Komunikat po posiedzeniu ORA w Warszawie w dniu 23 września br. – Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie przesunięte na 21 listopada br.

23 września br. odbyło się stacjonarne posiedzenia ORA w Warszawie. Zasadniczym zagadnieniem będącym przedmiotem dyskusji i analizy była kwestia organizacji i przeprowadzenia Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Izby Adwokackiej w Warszawie. Dzisiaj ORA w Warszawie zdecydowała o przesunięciu Zgromadzenia planowanego wstępnie na 17 października br. na dzień 21 listopada br. Poniżej argumentacja w tej sprawie.

Pierwsza decyzja kierunkowa, jaką ORA w Warszawie 29 lipca br. podjęła w tej sprawie, wyznaczała termin przeprowadzenia Zgromadzenia na dzień 17 października br. w formie tradycyjnej. ORA w Warszawie uznała wówczas, iż, przesuwając Zgromadzenie na 17 października br. będzie obserwować otoczenie normatywne i adekwatnie reagować, w celu ewentualnej zmiany formy Zgromadzenia na zdalną lub tzw. hybrydową, jeżeli stanie się to dopuszczalne. Dzisiaj stan prawny nadal nie pozwala w sposób pewny na przeprowadzenie Zgromadzenia w innej postaci niż tzw. zgromadzenie tradycyjne / stacjonarne.

19 września br. Dziekan ORA w Warszawie, mając na uwadze doniosłą wagę dyskusji i decyzji w przedmiotowej sprawie, jeszcze przed posiedzeniem ORA w Warszawie, skierował do członków Rady korespondencję drogą elektroniczną, w której – we współpracy z Zastępcą Sekretarza ORA w Warszawie adw. Aleksandrem Krysztofowiczem oraz Przewodniczącym Komisji Informatyzacji przy ORA w Warszawie adw. Tomaszem Korczyńskim – zaproponował dwa alternatywne rozwiązania kwestii organizacji Zgromadzenia oraz podniósł istotne argumenty, które uzasadniają zaproponowanie Radzie właśnie takich rozwiązań.

Argumentował, iż z posiadanych informacji z NRA, prowadzącej aktualnie rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości, wynika, że prawdopodobnie najwcześniej w pierwszej połowie października zostanie uchwalona ustawa, która ma dostosować obecne „przepisy adwokackie” do postulatów adwokatury, w tym: 1) odstąpienie od wymaganego kworum 50% osób głosujących niezbędnego dla podejmowania uchwał zdalnie, 2) delegacja do NRA kwestii określenia w regulaminach uchwalanych przez Naczelną Radę Adwokacką szczegółowych przepisów dotyczących organizacji i przebiegu zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury. To wszystko stworzyć może przestrzeń normatywną do organizacji, również hybrydowych bądź stricte zdalnych (on-line), zgromadzeń izb adwokackich. Jest to jednak ciągle zdarzenie przyszłe i niepewne, szczególnie wobec przetasowań politycznych, o których informują w ostatnich dniach media.

Podnosił także, iż mimo niełatwych okoliczności spowodowanych pandemią ORA w Warszawie ma ciągle i niezmiennie ustawowy obowiązek przeprowadzenia zgromadzenia. Argumentował zatem, że ORA w Warszawie musi planować zgromadzenie z założeniami, że sprzyjające okoliczności legislacyjne mogą się jednak nie wydarzyć oraz – jeśli będą miały miejsce – ORA w Warszawie musi być gotowa ewentualnie wykorzystać nowe przepisy i możliwości użycia nowoczesnych technologii.

Wobec powyższego, w pierwszym zaproponowanym rozwiązaniu Dziekan ORA w Warszawie wskazał, że Rada w uchwale mogłaby zmienić datę przeprowadzenia zgromadzenia z wczesnej ustalonego dnia 17 października 2020 roku na dzień 21 bądź 28 listopada 2020 roku, z jednoczesnym założeniem odpowiedniego działania ORA w Warszawie w celu zapewnienie odpowiedniego sposobu przeprowadzenia Zgromadzenia z formie wyłącznie tradycyjnej lub hybrydowej czy zdalnej. Te ostanie formy mogą mieć zastosowanie wyłącznie na skutek zmian normatywnych, w związku z działaniami NRA i Ministerstwa Sprawiedliwości, jeżeli stanie się to prawnie dopuszczalne.

W drugim rozwiązaniu zaproponował jednoznacznie, aby ORA w Warszawie nie wskazywała żadnej daty przyszłego Zgromadzenia, a jedynie odroczyła podjęcie uchwały w sprawie zwołania Zgromadzenia do czasu i) uchylenia lub zmiany zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego lub ii) wprowadzenia zmian w przepisach, w zakresie zasad zwoływania, odbywania zgromadzeń izb adwokackich oraz sposobu przeprowadzania głosowania i liczenia głosów. Ustalenie daty, choćby kierunkowo i zwołanie Zgromadzenia mogłoby nastąpić dopiero w sytuacji wystąpienia którejkolwiek z powyższych przesłanek.

Dzisiaj Prezydium ORA w Warszawie zarekomendował Radzie przyjęcie pierwszego rozwiązania zaproponowanego przez Dziekana ORA w Warszawie, tj. zmianę daty przeprowadzenia zgromadzenia z wczesnej ustalonego dnia 17 października 2020 roku na dzień 21 listopada 2020 roku, z jednoczesnym założeniem możliwości zmiany decyzji ORA w Warszawie w sprawie zmiany sposobu przeprowadzenia Zgromadzenia z formy wyłącznie tradycyjnej na hybrydową lub zdalną, o ile wprowadzone zostaną przepisy które jednoznacznie na to pozwolą.

ORA w Warszawie zdecydował dzisiaj o przyjęciu zarekomendowanego przez Prezydium rozwiązania i przesuniecie planowanego wstępnie na 17 października br. Zgromadzenia na dzień 21 listopada br.

ORA w Warszawie uczciła także podczas posiedzenia minuta ciszy pamięć Ruth Bader Ginsburg, ikony amerykańskiego sądownictwa. Ruth Ginsburg była sędzią Sądu Najwyższego. Miała 87 lat. Kondolencje – obok Donalda Trumpa – złożyli m.in. wszyscy żyjący byli prezydenci USA – Barack Obama, George’a W. Bush, Bill Clinton i Jimmy Carter.

Informujemy także, iż w dniach 4- 18 września br. – w odpowiedzi na uchwałę nr 7 z dnia 23.04.2016 roku Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie oraz z inicjatywy adw. Katarzyny Gajowniczek – Pruszyńskiej i adw. Michała Fertaka, przy wsparciu apl. adw. Magdalenie Szkudlarek – Nowak, odbyła się w naszej izbie anonimowa ankieta dot. wprowadzenia ewentualnych, odpowiednich regulacji prawnych umożliwiających wykonywanie zawodu adwokata w formie umowy o pracę (z wyłączeniem prowadzenia obron w sprawach karnych).

W ankiecie wzięło udział 2 084 osoby. 89,01% z nich opowiedziało się za podjęciem przez ORA w Warszawie działań zmierzających do zniesienia ustawowego zakazu wykonywania zawodu adwokata w oparciu o umowę o pracę (z wyłączeniem prowadzenia obrony w sprawach karnych), 10,99% było przeciw. Dzisiaj adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska zaprezentowała Radzie jej wyniki.

adw. Michał Fertak – rzecznik prasowy ORA w Warszawie