ORA w Warszawie zwołała Zwyczajne Zgromadzenie Izby w trybie zdalnym na 29 maja br. na godzinę 9.00

Dzisiaj, tj. 13 maja br. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie na posiedzeniu zdalnym podjęła uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie na 29 maja br. na godzinę 9.00. Zgromadzenie odbędzie się w formie zdalnej.

W podjętej w tej sprawie uchwale ORA w Warszawie postanowiła:

 1. Zwołać Zwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie na dzień
  29 maja 2021 r., w Warszawie, które odbędzie się w trybie zdalnym (tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – środków komunikacji elektronicznej obejmującej w szczególności dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy i osoby uprawnione mogą uczestniczyć w obradach, przebywając w innym miejscu niż miejsce prowadzenia obrad). Ustala się rozpoczęcie Zgromadzenia w dniu 29 maja 2021 r. na godzinę 9:00.
 2. Określić, że Zgromadzenie będzie się odbywało za pośrednictwem systemu informatycznego WZA24, którego operatorem jest MWC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, w tym za pośrednictwem tego systemu, zapewniającego w razie potrzeby tajność głosowań, odbywać się będą w trakcie zgromadzenia wybory Prezydium i Komisji.
 3. Określić, że uczestnictwo w Zgromadzeniu będzie możliwe on-line, po zalogowaniu się do serwera umożliwiającego zdalne podłączenie osób upoważnionych do brania udziału w Zgromadzeniu. Dane (nazwa użytkownika i hasło dostępu do platformy WZA24) weryfikujące dostęp do serwera wraz z instrukcją logowania zostaną przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów Adwokackich na co najmniej 14 dni przed datą Zgromadzenia.
 4. Całkowicie znieść wymóg obecności określonej minimalnej liczby uczestników niezbędnej do otwarcia Zgromadzenia, określonej w § 12 ust. 3 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich.
 5. Ustalić, że projekty pisemnych wniosków i uchwał przyjmowane będą przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie w formie pisemnej poprzez ich złożenie w kancelarii Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie lub przesłanie listem poleconym, na 14 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia i nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia. tj. w dniach 15 maja 2021 r. – 25 maja 2021 r. w godzinach 9.00-16.00. Ustalić, że po godz. 16.00 w dniu 25 maja 2021 roku żadne projekty wniosków i uchwał nie będą przyjmowane, w szczególności nie będą przyjmowane podczas Zgromadzenia Izby. O chwili złożenia projektu decyduje data jego wpływu do kancelarii Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie – dotyczy to również projektów przesłanych listem poleconym.
 6. Całkowicie znieść wymóg udziału w głosowaniu określonej liczby uczestników Zgromadzenia, określonej w § 26 ust. 3 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich.
 7. Ustalić, że przebieg obrad Zgromadzenia Izby transmitowany będzie za pomocą obrazu i dźwięku, za pośrednictwem wygenerowanej strony zabezpieczonej certyfikatem SSL. Dostęp do transmisji możliwy będzie przez system informatyczny WZA24, do którego będą logować się adwokaci Izby Adwokackiej w Warszawie lub inne osoby zaproszone do udziału w Zgromadzeniu Izby przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie lub Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie – bez prawa głosu.
 8. Ustalić, że zgłoszenia kandydatów do wszystkich komisji działających w ramach Zgromadzenia oraz do Prezydium Zgromadzenia przyjmowane będą przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie nie wcześniej niż na 14 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia i nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia, w dniach 15 maja 2021 r. – 25 maja 2021 r. w godzinach 9.00-16.00. Jednocześnie Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie ustala, że po godz. 16.00 w dniu 25 maja 2021 roku żadne zgłoszenia kandydatów nie będą przyjmowane, w szczególności nie będą przyjmowane podczas Zgromadzenia Izby. O chwili zgłoszenia kandydatury decyduje data wpływu zgłoszenia do Biura Okręgowej Rady Adwokackiej i zasada ta odnosi się również do kandydatur zgłaszanych listownie. Do zgłoszenia należy dołączyć   pisemną zgodę kandydata, że przyjmuje kandydaturę oraz jego zobowiązanie, iż stawi się o godzinie 9.00 w dniu 29 maja 2021 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (Al. Ujazdowskie 49) celem wzięcia udziału w pracach komisji lub Prezydium Zgromadzenia na wypadek, gdyby został wybrany.
 9. Określić jako miejsce publikacji:
 • wszystkich projektów pisemnych wniosków i uchwał, które będą przedmiotem obrad Zgromadzenia,
 • wykazu osób kandydujących do wszystkich komisji działających w ramach Zgromadzenia oraz osób wnioskowanych do Prezydium Zgromadzenia,

stronę internetową Izby Adwokackiej w Warszawie: www.ora-warszawa.com.pl zakładka „Zgromadzenie Izby” oraz fanpage Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie znajdujący się na portalu facebook.com, wskazując jednocześnie, że informacje te zostaną zamieszczone na podanych stronach w dniu 27 maja 2021 roku o godz. 9.00 i będą tam widnieć do czasu zamknięcia obrad Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie.

Wszystkie niezbędne dodatkowe informacje wraz z porządkiem obrad otrzymają Państwo w korespondencji elektronicznej wysyłanej do Państwa na wskazane w Panelu Adwokata adresy mailowe.

adw. Grzegorz Kukowka – rzecznik prasowy ORA w Warszawie

Załączniki:

Uchwała zwołująca Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie na 29 maja 2021r

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie

Sprawozdanie Izby za 2020 rok

Wniosek do Zgromadzenia Izby w sprawie alternatywnego projektu uchwały finansowej

Projekt uchwały finansowej – wersja alternatywna

Propozycje składu Prezydium i Komisji Zgromadzenia

Sprawdzanie danych – instrukcja logowania