Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
30.05.2019 / Wiadomości

Stanowisko ORA w Warszawie w sprawie adw. Romana Giertycha i adw. Jacka Dubois

Poniżej publikujemy Stanowisko nr 1 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie adw. Romana Giertycha i adw. Jacka Dubois.

Stanowisko nr 1

Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

z dnia 23 maja 2019 r.

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

w składzie:

 

  1. Mikołaj Pietrzak – Dziekan
  2. Anna Atanasow
  3. Zbigniew Banaszczyk
  4. Katarzyna Bilewska
  5. Michał Fertak
  6. Aleksander Krysztofowicz – Zastępca Sekretarza
  7. Andrzej Orliński – Wicedziekan
  8. Michał Szpakowski
  9. Maciej Ślusarek

 

w trybie obiegowym w dniu 23 maja 2019 r., podjęła jednogłośnie następujące stanowisko:

Obserwując działania podejmowane przez Ministra Sprawiedliwości i Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego w sprawach adwokata Romana Giertycha i adwokata Jacka Dubois, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie dostrzega w nich kolejne zagrożenie dla państwa prawa.

Zgodnie z konstytucyjną zasadą legalizmu, organy państwowe mogą działać jedynie na podstawie prawa i w zakresie wyraźnie przez nie dozwolonym. Odmiennie niż w przypadku osób prywatnych – to, co nie jest wprost dozwolone – jest zakazane.

Stosowanie przez Ministra Sprawiedliwości i Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego instrumentów postępowania karnego, mimo braku przesłanek do użycia takich instrumentów w danej sytuacji procesowej (jak wniesienie i przyjęcie do rozpoznania – niedopuszczalnej i nieprzewidzianej prawem – kasacji od postanowienia sądu pierwszej instancji utrzymującego w mocy postanowienie Rzecznika Dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do obu adwokatów) należy odebrać jako nadużycie uprawnień i niewłaściwe stosowanie obowiązującego prawa. Stanowi to kolejną odsłonę trwającej próby demontażu systemu konstytucyjnego w Polsce.

Rzeczywistą gwarancją ochrony praw i wolności obywatelskich, w szczególności konstytucyjnej zasady zaufania obywatela do państwa i prawa przezeń stanowionego jest przestrzeganie przepisów prawa przez wszystkie organy wymiaru sprawiedliwości, w tym Ministra Sprawiedliwości i Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.