17.11.2023 / Wiadomości

Odnowienie polis obowiązkowych dla adwokatów na rok 2024 (01.01.2024r – 31.12.2024r)

Uprzejmie informujemy o zbliżającym się odnowieniu polis obowiązkowych dla adwokatów na rok 2024 (01.01.2024r – 31.12.2024r).

Adwokat, który nie posiada zaległości w zapłacie składek otrzyma polisę wznowioną automatycznie w wariancie z jakiego dotychczas korzystał.

Wznowienie rodzi obowiązek uregulowania jednorazowo składki za rok 2024 (bądź jej ratalnej zapłaty po uzyskaniu zgody Okręgowej Rady Adwokackiej w terminach przez nią ustalonych).

Płatność za polisy obowiązkowe OC należy uiścić w Izbie Adwokackiej we wskazanym przez Izbę terminie oraz na wskazane przez Izbę konto.  

* Od 1 grudnia do 17 grudnia 2023 r., adwokaci nie mający zaległości w płatnościach składek, będą mieli możliwość zalogowania się na platformie IT pod adresem https://www.adwokat.marsh-zawodowe.pl/
i zmiany sumy ubezpieczenia na kolejny roczny okres ubezpieczenia zaczynający się z dniem 01.01.2024 r. 

Alternatywną możliwością zadeklarowania nowej sumy ubezpieczenia na rok 2024 jest uzupełnienie papierowej deklaracji „zmiany sumy ubezpieczenia” za pośrednictwem Państwa ORA lub poprzez bezpośredni kontakt na adres e-mail: nra.kontakt@marshservices.com

Osoby które nie logowały się do systemu polisowego mogą uzyskać link aktywacyjny poprzez kontakt z Marsh Services.

Jeśli nie ma potrzeby zmiany wariantu – nie ma konieczności logowania się do portalu.

Jednocześnie informujemy, że każdy z ubezpieczonych ma możliwość w okresie roku kalendarzowego (równy z rokiem ubezpieczeniowym) dokonać zmiany wariantu ubezpieczenia (w przypadku wyższej sumy gwarancyjnej po uprzedniej wpłacie należnej składki, o ile nie zalega z wcześniejszą płatnością) ze skutkiem od dnia zaksięgowania składki na koncie ORA.  

Uprzejmie przypominamy o konieczności uregulowania składki w przypadku adwokatów, na których koncie widnieje zaległość w płatności za dotychczasowe ubezpieczenie – prosimy o pilne uregulowanie zaległych należności.

Zaległości w płatnościach składek skutkują brakiem możliwości skorzystania z wyższych niż minimalna suma gwarancyjna (suma gwarancyjna 100.000 EUR – składka roczna 120 złotych).

Przypominamy również, że niespełnienie obowiązku zawarcia przez adwokata umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych, a także brak płatności składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowi naruszenie zasad etyki zawodowej, a więc przewinienie dyscyplinarne (art. 80 w zw. z art. 8a ustawy – Prawo o adwokaturze).

W przypadku pojawienia się dodatkowych pytań dotyczących ubezpieczenia lub logowania do systemu prosimy o kontakt z właściwą Izbą Adwokacką. 

Informacje można również uzyskać bezpośrednio w Marsh Services Sp. z o.o. pod numerem telefonu:

– infolinia czynna od pon. do pt. od 8:00 do 16:00, pod numerem +48 22 456 41 93. 

– ewentualnie kontakt na adres e-mail – nra.kontakt@marshservices.com

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny. Program ubezpieczeniowy reguluje Umowa Generalna oraz załączniki mające do niej zastosowanie.

FAQ

 

  1. Gdzie opłacić składkę? 

Składkę za ubezpieczenie należy wpłacić na dotychczasowy numer konta, należący do Izby Adwokackiej, we wskazanym terminie przez Izbę.

 

  1. Kiedy otrzymam polisę? 

Polisy zostaną wystawione 18-19.12.2023r. i w tym terminie zostaną wysłane drogą elektroniczną dla Adwokatów posiadających imienne adresy e-mail w systemie https://www.adwokat.marsh-zawodowe.pl/. Dla Adwokatów nie posiadających unikatowych adresów e-mail, polisy zostaną wysłane drogą tradycyjną na adresy wskazane w systemie www.adwokat.marsh-zawodowe.pl po 02.01.2024r. Dodatkowo, po zalogowaniu się do systemu po 20.12.2023r. będzie możliwość pobrania polisy zgodnie z załączoną instrukcją. 

  1. Nigdy nie logowałem/am się do systemu, jak to zrobić? 

Należy napisać e-mail na adres nra.kontakt@marshservices.com podając imię oraz nazwisko,
nr wpisu
lub 3 ostatnie cyfry numeru pesel z prośbą o aktywacje konta w  systemie. Na wskazany adres e-mail, zostanie wysłany link aktywacyjny. 

  1. Ile mam zapłacić za polisę? 

Informacja o wysokości kwoty do zapłaty za ubezpieczenie oraz wysokość wybranej przez Pana/ Pani sumy ubezpieczenia widnieje na certyfikacie potwierdzającym ochronę. 

Dodatkowo poniżej tabela z wysokością składek rocznych: 

  1. Dane adresowo/kontaktowe na polisie nie zgadzają się, co mam zrobić? 

W przypadku błędnych danych adresowo/kontaktowych na certyfikacie, prosimy o kontakt drogą e-mail z właściwą Izbą Adwokacką lub Marsh Services pod adresem: nra.kontakt@marshservices.com

 

  1. Chciałbym/Chciałabym rozłożyć płatność na raty, jak je ustalić? 

W przypadku konieczności rozłożenia płatności na raty, prosimy o kontakt z właściwą Izbą Adwokacką. 

 

  1. Nie zdążyłam/zdążyłem zmienić wariantu przed wystawieniem polisy na rok 2024, co teraz? 

Do końca roku 2023, będzie możliwość wystawienia aneksu do polisy z datą obowiązywania od 01.01.2024 r., natomiast po terminie 01.01.2024 zmiana wariantu będzie możliwa, jednak nowa suma ubezpieczenia będzie obowiązywać od daty bieżącej. 

Instrukcja jak zmienić wariant jest dostępna na stronie www.adwokat.marsh-zawodowe.pl