Nadzwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie – 21 czerwca br. godzina 17.00

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie obradujące 20 maja 2023 r. nie uchwaliło budżetu organów Izby na rok 2023. Dlatego też Rada podjęła decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie na dzień 21 czerwca 2023 r. o godzinie 17:00.

Zgromadzenie to będzie odbywało się w formule wyłącznie online.

Jedynym przedmiotem obrad będzie podjęcie uchwał w sprawach:

  • ustalenia składki członkowskiej na potrzeby Izby i zatwierdzenia preliminarza budżetowego organów Izby Adwokackiej w Warszawie na 2023 rok;
  • zatwierdzenia preliminarza budżetowego szkolenia aplikantów adwokackich na 2023 r.

Rada przedstawia Państwu trzy alternatywne propozycje budżetu izbowego (Wersja I, II i III). Chcę jednak z całą mocą podkreślić, że w obliczu kosztów zewnętrznych (inflacja, wzrost cen utrzymania i kosztów stałych), jak i wewnętrznych (wzrost składki odprowadzanej od każdego adwokata do NRA), nie jest możliwe prowadzenie działalności samorządowej na dotychczasowym poziomie, bez zwiększenia wpływów do budżetu.

Dlatego też Rada jednomyślnie postanowiła przedłożyć do Państwa wyboru trzy alternatywne propozycje budżetu izbowego:

  • rekomendowana: budżet rozwoju zakłada podwyższenie składki o 10 zł przy zachowaniu dotychczasowej sprawności Samorządu;
  • oszczędna: budżet pośredni zakłada podniesienie składki o 2 zł, celem zrekompensowania podwyżki na NRA, a także zdecydowane ograniczenie działalności samorządu;
  • deficytowa: budżet deficytowy obejmuje brak podwyżki składki i deficyt, który zostałby pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych. Zapewne utrudniłoby to plany zakupu własnej siedziby Rady, tak aby w przyszłości uwolnić Izbę od niepewności i dodatkowych kosztów związanych z najmem.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych wariantów i różnic pomiędzy nimi znajdziecie Państwo w załączonym pliku: „Budżet: Podsumowanie Wariantów”.

Przedstawiamy Państwu także dwa alternatywnego projekty budżetu szkolenia aplikantów adwokackich, jednoznacznie rekomendując przyjęcie przez Zgromadzenie projektu, zakładającego wykorzystanie skumulowanych środków z zeszłych lat. Informacje i uwagi, dotyczące przedstawionych Państwu projektów budżetów szkolenia aplikantów adwokackich, zostaną Państwu udostępnione w najbliższych dniach oraz na Zgromadzeniu.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie przesyła w załączeniu zawiadomienie o Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Warszawie wraz z porządkiem obrad.

W załączeniu przesyłamy także:

  • trzy projekty uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej w 2023 r. wraz z preliminarzem organów Izby Adwokackiej w Warszawie na 2023 rok;
  • dwa projekty uchwał w sprawie preliminarza budżetu szkolenia aplikantów adwokackich na 2023 rok;
  • uchwałę nr 50/2023 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z 25 maja 2023 r. zwołującą Nadzwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie oraz przyjmującą porządek obrad na Nadzwyczajne Zgromadzenie Izby;
  • Instrukcję logowania.

Uprzejmie informuję, że na Zgromadzeniu Izby nie będą przyjmowane wnioski i projekty uchwał. Projekty wniosków i uchwał dotyczących tylko przedmiotu Nadzwyczajnego Zgromadzenia przyjmowane będą przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie w formie pisemnej poprzez złożenie w kancelarii Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie lub listem poleconym, nie wcześniej niż 9 dni przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Zgromadzenia i nie później niż 4 dni przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Zgromadzenia, tj. w dniach 12 czerwca 2023 r. – 16 czerwca 2023 r., w godzinach 9.00-16.00.

Zgłoszenia kandydatów do wszystkich komisji działających w ramach Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz do Prezydium Nadzwyczajnego Zgromadzenia przyjmowane będą przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, poprzez złożenie w kancelarii Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, nie wcześniej niż na 9 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia i nie później niż na 4 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia, tj. w dniach 12 czerwca 2023 r. – 16 czerwca 2023 r., w godzinach 9.00-16.00.

Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze, prawo do udziału w Zgromadzeniu mają członkowie Izby wykonujący zawód oraz delegaci pozostałych adwokatów wybrani na zebraniach w dniu 6 czerwca 2023 r. W myśl § 10 ust. 1 i 2 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich, obecność na Zgromadzeniu – wyżej wymienionych członków Izby – jest samorządowym obowiązkiem. Nieobecność należy usprawiedliwić na piśmie w ciągu 7 dni od dnia ustania przeszkody.

Wyrażam nadzieję, że nasze zdalne Zgromadzenie odbędzie się sprawnie i będziemy mogli już następnego dnia realizować przyjęte przez Państwa budżety.

 Z poważaniem,

adw. Mikołaj Pietrzak
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Załączniki:

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Izby
Uchwała Zwołująca Nadzwyczajne Zgromadzenie Izby
FORMULARZ-ZGLOSZENIOWY_2023_NZI
Instrukcja logowania i glosowania

Budżet izby – podsumowanie wariantów

Trzy projekty budżetów:

Budżet rozwoju zakłada podwyższenie składki o 10 zł przy zachowaniu dotychczasowej sprawności Samorządu

Budżet pośredni zakłada podniesienie składki o 2 zł, celem zrekompensowania podwyżki na NRA, a także zdecydowane ograniczenie działalności samorządu

Budżet deficytowy obejmuje brak podwyżki składki i deficyt, który zostałby pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych. Zapewne utrudniłoby to plany zakupu własnej siedziby Rady, tak aby w przyszłości uwolnić Izbę od niepewności i dodatkowych kosztów związanych z najmem

Budżet aplikacji – podsumowanie wariantów

Dwa projekty uchwał w sprawie preliminarza budżetu szkolenia aplikantów adwokackich

Pierwszy projekt uchwały w sprawie preliminarza budżetu szkolenia aplikantów adwokackich na 2023 rok

Drugi projekt uchwały w sprawie preliminarza budżetu szkolenia aplikantów adwokackich na 2023 rok