25.10.2023 / Wiadomości

Konferencja „Adwokat dla przedsiębiorcy” – relacja z wydarzenia

Już po raz trzeci adwokaci oraz przedsiębiorcy spotkali się na konferencji „Adwokat dla Przedsiębiorcy”. W tym roku większą uwagę poświęcono średnim i dużym przedsiębiorcom. Na konferencję zarejestrowało się ponad 350 uczestników.

Jej organizatorem są Sekcje Praktyków Prawa przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii. 

Tegoroczną edycję w roli Patronów wsparli Urząd Ochrony Danych Osobowych, Urząd Patentowy Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Business Centre Club oraz Pracodawcy RP. W konferencji wzięli udział także przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Patronami medialnymi byli Wydawnictwo C.H. Beck, Prawo.pl, Palestra oraz Palestra Świętokrzyska. 

Głównym celem konferencji jest stworzenie platformy, na której przedsiębiorcy, prawnicy oraz decydenci odpowiedzialni za tworzenie prawa, będą mogli wymieniać swoje doświadczenia i pomysły. 

Jedną z kluczowych cech naszej konferencji jest jej otwartość na różnorodność tematów z zakresu prawa. Specjaliści reprezentujący różne dziedziny – takie jak ogólne prawo gospodarcze prywatne i publiczne, prawo własności intelektualnej, prawo ochrony danych osobowych, prawo bankowe i finansowe, planowanie przestrzenne, prawo podatkowe, zamówienia publiczne, prawo handlowe międzynarodowe, prawo konsumentów, fundacje rodzinne, prawo mieszkaniowe, mediację, prawo ochrony środowiska, cyberbezpieczeństwo oraz prawo energetyczne oraz wiele innych – prezentują najciekawsze ich zdaniem kwestie w tych obszarach prawa. Obsługa gospodarcza coraz częściej wymaga nie tylko specjalizacji, ale i interdyscyplinarności oraz umiejętności budowania zespołów prawnych z różnych dziedzin. Tworzenie odpowiedniej sieci kontaktów jest konieczne nie tylko przy kierowaniu większymi projektami prawnymi, ale coraz częściej w bieżącej praktyce.

W obliczu wyzwań międzynarodowych, takich jak wojna na Ukrainie, inflacja i rywalizacja handlowa między państwami, w tym roku koncentrowaliśmy się na inwestycjach, rozwoju, oraz ekspansji firm na rynkach krajowych i zagranicznych. Była to doskonała okazja do analizy i dyskusji na temat sposobów radzenia sobie z tymi globalnymi wyzwaniami. Prelekcje miały charakter praktyczny, były oparte o własne, bogate doświadczenia przedsiębiorców oraz adwokatów, bezpośrednio zaangażowanych w rozwiązywanie bieżących i strategicznych problemów przedsiębiorców. 

Konferencję prowadził adw. dr Kamil Szmid, inicjator i pomysłodawca projektu, który tytułem wstępu podziękował wszystkich partnerom za udział oraz zaprosił uczestników do wysłuchania prelekcji. 

W otwarciu wzięli udział Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie – adw. Mikołaj Pietrzak wraz Ministrem Rozwoju i Technologii – Waldemarem Buda oraz Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej – adw. Przemysław Rosati.

Pierwszy panel

Pierwszy panel – moderowany przez adw. dr Kamila Szmida – poświęcony był zagadnieniu transformacji średniego przedsiębiorcy w dużego, a także ekspansji na rynki krajowe i zagraniczne. Jak się okazało w toku dyskusji, coraz większe znaczenie – bez względu na branżę – ma w tym zakresie własność przemysłowa. Temu poświęcone były prelekcje adw. Moniki Witkowskiej (Wiceprzewodniczącej Sekcji Prawa Własności Przemysłowej) oraz Edyty Demby-Siwek, Prezes Urzędu Patentowego. Ochrona własności przemysłowej ma kapitalne znaczenie dla zdobywania rynków krajowych i zagranicznych, także nawet kontekście rozwoju polskich firm na rynku ukraińskim, co podkreślał Karol Kubica, Dyrektor Zagranicznego Biura w Kijowie.

Adw. Monika Witkowska omówiła ryzyka związane ze sprzedażą produktów na aukcyjnych platformach hostingowych, zasady odpowiedzialności za umieszczane treści i istotę ochrony praw w celu reagowania na naruszenia w Internecie.

Przemysław Kowalczuk (Mesko S.A., Pit-Radar S.A.) przedstawił z kolei warunki niezbędne dla rozwoju polskich firm zbrojeniowych, podkreślając wagę przechodzenia z modelu offsetowego na partnerstwo (joint-venture), a następnie wspólne inwestowanie na rynkach krajów trzecich, co istotnie przyczyniło się do wzrostów w tej branży.

R. pr. Zdzisław Muras z Urzędu Regulacji Energetyko pochylił się nad kwestią gwarancji pochodzenia energii z OZE i nowych możliwości jej wykorzystania na rynkach europejskich. Okazało się, że polskie gwarancje pochodzenia ruszają w świat. Są to dokumenty poświadczające odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość paliw (biometanu, wodoru odnawialnego, ciepła albo chłodu, biogazu) została wytworzona z OZE w instalacjach OZE. Ma to kapitalne znaczenie w kontekście zmieniających się preferencji konsumenckich na rzecz „zielonej” energii.

Z kolei, adw. Piotr Wenski przedstawił palącą kwestię transferu danych osobowych. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić, gdy Komisja stwierdzi, że to państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony. Takie przekazanie nie wymaga wówczas specjalnego zezwolenia. Adwokat opisał sytuację spirali zmieniających się regulacji w tym zakresie, albowiem co jakiś czas mechanizm transferu danych jest unieważniany przez orzecznictwo TSUE. 

Na koniec, Prezes Arche S.A. – Władysław Grochowski, przedstawił perspektywę polskiego przedsiębiorcy, który rozpoczynał działalność jeszcze w latach 90. Wskazał na zagrożenia inflacji prawa, które istotnie ograniczają możliwości samych przedsiębiorców. 

Między panelistami wywiązała się ciekawa dyskusja poświęcona roli prawa gospodarczego publicznego w kształtowaniu czy też przywracaniu wolności gospodarczej i zasad uczciwego obrotu, bez których to regulacji taki obrót nie byłby wielokrotnie możliwy. Prowadzący zwrócił uwagę, że w istocie omawiane mechanizmy ochronne (czy to w zakresie własności przemysłowej czy „zielonej” energii czy ochrony danych osobowych, które tworzy prawo) w istocie rzeczy umożliwiają dopiero pełne korzystnie z praw przez samych przedsiębiorców. W tym sensie prawo i biznes wzajemnie się zazębiają i uzupełniają, zaś same regulacje prawne nie mogą być postrzegane (i nie powinny) jako jedynie ciężar dla przedsiębiorców.

Drugi panel

Drugi panel poprowadziła adw. dr Beata Paxford. W tym panelu swoje prelekcje wygłosili adw. Arkadiusz Górski, Współprzewodniczący Sekcji Prawa Publicznego i Compliance, r. pr. dr Maciej Berek, (główny legislator Pracodawców RP), Łukasz Marciniak (Ministerstwo Rozwoju i Technologii Departament Planowania Przestrzennego, zastępca dyrektora departamentu), adw. Magdalena Wojciechowska, (Wiceprzewodnicząca Sekcji Prawa Podatkowego), r. pr. Katarzyna Urbańska (Związek Banków Polskich (Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego), Emil Radziszewski (Komisja Nadzoru Finansowego, Dyrektor Zarządzający Pionem Nadzoru Bankowego), r. pr. Paweł Chrupek, doradca podatkowy (Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców).

Adw. Arkadiusz Górki uczulił przedsiębiorców na przestrzeganie trzech podstawowych zasady: 1) zweryfikuj, czy Twój obszar planowanej działalności spowoduje objęcie mianem instytucji obowiązanej, 2) sprawdź, czy musisz zgłosić beneficjenta rzeczywistego do CRBR 3) Przygotuj się na identyfikację swojego beneficjenta rzeczywistego w kontaktach z instytucjami obowiązanymi (np. bankami). 

R. pr. dr Maciej Berek omówił kwestię stworzenia i utrzymania spójnego, kompletnego systemu regulacji wewnętrznych dla przedsiębiorcy, które istotnie zmniejszałyby ryzyka zarządcze. W jego ocenie za kluczowe obszary regulacji wewnętrznych należy uznać te dotyczące właśnie zarządzania firmą, jej organizacji i struktury, kwestie obiegu dokumentacji oraz regulowanie przedmiotu prowadzonej działalności (tajemnica przedsiębiorstwa). 

Łukasz Marciniak omówił reformę systemu planowania przestrzennego. Nowością jest wprowadzenie do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pojęcia rejestru urbanistycznego, który w zamyśle legislatora ma być centralnym punktem dostępu do informacji związanych z gospodarką przestrzenną, a jednocześnie aktualnym i wiarygodnym ich źródłem. 

Adw. Magdalena Wojciechowska nieco przewrotnie zatytułowała swoje wystąpienie „Niezbędnik czy zbędnik podatkowy menedżera”. Podkreśliła, jak ważna jest współpraca między poszczególnymi działami w firmie, np. działem marketingu (lub zakupów/sprzedaży), księgowości i zarządu w zakresie compliance podatkowego. Często bowiem osoby zajmujące się działalnością operacyjną przedsiębiorstwa – dokonując czynności i transakcji bieżących nie mają świadomości określonych konsekwencji podatkowych swoich działań. 

R. pr. Katarzyna Urbańska (Związek Banków Polskich) przedstawiła rekomendację sektora bankowego dot. przeciwdziałania transakcjom oszukańczym. W ramach środków zaradczych banki mogą stosować: 1) Cooling period – wyłączenie lub opóźnienie możliwości korzystania z określonych produktów, funkcjonalności w bankowości elektronicznej; 2) Weryfikację z wykorzystaniem połączenia telefonicznego w celu przekazania informacji o inicjowaniu transakcji lub potwierdzenia woli jej dokonania przez klienta; 3) Domyślne limity transakcyjne Klientów powinny na stosunkowo niskim poziomie; 4) Metody uwierzytelniania i kaskadowe mechanizmy bezpieczeństwa adekwatne do zidentyfikowanego poziomu ryzyka i rozwiązań dostępnych w banku; 5) Umożliwienie klientom ograniczenia funkcjonalności bankowości internetowej i mobilnej – np. przelewów transgranicznych; 6) Umożliwienie klientom weryfikacji autentyczności kontaktu inicjowanego przez bank; 7) Kierowanie do klientów prostych i zrozumiałych komunikatów; 8) umożliwienie klientom szybkiego zgłoszenia oszukańczej transakcji płatniczej i zastrzeżenia instrumentu płatniczego; 9) Stosowanie systemów biometrii behawioralnej.

Emil Radziszewski (Komisja Nadzoru Finansowego) wyjaśnił pojęcie nieautoryzowanych transakcji i tzw. silnego uwierzytelnienie klienta (SCA). Zwrócił uwagę na problematyczną kwestię autoryzowanych transakcji fradulentnych. Główne wektory przestępstw to socjotechnika i podstępne wyłudzanie od użytkowników danych uwierzytelniających i autoryzacji transakcji (scam, phishing, spoofing, skimming). 

Na koniec Paweł Chrupek (Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców) przedstawił kwestię wykorzystania compliance w planowaniu procesów w firmie w ramach cen transferowych i podatku i źródła. 

Trzeci panel

Trzeci panel poprowadziła adw. Barbara Kowalska-Czarnota. Koncentrował się on wokół tematyki szeroko pojętego rozwoju firmy, w tym aspektów związanych z prowadzeniem działalności, pozyskiwaniem klientów, finansowania, relacjach z kontrahentami, wierzycielami, a nawet rodziną. Adw. Ewa Gojniczek-Godlewska opowiedziała o tworzeniu komunikacji marketingowej w kontekście prawnych wyzwań w zakresie ochrony konsumentów. Pani Mecenas dała wskazówki na temat bezpiecznego modelowego materiału marketingowego kierowanego do konsumenta. Prof. dr hab. Aleksander Chłopecki omówił następnie problematykę prawną funkcjonowania depozytariusza funduszu inwestycyjnego. W ramach swojego wystąpienia Pan profesor poruszył między innymi aspekty związane z rolą instytucji finansowych, nadzorczych i regulacyjnych w kontekście „piramid finansowych”, a także problematykę granic kontroli i nadzoru.

Następnie adw. Bartosz Wszeborowski omówił istotną z punktu widzenia przedsiębiorców – pracodawców tematykę związaną z odchodzeniem kluczowych pracowników, wskazując jednocześnie, jak można zabezpieczyć swoją firmę na taką ewentualność. Kolejny prelegent – Pan Mariusz Ciosek opowiedział o rynku zamówień publicznych jako szansie na rozwój firmy, omawiając pokrótce obecne ramy prawne, jak też przyszłe projekty, wśród których szczególnie interesująca była kwestia certyfikacji wykonawców zamówień publicznych. Adw. Marcin Piechocki zaprezentował następnie szeroko pojętą tematykę umów w obrocie międzynarodowym w ujęciu dość nieszablonowym, przedstawiając zarówno aspekty historyczne, jak i bieżące wyzwania oraz prognozy na przyszłość. Kolejną prelekcję poprowadził adw. Przemysław Krzemieniecki, który skupił się na istotnych z punktu widzenia wszystkich przedsiębiorców aspektach finansowania rozwoju spółki. Pan Mecenas omówił zarówno możliwości związane z pozyskiwaniem kapitału z rynku, w ramach oferty publicznej, jak i od prywatnych inwestorów. Na zakończenie trzeciego panelu wystąpiła adw. Dominika Tomaszewska, która opowiedziała o stosunkowo nowej instytucji – fundacji rodzinnej, wskazując na praktyczne aspekty jej funkcjonowania.

Czwarty panel

Czwarty panel poprowadził adw. dr Karol Pachnik. W panelu tym wystąpili Juliusz Tetxlaff (Ministerstwo Rozwoju i Technologii Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa), adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska (Przewodnicząca Sekcji Arbitrażu i Mediacji), adw. dr Radosław Maruszkin (Przewodniczący Sekcji Prawa i Postępowania Karnego), adw. Przemysław Barchan (Prezes Instytutu Legal Tech NRA), adw. dr Justyna Węglińska (Sekcja Prawa Energetycznego), r. rp. dr Łukasz Bernatowicz (Prezes Związku Pracodawców, Business Centre Club, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego).

Konferencję zamknął adw. dr Kamil Szmid, który podziękował wszystkim uczestnikom wydarzenia, moderatorom, prelegentom oraz organizatorom. 

Na koniec podziękowania kierujemy dla Biura Okręgowej Rady Adwokackiej za wsparcie przy organizacji konferencji oraz dla adwokatów: Małgorzaty Sander, Barbary Kowalskiej-Czarnoty, dr Beaty Paxford, dr Karola Pachnika, Wiktora Niemca oraz Joanny Tkaczyk, a także dla grupy aplikantów: Michała Terebeckiego, Patrycji Łukasiewicz, Anny Polimeno, adw. Huberta Łuczyńskiego oraz Dawida Charkiewicza za pomoc przy realizacji konferencji.

Nagranie Konferencji można obejrzeć on-line:

Adwokat dla przedsiębiorcy – zapis video z konferencji dostępny na kanale YouTube ORA w Warszawie