Seminarium „Stosowanie Antydyskryminacyjnego Prawa Unii Europejskiej” – Trewir (Niemcy) 10-11.02.2020 r.

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. Stosowanie Antydyskryminacyjnego Prawa Unii Europejskiej, które odbędzie się 10-11 lutego 2020 r. w Trewirze, w Niemczech.

Uczestnicy seminarium zapoznają się z ogólnym zarysem treści dwóch dyrektyw unijnych zakazujących dyskryminacji ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne w kilku obszarach, a także dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną oraz religię i przekonania w obszarze zatrudnienia i wykonywania zawodu.

Główne zagadnienia

  • Przegląd prawodawstwa UE w zakresie równego traktowania i jego związek z Kartą praw podstawowych UE, europejską konwencją i traktatami Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach człowieka
  • Definicja kluczowych koncepcji (dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia, nękanie)
  • Ciężar dowodu i dostęp do dowodów
  • środki prawne i sankcje
  • Poszczególne obszary objęte ochroną ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE

Kto powinien w tym uczestniczyć?

Prawnicy (na przykład przedstawiciele związków zawodowych lub stowarzyszeń pracodawców, organizacji pozarządowych, inspektoratów pracy, organów ds. równości itp.)