25.04.2018 / Wiadomości

Komunikat po Zwyczajnym Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Warszawie

21 kwietnia br. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie. Podjęto na nim szeregi uchwał, w tym m. in. o udzielaniu absolutorium Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie za rok 2017, podwyższeniu składki adwokackiej do 135 zł miesięcznie, o prawie do adwokata dla zatrzymanych, o tzw. aplikacji uniwersyteckiej oraz tajemnicy adwokackiej.

W Zgromadzeniu wzięło udział wielu zaproszonych gości, wśród nich sędzia Bernice B. Donald – sędzia Federalnego Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych dystryktu szóstego i Przewodnicząca Centrum Praw Człowieka American Bar Association. W swoim wystąpienia zaapelowała do środowisk prawniczych w Polsce, w tym do adwokatów, o stały monitoring stanu niezależności sądownictwa w Polsce. Podkreśliła, iż American Bar Association pozostaje w bieżącej współpracy z samorządem adwokackim oraz organizacjami trzeciego sektora w Polsce monitorującymi ten obszar.
Pełne i kompleksowe sprawozdanie z działalności ORA w Warszawie złożył Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak. W swoim bardzo szczegółowym wystąpieniu opisał aktualny stan funkcjonowania Izby Adwokackiej w Warszawie we wszystkich jej obszarach. Szczegółowo wyjaśnił m. in. obszar finansów izby, postęp prac przy realizacji głównej inwestycji na ul. Lekarskiej (nowa siedziba RD i SD ), reformę funkcjonowania administracji Izby oraz zmiany w funkcjonowaniu Dział Szkolenia Aplikantów Adwokackich. Absolutorium Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie udzielono zdecydowaną większością głosów.

Zgromadzenie Izby zdecydowało także o podwyższeniu o 15 zł d do kwoty 135 zł miesięcznie składki adwokackiej z przeznaczeniem na działalność Rzecznika Dyscyplinarnego, Sądu Dyscyplinarnego i Sekcji Praktyków Prawa oraz remont biura ORA. O podwyższenie składki wnioskował adw. Krzysztof Stępiński – Rzecznik Dyscyplinarny Izby. Rzecznik argumentował, iż ilość spraw prowadzonych obecnie na wniosek prokuratury, sądów i innych podmiotów jest zdecydowanie większa niż w latach poprzednich. Podkreślał, iż jego zdaniem celowa podwyżka składki przyczyni się wyłącznie do podwyższenia jakości działania całego pionu dyscyplinarnego, bez którego trudno sobie wyobrazić sprawnie działający samorząd.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie zaapelował także do organów władzy publicznej, a w sposób szczególny do organów wymiaru sprawiedliwości, o respektowanie tajemnicy adwokackiej. Podkreśliło w przyjętej uchwale, że tajemnica adwokacka stanowi fundament wykonywania zawodu adwokata, konieczny do efektywnego świadczenia pomocy prawnej. Respektowanie tajemnicy adwokackiej służy interesom nie samych adwokatów, a ich klientów. Jest niezbędnym elementem prawa do obrony, a w szerszym wymiarze, także prawa do sądu, prawa do rzetelnego procesu czy prawa do prywatności. Tajemnica adwokacka stanowi gwarancję ochrony każdego z konstytucyjnie chronionych praw i wolności. Zatem naruszanie, a nawet podejmowanie prób obejścia lub zawężenia tajemnicy adwokackiej, stanowi realne zagrożenie praw obywatelskich.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie zaapelowało ponadto w odrębnej uchwale do przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej o stworzenie adekwatnie finansowanego systemu pomocy prawnej z urzędu w zakresie dostępu do adwokata dla osób zatrzymanych. Podkreśliło wagę zapewnienia faktycznych gwarancji realizacji wypływającego z art. 42 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej prawa do obrony we wszystkich stadiach postępowania karnego, w tym również od chwili zatrzymania. Prawo to winno być gwarantowane wszystkim, także osobom, którym sytuacja majątkowa nie pozwala na bezzwłoczne zapewnienie sobie pomocy adwokata z wyboru.

Zgromadzenie Izby na wniosek adw. Radosława Baszuka zobowiązało Okręgową Radę Adwokacką do podjęcia działań zapewniających zrównoważenie wpływów i wydatków w budżecie Izby Adwokackiej w Warszawie oraz budżecie szkolenia aplikantów adwokackich w roku budżetowym 2018 i w latach kolejnych. Jednocześnie zobowiązało do przygotowania i przedstawienia Zgromadzeniu Izby preliminarzy budżetu Izby Adwokackiej w Warszawie oraz budżetu szkolenia aplikantów adwokackich na 2019 rok i lata kolejne, w których, przy uchwalonej wysokości składki członkowskiej rocznej na pokrycie potrzeb Izby, przewidywane wydatki budżetowe nie będą wyższe od przewidywanych wpływów.

Przez aklamację Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie przyjęło także uchwałę, że najbardziej efektywną i dającą rękojmię rzetelnego wykonywania zawodu adwokata formą kształcenia aplikantów adwokackich jest aplikacja adwokacka odbywana pod kierunkiem patrona i w ramach szkolenia samorządu adwokackiego. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie krytycznie oceniło propozycję tzw. aplikacji uniwersyteckiej.

Najwięcej kontrowersji wzbudziło przyjęcie w ostatniej sesji głosowań projektu uchwały autorstwa adw. Romana Giertycha. W uchwale tej Zgromadzenie Izby, wyrażając swój sprzeciw wobec niekonstytucyjnych rozwiązań ustawowych w zakresie KRS, zaapelowało do pełnomocników procesowych, w przypadku gdyby tzw. Krajowa Rada Sądownictwa uczestniczyła we wskazaniu Prezydentowi kandydatów na sędziów, o składanie wniosków o wyłączenie wybranych sędziów każdorazowo przy orzekaniu przez nich w konkretnych sprawach. Treść tej ostatniej uchwały będzie przedmiotem analizy na najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. O wynikach tej analizy i jej wnioskach poinformujemy na bieżąco.

Na Zgromadzeniu zarejestrowało się 1 648 adwokatów (z 4 692 uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu), co stanowi 35,12% uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.