Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Komunikat po nadzwyczajnym posiedzeniu ORA w Warszawie w dniu 30 października br.

Poniżej publikujemy komunikat po nadzwyczajnym posiedzeniu ORA w Warszawie w dniu 30 października br.

Szanowne Aplikantki i Aplikanci Izby Adwokackiej w Warszawie,

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie na nadzwyczajnym posiedzeniu podjęła dzisiaj decyzję o nowym terminie i formie zaliczenia odwołanego kolokwium z prawa karnego.

Kolokwium z prawa karnego dla I. roku aplikantów adwokackich zostanie przeprowadzone w formie pracy pisemnej sporządzonej w domu. Z uwagi na konieczność zaplanowania dwóch terminów (podstawowego i poprawkowego) do końca bieżącego roku kalendarzowego, kolokwium polegać będzie na sporządzeniu samodzielnej pracy pisemnej – apelacji karnej, na podstawie kazusu przesłanego aplikantom w wersji elektronicznej 9.11.2018 roku. Termin oddania prac został wyznaczony na 16.11.2018 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi 27.11.2018 roku. Termin poprawkowy – ustny – został wyznaczony na 18.12.2018 roku.

Propozycja takiego przebiegu kolokwium uwzględnia zgłoszone wnioski aplikantów adwokackich naszej izby i członków Komisji Egzaminacyjnej.

Informujemy także, iż dla aplikantów adwokackich I. roku zorganizowany zostanie – w trakcie zajęć repetytoryjnych przed egzaminem adwokackim – egzamin próbny z apelacji karnej, który przeprowadzony zostanie w takiej formie jak odwołane kolokwium, czyli zgodnie z wymogami egzaminu zawodowego.

Wszystkich aplikantów adwokackich naszej izby przystępujących do odwołanego kolokwium jeszcze raz bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Informujemy jednocześnie, iż dzisiaj – w ramach prowadzonych ostatecznych ustaleń przyczyny brzemiennego w poważne skutki błędu – podmiot wykonujący usługę druku oraz zapakowania w sposób poufny i dostarczenia gotowych materiałów do kolokwium potwierdził pisemnie swój błąd. Pliki do druku zostały dostarczone przez biuro ORA w Warszawie w sposób prawidłowy i właściwie opisane. Niezależnie od tego dziekan ORA w Warszawie nakazał wdrożenie dodatkowych procedur kontrolnych pozwalających wyeliminować podobny błąd w przyszłości.

W załączeniu publikujemy teksty uchwał nr 426 i 427 podjętych dzisiaj na posiedzeniu ORA w Warszawie.

adw. Michał Fertak – rzecznik prasowy ORA w Warszawie