Konkurs arbitrażowy dla aplikantek i aplikantów im. dra hab. Tadeusza Szurskiego – Aplikantko, Aplikancie, weź udział!

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie – organizator główny oraz partnerzy: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie i Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie serdecznie zapraszają aplikantów adwokackich naszej izby do wzięcia udziału w I Konkursie Arbitrażowym dla aplikantów im. dra hab. Tadeusza Szurskiego.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą wziąć udział aplikanci posiadające status aplikanta adwokackiego w Izbie Adwokackiej w Warszawie na dzień 28 października 2022 r. oraz osoby, które przed dniem 28 października 2022 r. złożyły do Okręgowej Rady Adwokackiej wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie w roku szkoleniowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2023 roku.

Konkurs jest oparty na formule konkursów typu „moot court”, tzn. symulacji postępowania, w tym rozprawy (tu: arbitrażowej), której przedmiotem jest prezentacja stanowisk stron i dyskusja dotycząca argumentów prawnych. Aplikanci pełnią funkcję pełnomocników stron, którzy przed 3-osobowymi zespołami orzekającymi przedstawiają swoje argumenty. W zespołach orzekających zasiadają adwokaci, radcy prawni lub inni eksperci (w tym przedstawiciele nauki) z doświadczeniem w arbitrażu handlowym.

Do kiedy można się zgłaszać do konkursu?

Zgłoszenia udziału należy przesyłać na adres: mootcourt@ora-warszawa.com.pl w terminie do dnia 28 października 2022 r. do godziny 23:59:59 CEST. W razie wątpliwości rozstrzygająca jest data i godzina przyjęcia wiadomości przez serwer poczty przychodzącej ORA w Warszawie.

Do konkursu mogą zgłaszać się 2-4 osobowe drużyny aplikantów z izby Adwokackiej w Warszawie.

Zgłoszenia dokonuje się w formie przesłania wiadomości mailowej, która zawiera co najmniej:

  1. a) liczbę członków/członkiń drużyny (od 2 do 4);
  2. b) imiona i nazwiska członków/członkiń drużyny;
  3. c) adresy mailowe oraz numery kontaktowe do każdej/każdego z członków/członkiń drużyny;
  4. d) pseudonim – nazwę drużyny, która pozwoli na zapewnienie anonimowości przy sprawdzaniu prac pisemnych;
  5. e) numery wpisu na listę aplikantów adwokackich (nie dotyczy osób, które nie uzyskały jeszcze numeru wpisu na listę aplikantów adwokackich w dniu wysłania zgłoszenia).

Jak będzie przebiegał konkurs?

Konkurs składa się z dwóch etapów: etapu pisemnego oraz ustnego.

Celem zapewnienia obiektywnej oceny i równości szans wszystkich uczestników i drużyn, Komitet Organizacyjny zapewnia, że jurorzy otrzymują do sprawdzenia prace pisemne bez informacji o personaliach osób wchodzących w skład poszczególnych drużyn. Na etapie ustnym stosuje się ogólne zasady proceduralne dotyczące wyłączania arbitrów.

Jak wygląda harmonogram konkursu?

28 październik 2022 – Termin na zgłaszanie udziału w Konkursie

31 październik 2022 – Termin na zgłaszanie przez drużyny pytań do stanu faktycznego

14 listopada 2022 – Publikacja odpowiedzi na pytania do stanu faktycznego

17 grudnia 2022 – Pozew

16 stycznia 2023 – Odpowiedź na Pozew

4 marca 2023 – Część ustna Konkursu (rozprawy arbitrażowe)

Kto i dlaczego jest patronem konkursu?

Adwokat dr hab. Tadeusz Szurski (1923-2010)

Warszawski adwokat, wieloletni Prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, ojciec założyciel współczesnego polskiego arbitrażu handlowego, znawca handlu międzynarodowego, doktor habilitowany nauk prawnych.

Urodzony w 1923 r. na Wołyniu, liceum kończył w Wilnie. Studia prawnicze podjął na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, po czym rozpoczął pracę akademicką w Katedrze Prawa międzynarodowego Publicznego. Po doktoracie pracował w biurze prawnym Ministerstwa Handlu Zagranicznego, gdzie odpowiedzialny był za negocjacje i zawieranie kontraktów handlu zagranicznego. Kontynuował także pracę naukową, by w 1971 r. ukończyć pracę habilitacyjną na temat zasady największego uprzywilejowania w ramach GATT.

Współuczestniczył w tworzeniu Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego a w 1982 r. objął funkcję jego przewodniczącego. Był inicjatorem przekształcenia Kolegium Arbitrów w Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej a następnie wieloletnim prezesem tego Sądu (do 1998 r.). Działał także aktywnie na forum międzynarodowym. Przez wiele lat był członkiem prestiżowej Międzynarodowej Rady do Spraw Arbitrażu Handlowego (ICCA).

Uczestniczył w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, która na podstawie ustawy modelowej UNCITRAL przygotowała nowelizację Kodeksu Postępowania Cywilnego (2005 r.), wprowadzając w Polsce nowoczesną regulację w obszarze arbitrażu handlowego.

Pozostałe informacje znajdują się w załączanym regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu arbitrażowego

Kazus konkurs arbitrażowy