Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie 20 maja 2023 roku w trybie hybrydowym

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

W ślad za informacjami przesłanymi do Państwa indywidualnie, uprzejmie informujemy, że Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie odbędzie się 20 maja 2023 roku o godzinie 9:00 w trybie hybrydowym.

Możliwość osobistego udziału jest przewidziana wyłącznie dla osób, które zarejestrowały swój osobisty udział. Wszyscy mogą wziąć udział w Zgromadzeniu w formule online.

Jednocześnie przypominamy, że na Zgromadzeniu Izby nie będą przyjmowane wnioski i projekty uchwał. Projekty pisemnych wniosków i uchwał przyjmowane są na 14 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia Izby i nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia Izby tj. w dniach od 6 maja 2023 r. do 16 maja 2023 r. do godz. 16:00.

O chwili wpłynięcia projektu decyduje data wpływu do Biura podawczego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i zasada ta odnosi się również do projektów przesyłanych listownie.

Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze, prawo do udziału w Zgromadzeniu mają członkowie Izby wykonujący zawód oraz delegatki i delegaci pozostałych adwokatów wybrani na zebraniach w dniu 12 kwietnia br.

W myśl § 10 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich, obecność na Zgromadzeniu – wyżej wymienionych członków Izby – jest samorządowym obowiązkiem.

Ewentualną nieobecność należy usprawiedliwić na piśmie w ciągu 7 dni od dnia ustania przeszkody.

MATERIAŁY DO POBRANIA:

1. Zawiadomienie o Zgromadzeniu wraz z porządkiem obrad
2. Uchwała zwołująca Zgromadzenie
3. Sprawozdanie z Działalności Organów Izby za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
4. Sprawozdanie Prezesa NRA, adw. Przemysława Rosatiego
5. Sprawozdanie Członka NRA, adw. Bartosza Grohmana
6. Sprawozdanie Członka NRA, adw. Andrzeja Tomaszka
7. Sprawozdanie Przewodniczącego WKR adw. Sławomira Ciemnego
8. Instrukcja logowania i głosowania
9. Formularz zgłoszeniowy