18.10.2020 / Wiadomości

Komunikat w sprawie zastosowaniu wobec adw. Romana Giertycha środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach

W związku z informacją o zastosowaniu wobec adw. Romana Giertycha środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach, należy przypomnieć o treści stanowiska Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie nr 1 z dnia 3 czerwca 2018 roku.

Poniżej cytuję fragmenty tego ważnego stanowiska:

„Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie stoi na stanowisku, że stosowanie przez organy ścigania art. 276 Kodeksu postępowania karnego w stosunku do adwokatów i aplikantów adwokackich budzi poważne wątpliwości, w tym konstytucyjne.

Ustawodawca powierzył decyzję w przedmiocie tymczasowego zawieszenia adwokata lub aplikanta adwokackiego organom dyscyplinarnym Adwokatury (art. 95j ustawy prawo o adwokaturze). Przepis ten stanowi lex specialis w stosunku do art. 276 Kodeksu postępowania karnego. Norma ta ustalona jest ogólnie – odnosząc do wykonywania określnego zawodu. Zaś przepis art. 95j ustawy prawo o adwokaturze odnosi się konkretnie do zawodu adwokata i aplikanta adwokackiego. […] Stosowanie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu wobec adwokata lub aplikanta adwokackiego, przez prokuratora stanowi zagrożenie dla praw człowieka i podstawowych wolności. Instrument ten – ze względu na to, że adwokat często występuje jako przeciwnik procesowy prokuratora – jest sprzeczny z istotą zasady równości broni. System prawny w Polsce przewiduje inny, zgodny z konstytucją instrument zawieszenia adwokata, w postaci orzeczenia sądu dyscyplinarnego.”

Autonomiczne sądownictwo dyscyplinarne służyć ma ochronie adwokatów przed naciskami i represją ze strony władzy państwowej, a szczególnie organów ścigania, wobec których adwokat często występuje jako adwersarz procesowy. Powierzenie kwestii ewentualnego tymczasowego zawieszenia adwokata w czynnościach zawodowych sądowi dyscyplinarnemu samorządu adwokackiego służy ochronie niezależności adwokatów, ich wolności od instrumentalnej presji ze strony organów państwa i władzy politycznej. W konsekwencji, pozwala im swobodnie służyć ochronie praw i wolności konstytucyjnych.

Bezpieczeństwo prawne polskiego społeczeństwa i ochrona praw i wolności, na straży których stoi niezależna adwokatura i niezależni adwokaci, nie pozwalają akceptować sytuacji, w której prokurator – wkraczając w kompetencje adwokackiego sądownictwa dyscyplinarnego – decyduje o tymczasowym zawieszeniu adwokata w czynnościach zawodowych.

Całe stanowisko dostępne jest tutaj.

adw. Mikołaj Pietrzak

Dziekan ORA w Warszawie.