Adw. Małgorzata Surdek-Janicka, członkini naszej izby, wiceprezesem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu

Członkini naszej izby adw. Małgorzata Surdek-Janicka  i Partner CMS pierwszą osobą z Polski we władzach Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC. W imieniu Dziekana ORA w Warszawie oraz ORA w Warszawie składamy Pani Mecenas serdeczne wyrazy uznania i gratulacje. 

Adwokat Małgorzata Surdek-Janicka, członek naszej izby, partner kierująca zespołem postępowań spornych w kancelarii CMS objęła stanowisko wiceprezesa w Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu (International Chamber of Commerce – ICC). Od 1 lipca br. będzie współkierować największą instytucją arbitrażową o globalnym zasięgu i ponad 100-letnim doświadczeniu w rozwiązywaniu międzynarodowych sporów gospodarczych. Obejmując stanowisko wiceprezesa Małgorzata Surdek-Janicka będzie pierwszą osobą z Polski we władzach paryskiego Sądu Arbitrażowego. Nominacja ta jest wyrazem uznania dla dotychczasowej pracy mec. Surdek-Janickiej jako członka Sądu ICC w ramach trzyletniej kadencji w latach 2018-2021.

Uczestniczenie w pracach Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC polega na podejmowaniu istotnych decyzji proceduralnych przewidzianych Regulaminem Arbitrażowym ICC w sporach pomiędzy stronami z całego świata, np. dotyczących wniosków o wyłączenie arbitra czy zatwierdzenie projektów wyroków przedstawianych przez trybunały arbitrażowe rozstrzygające konkretne spory według Regulaminu Arbitrażowego ICC. Objęcie roli wiceprezesa Sądu ICC oznacza dla mnie dodatkowo przewodniczenie sesjom Sądu, a także udział w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących strategii Sądu, jego rozwoju oraz promocji. Ta nominacja jest wyróżnieniem nie tylko dla mnie osobiście, ale przede wszystkim dla Polskiego Komitetu Narodowego ICC oraz szerzej – całego polskiego środowiska arbitrażowego – podkreśla Małgorzata Surdek, partner kierująca zespołem postępowań spornych w kancelarii CMS.

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy ICC w Paryżu jest najczęściej wybieraną instytucją arbitrażową administrującą postępowaniami arbitrażowymi, w których rozstrzygane są spory gospodarcze – zarówno międzynarodowe jak i pomiędzy stronami pochodzącymi z tego samego państwa. Tylko w ostatnim roku do ICC wpłynęło blisko 1000 nowych spraw, co potwierdza rosnącą popularność alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz ich efektywność dla uczestników obrotu gospodarczego. Postępowania arbitrażowe rozstrzygane przez międzynarodowych arbitrów gwarantują wysoką jakość, obiektywność oraz efektywność, a od arbitrów wymagają eksperckiej wiedzy, wieloletniej praktyki arbitrażowej oraz umiejętności sprawnego prowadzenia postępowania.

Sąd ICC w Paryżu składa się z prezesa, 17 wiceprezesów oraz 178 członków ze 119 krajów, którzy wybierani są na trzyletnią kadencję. Z jednego kraju może pochodzić maksymalnie dwóch członków (member i alternate member), nie licząc prezesa i wiceprezesów, a wybór odbywa się z zachowaniem zasad różnorodności m.in. w zakresie płci, pochodzenia geograficznego, etnicznego, wieku, etc. Po raz pierwszy w składzie Sądu ICC znajdzie się trzech reprezentantów z Polski: oprócz Małgorzaty Surdek-Janickiej w charakterze wiceprezesa Sądu, w tej kadencji w pracach Sądu w charakterze członków Sądu będą uczestniczyć: mec. Maciej Jamka, partner kancelarii DWF Polska oraz mec. Bartosz Krużewski z kancelarii Clifford Chance.

 Zdjęcie: https://cms.law/en/pol/people/malgorzata-surdek-janicka