04.10.2021 /

KOMUNIKAT DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW O WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW ADWOKACKICH w 2021 r.

KANDYDAT ZAINTERESOWANY WPISEM NA LISTĘ APLIKANTÓW ADWOKACKICH IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE POWINIEN ZŁOŻYĆ
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2021 r.  do godz. 17.00
(decyduje data wpływu, a nie nadania)
w biurze podawczym Biura ORA w Warszawie (00-536), Al. Ujazdowskie 49
(czynne w godz. 9.00-17.00)
lub przesłać pocztą na ww. adres (decydują data wpływu, a nie data nadania)
NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 

1. WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW ADWOKACKICH własnoręcznie podpisany przez kandydata.

2. DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UKOŃCZENIE WYŻSZYCH STUDIÓW PRAWNICZYCH i UZYSKANIE TYTUŁU MAGISTRA PRAWA
podpisany odpis dyplomu albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra. Obowiązek złożenia tego dokumentu dotyczy jedynie tych osób, które przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką go nie złożyły (a tylko stosowne zaświadczenie) lub została złożona jedynie kserokopia dyplomu.

3. Aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
opatrzona datą nie wcześniejszą, niż 30 dni przed jej złożeniem, uzyskaną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub w formie pisemnej.
W przypadku uzyskania aktualnej informacji  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do wniosku kandydat powinien dołączyć informatyczny nośnik pamięci (pamięć USB, płyta CD lub DVD), na którym powinien być zapisany dokument elektroniczny w formie danych XML, podpisany przez osobę upoważnioną do wydawania takich informacji przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego wraz z wydrukiem WIZUALIZACJI DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego”. Sam ww. wydruk nie stanowi dokumentu (por. strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web), a jedynie załącznik do nośnika pamięci.

4. OŚWIADCZENIE KANDYDATA (1) o korzystaniu przez niego w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – podpisane własnoręcznie przez kandydata ( art. 65 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze).

5. OŚWIADCZENIE KANDYDATA (2), że przeciwko jego osobie nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub  dyscyplinarne, podpisane własnoręcznie przez kandydata ( art. 65 pkt 1 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze).

6. Wniosek o wyrobienie legitymacji aplikanta adwokackiego wraz ze zdjęciem. We wniosku należy jedynie wpisać imię/imiona i nazwisko (drukowanymi literami) oraz złożyć stosowny podpis. Pozostałe dane wypełnia administracja Biura ORA w Warszawie.

7. Pierwsza legitymacja dla aplikantów I roku jest bezpłatna, w związku z tym prosimy o niedokonywanie opłat. Osoby, które dokonały wpłaty otrzymają zwrot na konto, z którego wykonany był przelew. [aktualizacja podpunktu –  5 października br. godzina 10:43]

 

WNIOSEK o wpis na listę aplikantów adwokackich
OŚWIADCZENIE Kandydata (1) o korzystaniu w pełni praw publicznych
OŚWIADCZENIE Kandydata (2)  o braku postępowań karnych (i dyscyplinarnych)
WNIOSEK o wyrobienie legitymacji