24.10.2018 / Wiadomości

Dziennikarze i adwokaci jednym głosem: nie dla zmian w prawie dot. tajemnicy zawodowej

Poniżej publikujemy oświadczenie do mediów po konferencji „Misja zawodu dziennikarza i adwokata bez tajemnicy zawodowej”, która odbyła się 23 października br. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. 

„My, niżej podpisani, oświadczamy, iż obniżanie standardów gwarancyjnych poufności informacji przekazywanych dziennikarzom i adwokatom ogranicza prawa i wolności osobiste obywateli, których adwokaci i dziennikarze są tylko depozytariuszami.

Tajemnice dziennikarska i adwokacka stanowią w demokratycznym państwie prawnym gwarancję wolności wyrażania poglądów, pozyskiwania i rozpowszechniania informacji oraz prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Możliwość prawidłowego, zgodnego z interesem społecznym wykonywania naszej pracy jest tym większa, im większe jest zaufanie do nas osób, które powierzyły informacje adwokatom i dziennikarzom. Zaufanie to wiąże się ze świadomością poufności przekazywanych informacji i naszym zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy tych, które przekazujący uznają za zastrzeżone, niepodlegające ujawnieniu.

Zmuszanie dziennikarza lub adwokata do czynienia wyboru pomiędzy wystąpieniem przeciwko prawu a wystąpieniem przeciwko obowiązkom i etyce zawodowej jest społecznie szkodliwe i niemoralne.

Proporcjonalne wyważenie interesów wymiaru sprawiedliwości z jednej strony, z drugiej zaś prawa do efektywnej pomocy prawnej i prawidłowej realizacji funkcji kontrolnej mediów, jest w społeczeństwie demokratycznym rzeczą trudną, ale konieczną. Świadczy o dojrzałości państwa i tworzących je instytucji”.

Podpisali:

red. Ewa Ivanova

red. Ewa Siedlecka

red. Anna Gielewska

red. Emilia Świętochowska

red. Wojciech Bojanowski

red. Wojciech Tumidalski

red. Janusz Schwertner

red.Tomasz Skory

red. Łukasz Warzecha

red. Klaudiusz Slezak

red. Andrzej Gajcy

adw. Jacek Kondracki

adw. Krzysztof Stępiński

adw. Radosław Baszuk

adw. Mikołaj Pietrzak