II Letnik Koktajl – możliwość sponsoringu – nowe pakiety sponsorskie

W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie informujemy o możliwości sponsorowania II Letniego Koktajlu Adwokatów i Aplikantów Adwokackich. Niniejsza informacja obejmuje zaktualizowane zasady sponsoringu obejmującego dwa pakiety. Tym samym z chwilą publikacji tej informacji wcześniejsza informacja na ten temat z dnia 21 czerwca 2022 roku traci swoją aktualność.

Letni Koktajl odbędzie się w dniu 9 lipca 2022 r. (sobota), o godz. 19:00 w Klubie Bankowca, przy ul. Smolnej 6.

Jest to druga edycja Letniego Koktajlu Adwokatów i Aplikantów Adwokackich, który w zeszłym roku zebrał same pozytywne opinie. Tak jak za pierwszym razem, wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem i cześć miejsc jest już sprzedana. W wydarzaniu weźmie udział ok. 220 adwokatów i aplikantów adwokackich.

Istnieje możliwość sponsoringu w dwóch pakietach: GOLD i SILVER.

Pakiet GOLD. Wartość sponsoringu 5 000 zł (pięć tysiące złotych) netto obejmuje:

– umieszczenie nazwy lub logo Sponsora w informacji o wydarzeniu na stronie internetowej Organizatora, w Informatorze wysyłanym przez Organizatora do ok. 9 tys. odbiorców oraz w portalu społecznościowym Facebook wraz z logotypem lub linkiem do miejsca wskazanego przez Sponsora

– umieszczenie nazwy Sponsora wraz z podziękowaniami w relacji z wydarzenia na stronie internetowej Organizatora

– wystawienie max. 2 rollupów Sponsora a także innych wolnostojących materiałów reklamowych w trakcie wydarzenia np. husary – według wyboru Organizatora,

– wymienienie nazwy Sponsora w przemówieniu Organizatora otwierającym Letni Koktajl,

– dwa zaproszenia do wyłącznej dyspozycji Sponsora.

Pakiet SILVER. Wartość sponsoringu 2 000 zł (dwa tysiące złotych) netto obejmuje:

– umieszczenie nazwy lub logo Sponsora w informacji o wydarzeniu na stronie internetowej Organizatora, w Informatorze wysyłanym przez Organizatora do ok. 9 tys. odbiorców oraz w portalu społecznościowym Facebook wraz z logotypem lub linkiem do miejsca wskazanego przez Sponsora

– umieszczenie nazwy Sponsora wraz z podziękowaniami w relacji z wydarzenia na stronie internetowej Organizatora

– wystawienie max. 1 rollup-u i 1 inny materiał reklamowy w trakcie wydarzenia

– jedno zaproszenie do wykorzystania

 

 

 

Zachęcamy do składania ofert emailem na adres: maria.kozlowska@ora-warszawa.com.pl

 Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury i Sportu

 

Zasady sponsoringu:

  1. Wartość sponsoringu wskazana powyżej może być udzielona jednorazowo przez dany podmiot w związku z tym wydarzeniem.
  2. Dopuszcza się maksymalną liczbę 3 (trzech) sponsorów, których Oferty zostaną wybrane przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.
  3. W przypadku Ofert niezawierających braków decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. Wszystkie podmioty zainteresowane sponsorowaniem wydarzenia proszone są o składanie ofert na adres członkini komitetu organizacyjnego wydarzenia, adw. Marii Kozłowskiej: maria.kozlowska@ora-warszawa.com.pl do dnia 1 lipca 2022 r.
  5. Zgodnie z pkt 5.3 Regulaminu dotyczącego finansowania przez podmioty zewnętrzne wydarzeń organizowanych przez Izbę Adwokacką w Warszawie, jej organy lub jednostki organizacyjne Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie może pozostawić Ofertę bez rozpoznania bez podania przyczyny.
  6. Ogłoszenie zostaje skierowane do kancelarii adwokackich, a także innych podmiotów, które wyrażą wolę sponsorowania wydarzenia.