Komunikat w sprawie wyników ankiety dot. wprowadzenia ewentualnych regulacji prawnych umożliwiających wykonywanie zawodu adwokata w formie umowy o pracę

W dniach 4- 18 września br. – w odpowiedzi na uchwałę nr 7 z dnia 23.04.2016 roku Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie oraz z inicjatywy adw. Katarzyny Gajowniczek – Pruszyńskiej i adw. Michała Fertaka, przy wsparciu apl. adw. Magdalenie Szkudlarek – Nowak, odbyła się w naszej izbie anonimowa ankieta dot. wprowadzenia ewentualnych, odpowiednich regulacji prawnych umożliwiających wykonywanie zawodu adwokata w formie umowy o pracę (z wyłączeniem prowadzenia obron w sprawach karnych).

W ankiecie wzięło udział 2 084 osoby. 89,01% z nich opowiedziało się za podjęciem przez ORA w Warszawie działań zmierzających do zniesienia ustawowego zakazu wykonywania zawodu adwokata w oparciu o umowę o pracę (z wyłączeniem prowadzenia obrony w sprawach karnych), 10,99% było przeciw. Dzisiaj adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska zaprezentowała Radzie jej wyniki.

W imieniu inicjatorów ankiety dziękujemy wszystkim jej uczestnikom za tak liczny udział.

Przypomnijmy, iż dotychczas w odpowiedzi na postulaty naszego środowiska udało się wprowadzić zmiany odnoszące się do funkcjonowania adwokatów w spółkach kapitałowych. Umowa o pracę, co pokazały ostatnie lata, to zagadnienie bardziej złożone, choćby z tego powodu, iż jednym z fundamentów zawodu adwokata jest niezależność.

– Wyniki ankiety wraz z uchwałą nr 7 z dnia 23.04.2016 roku Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie dają mandat do prowadzenia dalszych działań na rzecz wprowadzenie regulacji, o których mowa w ankiecie. Jestem przekonana, iż można zaproponować i stworzyć takie otoczenie prawne, aby w wykonywaniu zawodu adwokata także w formie umowy o pracę jego niezależność nie była ograniczana – komentuje jej wyniki adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, Wicedziekan ORA w Warszawie i inicjatorka jej przeprowadzenia.

Wyniki ankiety zostaną przekazane do Naczelnej Rady Adwokackiej celem podjęcia dalszych działań w tym obszarze i zachęcenia do przeprowadzenia podobnych ankiet w innych izbach.

 

adw. Michał Fertak

rzecznik prasowy ORA w Warszawie