Stosowanie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP UE) przez polskich adwokatów – warsztaty praktyczne 🗓

INPRIS we współpracy z ORA w Warszawie, Komisją Prawa Człowieka przy NRA oraz Sekcją Praw Człowieka przy ORA w Warszawie zapraszają Adwokatów i Aplikantów do udziału w seminarium nt. stosowania przez adwokatów Karty Praw Podstawowych UE. Seminarium odbędzie się 20 czerwca br. w godzinach 10.00 – 16.30 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 49.

Seminarium (w formie w dużej mierze warsztatowej) poświęcone będzie praktycznym aspektom stosowania Karty, w tym m.in. zakresowi jej stosowania. Celem seminarium będzie także ukazanie efektywności unijnego systemu ochrony praw podstawowych, opartego na Karcie, w szczególnym polskim kontekście – wątpliwości związanych z efektywnością ochrony konstytucyjnej (Trybunał Konstytucyjny, stosowanie rozproszonej kontroli konstytucyjnej).

Czy stosowanie KPP UE przez polskie sądy może nabrać nowego znaczenia? Czy adwokaci mają dodatkowy instrument i jak go stosować, w jakich sytuacjach? Na te pytania będziemy odpowiadać na konkretnych przykładach z orzecznictwa krajowego oraz Trybunału Sprawiedliwości UE podczas seminarium. Będziemy pracować na kazusach z różnych dziedzin prawa (cywilnego, administracyjnego, karnego).

Karta Praw Podstawowych może być stosowana bezpośrednio w państwach członkowskich, może być także podnoszona w kierowanych do Trybunału Sprawiedliwości pytaniach prejudycjalnych polskich sądów. Dlatego uznaliśmy, że ważnym elementem warsztatów będą przykłady formułowania przez adwokatów wniosków procesowych o zadanie pytania prejudycjalnego do luksemburskiego trybunału, a także omówienie roli pełnomocników stron w postępowaniu przed TSUE.

Seminarium jest jednym z cyklu. Oprócz seminarium dla adwokatów organizowane jest 6 seminariów dla sędziów z różnych apelacji.

Kiedy i gdzie?

20 czerwca (środa), w godz. 10.00 – 16.30 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 49.

Dla kogo?

Dla adwokatów i aplikantów, nie tylko z ORA Warszawa, dla wszystkich zainteresowanych (decyduje kolejność zgłoszeń – maksymalna liczba uczestników – 30 osób).

Kto?

Zajęcia poprowadzą: prof. Agnieszka Grzelak i mec. Mirosław Wróblewski.

Punkty szkoleniowe

Za udział w seminarium uczestnicy otrzymają 4 punktu szkoleniowe w ramach KDZ.

Zgłoszenie prosimy wysłać na adres: szkolenia@ora-warszawa.com.pl

Przypominamy, iż decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy poważnie przemyśleć decyzję o swoim udziale, żeby nie blokować innym miejsca. W przypadku rezygnacji prosimy koniecznie o jak najszybszą informację.

Program spotkania

9.30 – 10.00 – rejestracja uczestników

10.00 – 13.00

SESJA I – Wprowadzenie do KPP

Wprowadzenie do seminarium – cele i program, oczekiwania uczestników.

Geneza praw podstawowych w porządku prawnym UE – zasady ogólne prawa wspólnotowego/unijnego.

Wspólne tradycje konstytucyjne państw członkowskich UE jako źródło inspiracji dla zasad ogólnych prawa unijnego.

Relacje między KPP, Konwencją o ochronie praw człowieka a Konstytucją RP – analiza skuteczności mechanizmów prawnych.

Bezpośrednie stosowanie przepisów Karty.

Karta jako wzorzec interpretacyjny przepisów prawa krajowego.

Struktura KPP; charakter normatywny KPP, podział na prawa i zasady zawarte w KPP.

SESJA II

Pytania prejudycjalne jako instrument zapewniający skuteczną ochronę praw jednostki w dobie kryzysu konstytucyjnego. Rola pełnomocnika strony w postępowaniu prejudycjalnym.

Warsztaty – praca z kazusami

13.00 – 13.30   Lunch (szwedzki stół)

13.30 – 16.30

SESJA III

Zakres zastosowania KPP (art. 51 ust. 1) na przykładach.

Warsztaty – praca z kazusami.

SESJA IV

Stosowanie KPP przez polskich adwokatów.

Warsztaty – praca z kazusami.

Podsumowanie –  możliwości wykorzystania KPP w pracy adwokata.

Ewaluacja szkolenia.

W trakcie zajęć omawiane będzie i wykorzystywane polskie i europejskie orzecznictwo odwołujące się do KPP.

Pomiędzy sesjami – przerwy kawowe.

Osoby prowadzące zajęcia:

Agnieszka Grzelak – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, zastępca dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Adwokat.

W 2000 ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 2006 na podstawie napisanej pod kierunkiem Stanisława Biernata rozprawy pt. Instrumenty prawne w obszarze współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych w Unii Europejskiej otrzymała stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo Unii Europejskiej.

W 2016 na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Ochrona danych osobowych w obszarze współpracy państw członkowskich UE w dziedzinie zwalczania przestępczości, uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo europejskie.

W latach 2007 -2016 była adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a od 2016 r. jest profesorem nadzwyczajnym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Równolegle do działalności naukowej od 2000 r. zatrudniona jest w administracji państwowej: w latach 2000-2004 w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, następnie do stycznia 2016 r. w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, a od tego czasu w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Członek rad programowych czasopism prawniczych, laureatka nagród za publikacje naukowe.

Mirosław Wróblewski – radca prawny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia prawnicze oraz z zakresu stosunków międzynarodowych), dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (od 2007 r.). Wielokrotnie reprezentował Rzecznika w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym i Trybunałem Sprawiedliwości UE.

Jest autorem ponad 50 artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, europejskiego oraz ochrony praw człowieka, redaktorem kilku książek dotyczących ochrony praw człowieka. Był i jest ekspertem w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych dotyczących ochrony praw człowieka i prawa UE.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Polskiego Towarzystwa Konstytucyjnego oraz od maja 2014 r. członek zarządu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy.  Ekspert INPRIS w projektach dotyczących Karty Praw Podstawowych UE.

W latach 2012 – 2017 był członkiem zarządu Agencji Praw Podstawowych UE (FRA), w latach 2015-2017 także członkiem Komitetu Wykonawczego FRA. Od 2016 r. członek Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych, od 2017 r. zastępca przewodniczącego tej Komisji.

Wykładał lub wykłada prawo konstytucyjne, prawo Unii Europejskiej, prawo administracyjne oraz prowadził zajęcia (także w języku angielskim i francuskim) m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. prof. J. Tischnera, Polskiej Akademii Nauk, Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Akademii im. Leona Koźmińskiego (prawo nowoczesnych technologii) oraz aplikacji adwokackiej.

Koordynator projektu:

Łukasz Bojarski – prezes zarządu i współzałożyciel INPRIS (Instytut Prawa i Społeczeństwa), prawnik. Jeden z fundatorów i Przewodniczący Rady Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP). Członek założyciel Stowarzyszenia im. Profesora Zbigniewa Hołdy.

Polski ekspert „Europejskiej Sieci Ekspertów Prawnych w Dziedzinie Niedyskryminacji”. Ekspert instytucji międzynarodowych i krajowych (m.in. Komisja Europejska, OBWE, Rada Europy, uczelnie wyższe, prywatne fundacje jak Fundacja im. Stefana Batorego, Open Society Institute).

Inicjator rubryki „Okiem Obywatela” i stały felietonista „Prawnika” (dodatek do Dziennika Gazety Prawnej), członek Kolegium redakcyjnego Kwartalnika Krajowa Rada Sądownictwa.

Wcześniej, między innymi: członek Krajowej Rady Sądownictwa, powołany przez Prezydenta RP (IX 2010-IX 2015), Członek Rady Dyrektorów [Board of Directors] w PILnet [The Global Network for Public Interest Law], w latach 1998-2010 pracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; w latach 2005-2013 członek Rady Ekspertów Programu Obywatel i Prawo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Instytutu Spraw Publicznych, członek Rady ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości przy ministrze sprawiedliwości.

Zainteresowania: wymiar sprawiedliwości, edukacja prawna, pomoc prawna, zawody prawnicze, prawa człowieka, zagadnienia nie-dyskryminacji.

Autor założeń ustawowych oraz licznych publikacji w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, pomocy prawnej oraz interaktywnych metod nauczania prawa.