rączki2

Informacja o obowiązku złożenia sprawozdania z wykonania doskonalenia zawodowego w 2019 r. – termin upływa 29 lutego br.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przypomina, iż zgodnie z § 2 Uchwały nr 49/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 2015 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”, obowiązkiem doskonalenia zawodowego objęci są wszyscy adwokaci wykonujący zawód i prawnicy zagraniczni z UE, z wyjątkiem adwokatów, którym nadano stopień naukowy doktora habilitowanego.

Adwokaci objęci ww. obowiązkiem zobowiązani są, w terminie do końca lutego każdego roku, złożyć właściwej okręgowej radzie adwokackiej sprawozdanie o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego w roku poprzednim.

Termin złożenia sprawozdania za rok 2019 upływa z dniem 29 lutego 2020 roku.

Druk sprawozdania zamieszczony jest na stronie internetowej Okręgowej Rady Adwokackiej w zakładce: Dla Członków Izby – Doskonalenie Zawodowe – https://www.ora-warszawa.com.pl/doskonalenie-zawodowe/ .

Jednocześnie Komisja Doskonalenia Zawodowego przypomina, że obowiązek złożenia sprawozdania obejmuje także adwokatów, którzy rozpoczęli wykonywanie zawodu bądź też zaprzestali jego wykonywania w trakcie trwania 2019 r. Obowiązek składania sprawozdania nie dotyczy adwokatów niewykonujących zawodu przez cały 2019 rok.  

 

Z poważaniem adw. dr hab. Zbigniew Banaszczyk Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego