Sekcje tematyczne / Wiadomości ogólne

Kontakt: sekcje@ora-warszawa.com.pl

Sekcje tematyczne praktyków prawa przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie ukonstytuowane zostały w lutym 2016 roku, kiedy to wszedł w życie uchwalony w dniu 15 stycznia 2016 r. przez Naczelną Radę Adwokacką nowy regulamin organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich. Postulat ich utworzenia pojawił się w uchwale programowej „Adwokatura Warszawska – wyzwania w obliczu zmian” Nadzwyczajnego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 11 października 2014 roku. Z inicjatywy ówczesnego dziekana ORA w Warszawie adw. Pawła Rybińskiego został powołany roboczy zespół ds. sekcji praktyków prawa, któremu przewodniczył adw. dr Kamil Szmid – pomysłodawca projektu, obecnie koordynator ds. sekcji praktyków prawa.

Zgodnie z regulaminem organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich sekcja może zostać powołana przez radę z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 30 członków izby. Członkostwo w sekcjach oraz uczestnictwo w szkoleniach umożliwia zdobycie punktów doskonalenia zawodowego. Sekcje odgrywają znaczącą rolę opiniodawczą oraz projektodawczą w procesach legislacyjnych. Członkostwo i praca w sekcjach są oparte o zasady transparentności i dobrowolności, a także zapewnieniu równego dostępu wszystkim zainteresowanym. Przedmiotem działania sekcji jest propagowanie i pogłębianie wiedzy oraz doświadczeń zawodowych ich członków w określonej dziedzinie prawa. W ramach sekcji organizowane są liczne wydarzenia służące podnoszeniu kwalifikacji oraz jakości doskonalenia zawodowego przez adwokatów, stwarzające szerokie możliwość wymiany doświadczeń. Celem sekcji jest również dbałość o wizerunek i promocję adwokatów jako specjalistów w wybranych dziedzinach prawa a także wzmacnianie integracji środowiska adwokackiego.

Obecnie przy ORA w Warszawie działają następujące sekcje: Sekcja Arbitrażu i mediacji, Sekcja Praw Człowieka, Sekcja Prawa Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego, Sekcja Prawa Amerykańskiego i Brytyjskiego, Sekcja Prawa autorskiego i nowych technologii, Sekcja Prawa Bankowego i Finansowego, Sekcja Prawa gospodarczego i handlowego, Sekcja Prawa Drogowego, Sekcja Prawa i postępowania cywilnego, Sekcja Prawa i postępowania karnego, Sekcja Prawa mediów i reklamy, Sekcja Prawa medycznego i farmaceutycznego, Sekcja Prawa Mody, Sekcja Prawa nieruchomości, Sekcja Prawa odszkodowawczego, Sekcja Prawa podatkowego, Sekcja Prawa Lotniczego, Sekcja Prawa Publicznego i Compliance, Sekcja Praw Dziecka, Sekcja Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Sekcja Prawa Sportowego, Sekcja Prawa rodzinnego, Sekcja Prawa Ukraińskiego, Sekcja Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego, Sekcja Prawa własności przemysłowej, Sekcja Prawa Zamówień Publicznych, Sekcja Prawa Zwierząt, Sekcja Prawa Ochrony Środowiska i Klimatu, Sekcja Prawa Ochrony Danych Osobowych.