18.09.2021 / Wiadomości

Stanowisko ORA w Warszawie w sprawie represyjnego ograniczenia wykonywania czynności przez sędziów sądów powszechnych

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie przypomina, że zgodnie z art. 178 ust. 1 Konstytucji RP Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

Stosowanie wobec sędziów środków w postaci przerwy w czynnościach służbowych ze względu na odmowę orzekania wspólnie z osobami, których status sędziego budzi wątpliwości, jawi się jako  forma nacisku. Niezawisłość sędziowska i służba sędziego wymagają, by sędzia opierał się wszelkim wpływom i orzekał zgodnie z konstytucyjnie ukształtowanym porządkiem prawnym, przy uwzględnieniu orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka czy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 22 lipca 2021 r. (Skarga nr 43447/19 – Reczkowicz przeciwko Polsce) obecna Krajowa Rada Sądownictwa „nie zapewnia wystarczającej gwarancji niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Procedura powoływania sędziów (…)  uwidacznia nadmierny wpływ władzy ustawodawczej i wykonawczej na powoływanie sędziów, jest per se niezgodna z art. 6 ust. 1 Konwencji i jako taka stanowi fundamentalną nieprawidłowość wpływającą negatywnie na cały proces i zagrażającą legitymacji sądu złożonego z tak powołanych sędziów”.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie stoi na stanowisku, że odmowa orzekania przez sędziów wspólnie z osobami, których status – w świetle chociażby cytowanego orzeczenia –  budzi wątpliwości, nie powinna być rozpatrywana w charakterze deliktu dyscyplinarnego, a zarządzenie wobec nich przerwy w wykonywaniu czynności służbowych, na podstawie art. 130 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, nie znajduje uzasadnienia i stanowi represję.

Stosowanie tej instytucji wobec każdego sędziego, który respektuje orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – w szczególności przez Ministra Sprawiedliwości – stanowi niedopuszczalną formę nacisku władzy wykonawczej na sędziów ze względu na orzeczenia, które wydają i może wywoływać efekt mrożący, na co w demokratycznym państwie prawa jest niedopuszczalne i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa prawnego społeczeństwa polskiego. Stanowi to naruszenie gwarantowanej w art. 173 Konstytucji, odrębności i niezależności władzy sądowniczej od pozostałych władz.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyraża także solidarność ze wszystkim sędziami, wobec których podejmowane są czynności dyscyplinujące za to, że nawołują do przestrzegania konstytucyjnego porządku prawnego, wykazują sprzeciw nie tyle wobec swoich kolegów powołanych na urząd sędziego przez „nową” Krajową Radę Sądownictwa, ale wobec ustrojowej wadliwości powołania samej Krajowej Rady Sądownictwa, a przez to podejmowanych przez nią uchwał osobowych.