Apli­kantka naszej Izby laureatką konkursu „Spory budow­lane w orzecz­nic­twie SN”

9 maja odbył się finał szó­stej edy­cji kon­kursu dla apli­kan­tów pn. „Spory budow­lane w orzecz­nic­twie SN”, którego celem było zmo­ty­wo­wa­nie mło­dych praw­ni­ków do zdo­by­wa­nia nowych doświad­czeń. Laureatką tegorocznej edycji konkursu została Agnieszka War­se­wicz – apli­kantka naszej Izby. 

Jak podkreślają Organizatorzy, poziom mery­to­ryczny prac był bar­dzo wysoki, a roz­mowy z fina­li­stami oka­zały się bar­dzo cie­kawe i inspi­ru­jące. Komi­sji kon­kur­so­wej, w której zasiadali praw­nicy JDP repre­zen­tu­jący Zespół Postę­po­wań Sądo­wych i Arbi­tra­żo­wych, prze­wod­ni­czył prof. Prze­my­sław Dra­pała.

Lau­re­atami tego­rocz­nej edy­cji kon­kursu zostali:

  • I miej­sce: Agnieszka War­se­wicz – apli­kantka adwo­kacka z War­szawy
  • II miej­sce: Mariusz Sto­kłosa – apli­kant adwo­kacki z Biel­sko-Bia­łej
  • III miej­sce: Damian Janu­szew­ski – apli­kant rad­cow­ski z Byd­gosz­czy

Serdecznie gratulujemy!