21.06.2022 / Wiadomości

Komisja Etyki ORA w Warszawie: adwokat może domagać się wyłączenia sędziego powołanego przez neo-KRS

Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak zwrócił się do Komisji Etyki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie z prośbą o wydanie opinii co do tego, czy wniesienie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego przez zawodowego pełnomocnika kwestionującego prawidłowość obsadzenia składu sędziowskiego, ze względu na orzekanie osoby powołanej na urząd sędziego w sądzie powszechnym na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z 8.12.2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw („tzw. neoKRS”), wyczerpuje lub może wyczerpywać znamiona deliktu dyscyplinarnego zawarte w art. 80 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze.

W odpowiedzi Komisja Etyki, zaznaczając że jej opinia ma charakter abstrakcyjny bez odniesienia się do konkretnych przypadków, jednoznacznie wskazała, iż „podejmowanie działań w ramach reprezentacji klienta, w jego interesie, i w tych ramach podnoszenie wszelkich zarzutów zarówno formalnych, jak i materialnych, nie może stanowić deliktu dyscyplinarnego.”

Komisja podkreśliła jednocześnie, iż istotą zawodu adwokata jest podejmowanie działań w interesie klienta zgodnie z obowiązującymi go zasadami zawartymi w Kodeksie Etyki Adwokackiej.

Komisja znaczyła także, że „działanie adwokata polegające na wniesieniu skargi kasacyjnej opartej na zarzucie niepozbawionym podstaw prawnych nie stanowi nadużycia procesowego. Adwokat podnoszący w swoim piśmie procesowym zarzut nienależytej obsady sądu, ze względu na obecność w jego składzie osoby powołanej przez tzw. neoKrs, nie wyczerpuje znamion deliktu dyscyplinarnego z art. 80 Po A w związku z przepisami ZZEAiGZ tj. § 7, § 8, § 13.

W opinii podkreślono ponadto, że „adwokat wykonujący swój zawód zobowiązany jest do obrony interesów klienta w sposób odważny i honorowy oraz z zachowaniem należnego szacunku sądowi zgodnie z brzmieniem § 43 ZZEAiGZ. Jego działanie powinno być także podyktowane umiarem i taktem wobec sądu. Wobec obecnej sytuacji normatywnej oraz świetle judykatów SN, a także TSUE, (…), wniesienie skargi kasacyjnej opartej na zarzucie sprzeczności składu sądu z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c., należy uznać za sumienne wykonywanie służby adwokata w interesie klienta.”.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią opinii.

Opinia Komisji Etyki