26.07.2019 / Wiadomości

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w sprawie sędziego Łukasza Bilińskiego

Stanowisko nr 1 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 24 lipca 2019 r. podjęte jednogłośnie w sprawie sędziego Łukasza Bilińskiego.

 

Stanowisko nr 1

Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

z dnia 24 lipca 2019 r.

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

w składzie:

  1. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – Wicedziekan
  2. Michał Bieniak
  3. Katarzyna Bilewska
  4. Anna Czepkowska-Rutkowska – Sekretarz
  5. Michał Fertak
  6. Jakub Jacyna – Skarbnik
  7. Aleksander Krysztofowicz – Zastępca Sekretarza
  8. Andrzej Orliński – Wicedziekan
  9. Kamil Szmid

na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2019 r., podjęła jednogłośnie następujące stanowisko:

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyraża sprzeciw wobec działań realizowanych przez Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia wobec sędziego Łukasza Bilińskiego.

Sędzia Łukasz Biliński orzekał w XI Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia m.in. w sprawach dotyczących manifestacji obywatelskich. Jego orzeczenia, konsekwentnie powołujące się na Konstytucję i obowiązujące w Polsce prawo międzynarodowe, uwzględniały w pełni prawa obywateli do pokojowego manifestowania swoich poglądów.

W związku z likwidacją XI Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia orzekający w tym Wydziale sędziowie skierowani zostali do innych wydziałów karnych. Jedynym sędzią tego Wydziału, któremu określono nowy przydział służbowy jest sędzia Łukasz Biliński, który – wbrew swojej woli – skierowany został do orzekania w wydziale rodzinnym i nieletnich.

Spełniając wymogi procedury, Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia zwrócił się o opinie w sprawie zmiany przydziału służbowego sędziego Łukasza Bilińskiego do Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie. W dniu 2 lipca 2019 r. Kolegium podjęło uchwałę o odroczeniu rozpoznania wniosku w sprawie zaopiniowania przeniesienia służbowego sędziego Łukasza Bilińskiego do Wydziału Rodzinnego, do czasu wydania przez TSUE orzeczenia w sprawie zgodności z przepisami powołania Krajowej Rady Sądownictwa.

Jednak w dniu 3 lipca 2019 r. Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, nie posiadając wymaganej prawem opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie, doręczył sędziemu Łukaszowi Bilińskiemu decyzję o zmianie przydziału służbowego z nowym zakresem obowiązków, informując jednocześnie o prawie do złożenia od tej decyzji odwołania do Krajowej Rady Sądownictwa (której członkiem jest Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia).

Podejmowane w sprawie sędziego Łukasza Bilińskiego działania Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie ocenia jako kolejną próbę wpływania – w trybie administracyjnym, z wykorzystaniem instrumentów pozaprawnych i z naruszeniem obowiązującego prawa – na postawy sędziów i na możliwość ich swobodnego, niezależnego, niezawisłego, zgodnego z prawem i własnym przekonaniem, orzekania w rozpatrywanych sprawach.