Nabywcy Nieruchomości.

 

 • § 6

Komisja Przetargowa

 1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa („Komisja Przetargowa”) powołana uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (Organizator Przetargu).
 2. Komisja Przetargowa liczy nie mniej niż trzy (3) osoby i nie więcej niż siedem (7) osób, w tym Dziekana lub Wicedziekana oraz Skarbnika i Sekretarza albo Zastępcę Sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej. Pozostali członkowie Komisji Przetargowej powoływani są spośród adwokatów wykonujących zawód, posiadających wiedzę
  i doświadczenie właściwe dla przedmiotu Przetargu.
 3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji Przetargowej („Przewodniczący”), wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką spośród członków Prezydium ORA wybranych do składu Komisji. Pod nieobecność Przewodniczącego Komisji Przetargowej wszystkie jego czynności wykonuje Zastępca Przewodniczącego, o ile jest powołany, lub członek Komisji wskazany przez Przewodniczącego.
 4. Okręgowa Rada Adwokacka może skierować do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Warszawie wniosek o delegowanie członka Komisji Rewizyjnej do uczestnictwa w pracach Komisji Przetargowej w charakterze obserwatora bez prawa głosu.
 5. Komisja Przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 6. Komisja Przetargowa działa na podstawie niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 7. Obsługę administracyjno-biurową Komisji Przetargowej zapewnia Dział Administracyjno-Gospodarczy Biura ORA.

 

 • 6a
 1. Obowiązkiem wszystkich członków Komisji Przetargowej jest, niezwłocznie po otwarciu kopert z Ofertą, ustalenie czy nie zachodzą przesłanki, o których mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu i złożenie pisemnego oświadczenia w przypadku ich zaistnienia. Oświadczenie winno zostać złożone także w terminie późniejszym, jeżeli okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu ujawnią się w toku pracy Komisji Przetargowej. Oświadczenie dołącza się do protokołu przebiegu Przetargu.
 2. Przewodniczący Komisji Przetargowej wyłącza z jej prac członka Komisji, który:
 3. złożył oświadczenie o zaistnieniu którejkolwiek okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu;
 4. nie złożył oświadczenia o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu, a te ujawniły się w toku postępowania.
 5. W przypadku zmniejszenia liczby członków Komisji Przetargowej uniemożliwiającej wykonywanie przez nią obowiązków Organizator Przetargu powołuje nowego członka lub członków Komisji Przetargowej albo powołuje nową Komisję Przetargową.

 

 • § 7

Przetarg

 1. Przetarg odbywa się w trybie niejawnym.
 2. Nie wcześniej niż w terminie 7 (siedmiu) dni po upływie terminu na przesłanie ofert, Przewodniczący Komisji Przetargowej ustala liczbę otrzymanych ofert.
 3. Komisja Przetargowa:
  1. otwiera koperty z ofertami, dokonuje szczegółowej analizy ofert, a następnie odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom przetargu, w szczególności nie spełniające wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub ogłoszeniu
   o Przetargu, albo nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści, z zastrzeżeniem ust. 4;
 4. wybiera najkorzystniejszą z ofert;
 5. sporządza protokół z przebiegu Przetargu.

3a   Komisja Przetargowa może według własnego uznania, w tym w szczególności, lecz niewyłącznie, gdy:

 1. oferta jest niekompletna, lub
 2. gdy warunki w niej zamieszczone wymagają wyjaśnienia lub doprecyzowania,

wezwać Oferenta do uzupełnienia, doprecyzowania lub wyjaśnienia oferty, w terminie oznaczonym w takim wezwaniu.

 1. Oferenci nie są uprawnieni do udziału w czynnościach przeprowadzanych w ramach Przetargu. Komisja Przetargowa nie jest ograniczona w podejmowaniu decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty, co w szczególności oznacza, że dokonuje wyboru według własnego uznania.
 2. skreślony
 3. skreślony
 4. Data podpisania protokołu jest datą zakończenia Przetargu przez Komisję Przetargową.
 5. O wyniku przetargu Organizator Przetargu zawiadamia oferentów w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia Przetargu, zgodnie z zasadami dotyczącymi Powiadomień, przewidzianymi w § 10 niniejszego Regulaminu. W tym samy czasie Organizator Przetargu powiadamia Oferentów, których oferty zostały odrzucone przez Komisję Przetargową.
 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę Oferentów. Przetarg może się odbyć także wówczas, gdy wpłynęła tylko jedna oferta.
 7. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynęła ani jedna oferta spełniająca warunki określone niniejszym Regulaminem albo jeżeli żaden z Oferentów nie zaoferował ceny wyższej od ceny wywoławczej określonej w ogłoszeniu o Przetargu, a także w sytuacji, gdy Przetarg został ogłoszony i nikt do niego nie przystąpił (nikt nie wpłacił wadium).
 8. W przypadku złożenia równorzędnych ofert zawierających najwyższą cenę, Komisja Przetargowa organizuje dodatkową, ustną licytację ograniczoną do Oferentów, którzy złożyli te oferty. W trakcie licytacji oferenci zgłaszają ustnie kolejne ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych wyższych ofert. Przewodniczący Komisji Przetargowej następnie wywołuje trzykrotnie tę cenę, zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę osoby, która wygrała Przetarg.

 

 • § 8

Protokół z Przetargu

 1. Protokół z przeprowadzonego Przetargu zawiera w szczególności następujące informacje:
 2. termin, miejsce oraz rodzaj Przetargu;
 3. oznaczenie Nieruchomości;
 4. informacje dotyczące obciążeń Nieruchomości i zobowiązań, których Nieruchomość jest przedmiotem;
 5. wskazanie osób dopuszczonych i niedopuszczonych do Przetargu wraz
  z uzasadnieniem;
 6. cenę wywoławczą Nieruchomości;
 7. najwyższą cenę osiągniętą w Przetargu;
 8. rozstrzygnięcie podjęte przez Komisję Przetargową wraz z uzasadnieniem;
 9. imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmę) oraz siedzibę osoby wyłonionej jako zwycięzca Przetargu;

h1) informację o Prawie Pierwszeństwa, o ile taka został złożona do którejkolwiek z ofert dopuszczonych do Przetargu;

 1. imiona i nazwiska Przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej;
 2. datę sporządzenia protokołu.
 3. Protokół z Przetargu, podpisany przez Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej, przekazuje się Okręgowej Radzie Adwokackiej (Organizatorowi Przetargu).
 • § 9

Zawarcie umowy

 1. Po upływie terminu, o którym, mowa w § 12 ust. 5 pkt b) Okręgowa Rada Adwokacka podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu protokołu Komisji Przetargowej z przeprowadzonego Przetargu oraz wskazuje Oferenta, którego oferta została wybrana. (rozstrzygnięcie Przetargu). Uchwała ORA o rozstrzygnięciu Przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości objętej Przetargiem.
 2. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży Nieruchomości, w szczególności opłaty notarialne (taksa notarialna), podatki, koszty i opłaty sądowe, w tym m.in. związane z zawarciem umowy sprzedaży, postępowaniem wieczystoksięgowym, złożeniem pieniędzy do depozytu, oświadczeniami o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego, ponosi Nabywca Nieruchomości.
 3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia rozstrzygnięcia Przetargu, zgodnie z § 9 ust. 1.
 4. Organizator Przetargu może zadecydować, że zawarcie umowy sprzedaży zostanie poprzedzone zawarciem umowy przedwstępnej sprzedaży, przy czym taka umowa przedwstępna będzie zawierać – w przypadku, gdy Organizator Przetargu tak zadecyduje – określenie następujących warunków zawieszających umowy ostatecznej sprzedaży Nieruchomości:
  1. warunek zawieszający, że cena sprzedaży brutto tj. powiększona o podatek
   od towarów i usług VAT, o ile jest należny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pomniejszona o wpłacone wadium, zostanie wpłacona przez Oferenta
   na rachunek depozytowy (depozyt notarialny) prowadzony przez notariusza wskazanego przez Organizatora Przetargu, w terminie wskazanym przez Organizatora Przetargu;
  2. warunek zawieszający, że Oferent, którego oferta została wybrana, przedłoży notariuszowi sporządzającemu umowę sprzedaży dokumenty, o których mowa
   w niniejszym Regulaminie.
 5. Oferent zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy sprzedaży (i odpowiednio – przedwstępnej umowy sprzedaży, jeśli znajduje to zastosowanie) w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora Przetargu.
 6. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo wskazania notariusza, przed którym nastąpi zawarcie umowy sprzedaży (i odpowiednio – przedwstępnej umowy sprzedaży, jeśli znajduje to zastosowanie).
 7. Zawarcie umowy sprzedaży (lub odpowiednio – przedwstępnej umowy sprzedaży, jeśli znajduje to zastosowanie) powinno nastąpić w terminie najpóźniej do 30 (trzydziestu) dni od powiadomienia Oferenta, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z § 10 niniejszego Regulaminu (lub odpowiednio przedwstępnej umowy sprzedaży, jeśli znajduje to zastosowanie), chyba że Organizator Przetargu przedłuży ten termin powiadamiając o tym Oferenta zgodnie z § 10 niniejszego Regulaminu.

 

 • § 10

Powiadomienia

 1. Wszelkie powiadomienia („Powiadomienia”) związane z Przetargiem, dokonywane przez Organizatora Przetargu mogą być dokonywane – wedle uznania Organizatora Przetargu – w następujący sposób:
  1. poprzez umieszczenie stosownej informacji na Stronie Internetowej; lub
  2. poprzez indywidualne powiadomienie poszczególnych Oferentów na piśmie, na adres korespondencyjny wskazany w ofercie lub inny adres wskazany przez Oferenta.
 2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przez formę pisemną należy rozumieć także powiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email wskazany w ofercie lub inny adres wskazany przez Oferenta jako kontaktowy.
 3. Wszelkie Powiadomienia dokonywane na adresy korespondencyjne Oferentów uważa się ze skutecznie doręczone po upływie 7 (siedmiu) dni od dnia nadania przesyłki poleconej. W przypadku Powiadomień wysyłanych pocztą elektroniczną, Powiadomienie uważa się za doręczone z chwilą zarejestrowania wiadomości na serwerze adresata, a w przypadku, gdyby taka rejestracja nie została dokonana z przyczyn leżących po stronie adresata – z chwilą jej wysłania przez Organizatora Przetargu lub Komisję Przetargową.
 4. Zasady dotyczące Powiadomień znajdują zastosowanie w szczególności, lecz niewyłącznie, do:
  1. wezwania Oferentów do uzupełnienia, doprecyzowania lub wyjaśnienia ofert;
  2. poinformowania o skorzystaniu przez Organizatora Przetargu z uprawnień,
   o których mowa w § 7 niniejszego Regulaminu;
  3. informacji o przedłużeniu terminu do rozstrzygnięcia Przetargu;
  4. powiadomienia Oferentów o wyniku Przetargu;
  5. powiadomienia Oferenta, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości;
  6. powiadomienia o zmianie niniejszego Regulaminu zgodnie z § 11 niniejszego Regulaminu.

 

 • § 11

Zmiana Regulaminu

 1. Organizatorowi Przetargu przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu
  do dnia poprzedzającego dzień wyznaczony jako termin składania ofert bez podania przyczyny. Powiadomienie o zmianie niniejszego Regulaminu zostanie dokonane
  na zasadach przewidzianych dla Powiadomień, określonych w § 10 niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu przez Organizatora Przetargu, każdy
  z Oferentów będzie uprawniony do doręczenia Organizatorowi Przetargu, w terminie
  7 (siedmiu) dni od dnia poinformowania danego Oferenta o treści zmiany niniejszego Regulaminu, oświadczenia potwierdzającego wolę uczestnictwa w Przetargu zgodnie ze zmienionym w ten sposób Regulaminem. W przypadku niedoręczenia Organizatorowi Przetargu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przez danego Oferenta, Oferent ten przestaje być związany złożoną ofertą we wcześniejszym z następujących terminów:

  1. doręczenia Organizatorowi Przetargu oświadczenia, w którym Oferent nie potwierdzi woli uczestnictwa w Przetargu zgodnie ze zmienionym przez Organizatora Przetargu Regulaminem;
  2. upływu 10 (dziesięciu) dni od dnia powiadomienia danego Oferenta o treści zmiany niniejszego Regulaminu – w każdym innym przypadku niedoręczenia Organizatorowi Przetargu oświadczenia potwierdzającego wolę uczestnictwa w Przetargu zgodnie ze zmienionym przez Organizatora Przetargu Regulaminem.

(skreślono zdanie)

 1. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt a) i b), wadium podlega zwrotowi.

 

 • § 12

Prawo pierwszeństwa

 1. W przypadku, gdy Nieruchomość lub jej część jest przedmiotem najmu na rzecz Uprawnionego, Uprawnionemu będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa („Prawo Pierwszeństwa”) nabycia Nieruchomości, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Uprawnionym z tytułu Prawa Pierwszeństwa („Uprawniony”) jest:
  1. zespół adwokacki lub zespół adwokacki w likwidacji;
  2. adwokat wykonujący zawód (w tym w formie spółki cywilnej);
  3. spółka jawna, partnerska, komandytowa lub komandytowo-akcyjna, w której wspólnikami są adwokaci albo adwokaci i inne osoby, o ile jest zgodne
   z przepisami ustawy – Prawo o Adwokaturze;

o ile jest najemcą Nieruchomości lub jej części i spełnia warunki uczestnictwa
w Przetargu określone w niniejszym Regulaminie.

(skreślone dwa zdania)

2a.   W celu uniknięcia wątpliwości w przypadku, w którym Nieruchomość lub jej część jest przedmiotem umowy najmu, której stroną jako najemca (najemcy) są adwokaci wykonujący zawód w ramach spółki cywilnej, o której mowa w ust. 2 pkt b), Uprawnionym w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jest każdy z tych adwokatów – wspólników spółki cywilnej.

2b.   W celu uniknięcia wątpliwości Uprawnionym jest jeden z podmiotów określonych w ust. 2 pkt a) – c), o ile jest najemcą Nieruchomości lub jej części we własnym imieniu i na własną rzecz, co oznacza w szczególności, że Uprawnionym w znaczeniu określonym powyżej nie będzie adwokat wykonujący zawód w jednej ze spółek określonych w pkt c) powyżej, jeżeli nie jest najemcą Nieruchomości lub jej części.

2c.   Uprawnionym z tytułu Prawa Pierwszeństwa może być także:

 1. zespół adwokacki;
 2. zespół adwokacki w likwidacji;
 3. adwokat, który w dniu podjęcia uchwały o likwidacji zespołu adwokackiego był członkiem zlikwidowanego zespołu adwokackiego,

który nie jest najemcą Nieruchomości lub jej części, ale do czasu ogłoszenia przetargu przez Okręgowa Radę Adwokacką (dot. § 12 ust. 2c pkt a) lub do dnia podjęcia uchwały o likwidacji zespołu adwokackiego (dot. § 12 ust. 2c pkt b-c) korzystał z Nieruchomości będącej przedmiotem Przetargu lub jej części, ponosił koszty jej bieżącego utrzymania i ewentualne koszty remontów oraz spełnia warunki uczestnictwa w Przetargu określone w niniejszym Regulaminie.

 1. Prawo Pierwszeństwa będzie przysługiwać Uprawnionemu, o ile w odniesieniu do Uprawnionego zostaną spełnione łącznie Warunki Przetargu. Pod pojęciem „Warunki Przetargu” należy rozumieć:
  1. wpłatę wadium na rzecz Organizatora Przetargu, na zasadach określonych
   w Ogłoszeniu o Przetargu oraz niniejszym Regulaminie;
  2. udział w Przetargu, przez który należy rozumieć złożenie oferty, o której mowa
   w § 4 ust. 12 niniejszego Regulaminu.
 2. Prawo Pierwszeństwa będzie przysługiwać Uprawnionemu, o ile zostaną spełnione Warunki Przetargu, zaś najkorzystniejsza oferta wybrana przez Organizatora Przetargu zgodnie z § 7 ust. 4 niniejszego Regulaminu nie będzie pochodzić od innego Uprawnionego.
 3. Prawo Pierwszeństwa będzie wykonane w następujący sposób:
  1. w przypadku, gdy Przetarg zostanie zakończony wynikiem pozytywnym, Organizator Przetargu powiadomi Oferentów o wyniku Przetargu zgodnie z § 7 ust. 8 niniejszego Regulaminu, wskazując w takim Powiadomieniu parametry oferty uznanej za najkorzystniejszą przez Organizatora Przetargu;
  2. w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia zawiadomienia zgodnie z ust. 5 pkt a) powyżej, Uprawniony będzie miał prawo doręczyć Organizatorowi Przetargu Oświadczenie Uprawnionego;

Przez „Oświadczenie Uprawnionego” należy rozumieć oświadczenie Uprawnionego złożone na piśmie pod rygorem nieważności, z którego wynikać będzie, że wolą Uprawnionego jest nabycie Nieruchomości na warunkach odpowiadających parametrom oferty uznanej za najkorzystniejszą przez Organizatora Przetargu, określonym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 5 pkt a) powyżej.

 1. skreślony
 2. w przypadku, w którym Prawo Pierwszeństwa będzie przysługiwać więcej niż jednemu Uprawnionemu i więcej niż jeden Uprawniony doręczy Organizatorowi Przetargu Oświadczenie Uprawnionego, postanowienia § 7 ust. 11 stosuje się odpowiednio do uprawnionych z tytułu Prawa Pierwszeństwa.
 3. w przypadku zawarcia Umowy z Uprawnionym, który złożył Oświadczenie Uprawnionego lub ustalonym jako nabywca Nieruchomości zgodnie z ust. 5 pkt d) powyżej, prawo Oferenta niebędącego Uprawnionym, którego oferta została wybrana w Przetargu jako najkorzystniejsza do żądania zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości wygasa, bez jakichkolwiek praw i roszczeń takiego Oferenta ani Organizatora Przetargu;
 4. f)   w przypadku niezłożenia Oświadczenia Uprawnionego w terminie, o którym mowa w ust. 5 pkt b) powyżej lub złożenia oświadczenia, które nie będzie mogło być uznane za Oświadczenie Uprawnionego, Prawo Pierwszeństwa wygasa, a Organizator Przetargu będzie uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości z podmiotem, który złożył w Przetargu ofertę uznaną za najkorzystniejszą zgodnie z § 7 ust. 4 niniejszego Regulaminu, bez jakichkolwiek praw lub roszczeń po stronie Uprawnionego.

 

 • § 13

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie rozstrzygnięcia Komisji Przetargowej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. Okręgowa Rada Adwokacka może odwołać lub unieważnić ogłoszony Przetarg
  w każdym czasie bez podania przyczyny. Z odwołaniem przetargu równoznaczne jest zamknięcie Przetargu przez Organizatora Przetargu bez wyboru oferty.
 3. Uczestnictwo w Przetargu oznacza potwierdzenie, że Oferent zapoznał się
  z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść, przyjmuje go bez zastrzeżeń oraz zobowiązany jest do jego przestrzegania.

 

     Załącznik nr 1 do

Regulaminu przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Izby Adwokackiej w Warszawie

 

ZGODA

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych reprezentowanego przeze mnie [….], przez administratora danych osobowych, do celów związanych z przetargiem na sprzedaż [……] („Nieruchomość”), organizowanym przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie („Przetarg”), w trakcie oraz po zakończeniu Przetargu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych: RODO). Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną będącą elementem zgody.

 

 

 

                                                                     Data                                                        Podpis  

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Adwokacka w Warszawie oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie z siedzibą w Warszawie (00-536 Warszawa) przy Al. Ujazdowskich 49, zwana dalej Administratorem.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym iod@ora-warszawa.com.pl

Dane będą przetwarzane w celu: opublikowania złożonych ofert oraz wyboru najkorzystniejszej z nich.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać́ się̨ będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b) i lit. c) RODO w zależności od etapu postępowania. Publikacja, zawarcie umowy i jej realizacja oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: Naczelna Rada Adwokacka i inne organy Adwokatury, podmioty z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania lub na innej podstawie zalegalizował przetwarzanie danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być też podmioty uczestniczące w transakcji sprzedaży. Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do tzw. państw trzecich.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres trwania postępowania, zawarcia umowy oraz okres dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 5. przenoszenia danych,
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
  z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w przypadku profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw
  i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z nami pod adresem
e-mail: iod@ora-warszawa.com.pl

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.