19.10.2018 / Wiadomości

Ankieta dot. świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

jak co roku uruchamiamy ankietę dotyczącą świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Wszystkim osobom, które dokonują zgłoszenia sygnalizuję, że ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone zmiany w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (od dnia 1 stycznia 2019 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej), których część znajduje zastosowanie od dnia 1 stycznia 2019 r.

W zakresie elementów, na które chciałbym zwrócić uwagę, to w szczególności zmiana art. 8 ust. 6 i 7 wskazanej ustawy. Zgodnie z powyższymi przepisami w przypadku gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze danego powiatu, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze tego powiatu. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie starosty i nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

Zwracam również uwagę, że zgodnie z nowym brzmieniem art. 8 ust. 8 ustawy osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Tryb wyłaniania osób do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej nie ulega zmianie. Losowanie odbędzie się w listopadzie. Uprzejmie przypominam, że „W losowaniu mogą wziąć udział osoby niekarane dyscyplinarnie oraz nieposiadające zaległości składkowych powyżej dwóch miesięcy.”

Uprzejmie informuję, że o terminie przeprowadzenia losowania powiadomimy zainteresowanych e-mailem.

Dane osób, które zostaną wyłonione w wyniku losowania zostaną przekazane do odpowiednich powiatów i będą mogli Państwo przystąpić do uzgadniania treści indywidualnych porozumień.

W razie pytań uprzejmie proszę o kontakt mailowy na adres aleksander.krysztofowicz@ora-warszawa.com.pl

Z poważaniem,

Aleksander Krysztofowicz
Zastępca Sekretarza
Okręgowej Rady Adwokackiej
w Warszawie