Jednym z obowiązków nałożonych w ostatnim czasie na pracodawców, który generuje duże obciążenie finansowe, jest przystąpienie do Pracowniczych Planów Kapitałowych (dalej jako PPK).

opracowali: (adw. Aleksander Bobrowski, red. Michał Kibil)

Od stycznia ustawą objęci są pracodawcy zatrudniający na dzień 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 pracowników. Według ustawy o PPK do 24 kwietnia br. wskazani pracodawcy mieli czas na zawarcie umów o zarządzanie środkami z instytucjami finansowymi, a następnie do 11 maja mieli zawrzeć umowy o prowadzenie PPK na rzecz pracowników.

Ustawodawca reagując na apele pracodawców, dla których wdrożenie PPK w okresie epidemii wiązało się ze znacznymi obciążeniami oraz problemami organizacyjnymi w tzw. tarczy antykryzysowej wprowadził przepisy prolongujące obowiązki wdrożenia PPK u wskazanych wyżej przedsiębiorców do czasu obowiązującego przedsiębiorców z tzw. trzeciej transzy (tj. podmiotów które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.).

Obowiązek zawarcia umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi dla pracowników zatrudniających co najmniej 50 osób został odroczony do dnia 27 października 2020 r. Z kolei umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób, które zamierzają oszczędzać w programie zostały odroczone do 10 listopada 2020 r. Tym samym pierwsze wpłaty nastąpią dopiero w grudniu 2020 r. lub nawet w styczniu przyszłego roku.

Ewidentnym brakiem tarczy antykryzysowej jest nieuwzględnienie zwolnienia pracodawców, którzy wdrożyli już PPK od dokonywania wpłat. Tym samym czytając literalnie treść tarczy antykryzysowej w związku z ustawą o PPK zarówno podmioty, zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., jak i te zatrudniające co najmniej 50 osób, według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. które wdrożyły PPK przed wejściem w życie przepisów tarczy antykryzysowej, są obowiązane wypełniać wszystkie ustawowe obowiązki. Niewywiązanie się z obowiązku wpłaty może skutkować nałożeniem na pracodawcę kary grzywny w wysokości nawet do 1 mln złotych.

O czym warto pamiętać, ustawa o PPK przewiduje możliwość zawieszenia finansowania wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych w okresie przestoju ekonomicznego, w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy czy też w przypadku zaistnienia przesłanek niewypłacalności pracodawcy. Wszystkie te rozwiązania odwołują się jednak do porozumień zawieranych w trybie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, a nie tarczy antykryzysowej. Co można zrobić, aby z tego rozwiązania skorzystać? Najprostszym rozwiązaniem, gdy pracodawca zawiera porozumienie o obniżeniu wymiaru czasu pracy, czy też określa warunki wynagradzania pracowników pozostających na przestoju, jest odwołanie się nie tylko do przepisów tarczy antykryzysowej, ale także do przepisów w/w ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Nawet jeżeli po zawarciu takiego porozumienia, pracodawca będzie ubiegał się o dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w trybie wskazanym w tarczy antykryzysowej, taki zabieg powinien pozwolić mu na zwolnienie się ze składek na PPK (względem pracowników objętych porozumieniem).

Jeżeli pracodawca nie zastosowałby wskazanego rozwiązania, zgodnie z ustawą o PPK może on w każdym momencie zmienić wysokość wpłaty dodatkowej (która jest przez niego finansowana) lub zrezygnować z jej dokonywania w formie zmiany umowy o zarządzanie PPK. Zmieniona wysokość wpłaty dodatkowej obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana zmiana. Powyższe naturalnie nie dotyczy wpłaty podstawowej w wysokości 1,5% wynagrodzenia.

UWAGA:

Ponieważ zgodnie z ustawą o PPK, wpłaty są naliczane od wynagrodzeń wyliczanych jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, obniżenie wynagrodzeń pracowników, w okresie kryzysu, nawet przy ich dofinansowaniu, chociażby ze środków Urzędu Pracy, będzie proporcjonalnie obniżało obowiązkową składkę.

opracowali: (Aleksander Bobrowski, red. Michał Kibil)

Pełna treść „Adwokackiej Tarczy dla Przedsiębiorców” – wszystkie opracowania wszystkich autorów w jednym pliku!