30.03.2020 / Wiadomości

Stanowisko ORA w Warszawie z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie niektórych rozwiązań zawartych w ustawie z dn. 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Stanowisko ORA w Warszawie z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie niektórych rozwiązań zawartych w ustawie z dn. 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Doceniając powagę sytuacji, związanej z pandemią wirusa SARS-CoV-2 i  dostrzegając palącą potrzebę przeprowadzenia adekwatnych zmian legislacyjnych, zmierzającą do ograniczenia skutków pandemii, zarówno w wymiarze zdrowotnym jak i ekonomicznym, Okręgowa Rada Adwokacja w Warszawie z głębokim niepokojem przyjmuje niektóre zmiany, zaproponowane w ustawie z dn. 28 marca 2020 r. o  zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 299 i  299-A), zwaną dalej: ustawą z 28 marca 2020 r., godzące w  podstawowe wolności obywatelskie i prawa jednostki, zagwarantowane Konstytucją RP i Konwencją o  Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzoną w Rzymie, 4  listopada 1950 roku, zmienioną następnie Protokołami nr  3, 5 i 8 oraz uzupełnioną Protokołem nr 2 (dalej: EKPCz) – czytamy w stanowisku.

Stanowisko ORA z dnia 30 marca 2020 r.