Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie 21 maja 2022 r.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

W ślad za informacjami przesłanymi do Państwa indywidualnie, uprzejmie informujemy, że Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie odbędzie się 21 maja 2022 o godzinie 9:00 w trybie hybrydowym.

Możliwość osobistego udziału jest przewidziana wyłącznie dla osób, które zarejestrowały swój osobisty udział. Wszyscy mogą wziąć udział w Zgromadzeniu w formule online.

Jednocześnie przypominamy, że na Zgromadzeniu Izby nie będą przyjmowane wnioski i projekty uchwał. Projekty pisemnych wniosków i uchwał przyjmowane będą na 14 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia Izby i nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia Izby tj. w dniach od 7 maja 2022 r. do 17 maja 2022 r. do godz. 16:00.

O chwili wpłynięcia projektu decyduje data wpływu do Biura podawczego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i zasada ta odnosi się również do projektów przesyłanych listownie.

Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze, prawo do udziału w Zgromadzeniu mają członkowie Izby wykonujący zawód oraz delegaci pozostałych adwokatów wybrani na zebraniach w dniu 6 kwietnia 2022 r.

W myśl § 10 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich, obecność na Zgromadzeniu – wyżej wymienionych członków Izby – jest samorządowym obowiązkiem.

Ewentualną nieobecność należy usprawiedliwić na piśmie w ciągu 7 dni od dnia ustania przeszkody.

MATERIAŁY DO POBRANIA:

1. Zawiadomienie o Zgromadzeniu wraz z porządkiem obrad
2. Uchwała zwołująca Zgromadzenie
3. Sprawozdanie z Działalności Organów Izby w roku 2021
4. Graficzne podsumowanie Sprawozdania z Działalności Organów Izby w roku 2021
5. Sprawozdanie Prezesa NRA, adw. Przemysława Rosatiego
6. Sprawozdanie Członka NRA, adw. Bartosza Grohmana
7. Sprawozdanie Członka NRA, adw. Andrzeja Tomaszka
8.Stanowisko ORA dot. Realizacji uchwały nr 4
9. Instrukcja logowania i głosowania