Wiadomości
03.07.2020 / Wiadomości

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2020 r. – rejestracja on-line

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie informuje osoby przystępujące w 2020 r. do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w Warszawie o uruchomieniu od dnia 9 lipca 2020 r. rejestracji on-line.

Niezależnie od złożenia dokumentów (pocztą bądź osobiście) wszyscy kandydaci proszeni są o rejestrację na stronie internetowej http://egzaminy.e-soa.pl

 UWAGA! Osoby, które podchodziły do egzaminu wstępnego w latach ubiegłych proszone są o ponowne przejście procedury rejestracji!

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką odbędzie się 26 września 2020 r. Termin składania dokumentów upływa z dniem 12 sierpnia 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego lub data złożenia dokumentów w biurze ORA) – termin ten nie podlega przywróceniu.

Informujemy, że nie obowiązuje regionalizacja składania wniosków. O wyborze siedziby komisji kwalifikacyjnej, do której należy składać dokumenty decyduje kandydat.

Komplet dokumentów o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinien zawierać:

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu,CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem) (wzór do wydrukowania)
 2. dowód opłaty– w wypadku przelewów dokonywanych drogą elektroniczną dokument powinien być opatrzony przez bank wzmianką, że nie wymaga podpisu ani pieczęci banku albo, że wydruk spełnia wymogi z art. 7 prawa bankowego. Możliwe jest uiszczanie opłaty przekazem pocztowym. Opłata za egzamin wstępny wynosi 1300,00 zł. należy ją uiścić na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950, Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr: 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata – opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2020 r.”
  UWAGA! Dokument przelewu powinien być dokumentem potwierdzającym DOKONANIE przelewu, a nie jego przyjęciem do realizacji.
 1. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych
  w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego. Zamiast tych dokumentów można złożyć zaświadczenie, z którego wynikać musi, że kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego, w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, nie później niż 7 dni (tj. 19 września 2020 r.) przed terminem egzaminu wstępnego dokumentów,
  o których mowa wyżej (w pkt. 3).
 2. życiorys lub CV(wraz z datą i miejscem urodzenia), CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem)
 3. odpis skrócony aktu małżeństwa(tylko w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych).
 4. kwestionariusz osobowy,CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA (imieniem
  i nazwiskiem) (wzór do wydrukowania)
 5. 3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, (aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie CZYTELNIE PODPISANE PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem)

Informacja dla kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi

Na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do egzaminu wstępnego, czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych zostaje wydłużony o połowę.

Do wniosku załącza się:

1) kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.) w okresie przeprowadzania egzaminu;
2) zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w dokonywaniu w toku egzaminu wstępnego czynności technicznych, takich jak:
a) odczytywanie tekstu,
b) udzielenie odpowiedzi na pytanie testowe na karcie odpowiedzi;
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 6, dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów związanych z procedurą naboru na aplikację adwokacką.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej dostępny jest dokument zawierający informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie (00-536) przy
Al. Ujazdowskich 49.

Obowiązek informacyjny – RODO

Prosimy o złożenie na nim czytelnego podpisu w miejscu do tego przeznaczonym w celu oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią. Tak podpisany dokument prosimy dołączyć do innych dokumentów składanych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu wstępnego.

Prosimy o śledzenie na bieżąco dalszych komunikatów na stronie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.