Jednogłośne stanowisko ORA w Warszawie w sprawie e-doręczeń

Poniżej publikujemy jednogłośnie przyjęte stanowisko ORA w Warszawie w sprawie e-doręczeń oraz informujemy, iż jego treść został wysłana do 11 Prezesów poniżej wskazanych Sądów Apelacyjnych. Zachęcamy do zapoznania się.

W piśmie przewodnim do poszczególnych Prezesów Sądów Apelacyjnych Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak wskazał, iż ustawa, nowelizująca kpc, która weszła w życie 3 lipca br.  wprowadza rozwiązania wadliwe z punktu widzenia konstytucyjnego prawa do sądu, na skutek chaotycznego jej wdrożenia, bez przygotowania, bez konsultacji ze środowiskiem adwokackim, którego przedstawiciele są użytkownikami tego sytemu.

Prowadzi to także do sytuacji, w której kluczowa dla stron postępowania cywilnego kwestia, jaką jest obliczanie terminów do dokonania czynności procesowej, jest w znacznej mierze nieuregulowana lub regulowana „dokumentami” takimi, jak np. instrukcje portali, które nie mają waloru źródła prawa powszechnie obowiązującego.

Dziekan zwrócił uwagę, iż ponadto, system zawiera wiele luk i generuje szereg wątpliwości co do sposobu doręczenia pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego sądu. Podkreślił także, że około 30.000 adwokatów i radców prawnych nie ma konta w portalu, gdyż dotychczas nie korzystali z niego i nie pociągało to za sobą żadnych negatywnych skutków prawnych.

Pismo przewodnie wraz z odpisem stanowiska zostało przesłane do Prezesów następujących SA:

–      Sąd Apelacyjny w Białymstoku

–      Sąd Apelacyjny w Gdańsku

–      Sąd Apelacyjny w Katowicach

–      Sąd Apelacyjny w Krakowie

–      Sąd Apelacyjny w Lublinie

–      Sąd Apelacyjny w Łodzi

–      Sąd Apelacyjny w Poznaniu

–      Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

–      Sąd Apelacyjny w Szczecinie

–      Sąd Apelacyjny w Warszawie

–      Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Ponadto odpis stanowiska został przesłany: Prezesowi NRA, Ministrowi Sprawiedliwości, Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

Stanowisko nr 1 w sprawie e-doręczeń z 05-07-2021