Zgromadzenie IA w Warszawie w dniu 25 maja 2024 r. – uchwały i sprawozdania

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie publikuje w załączeniu zawiadomienie o Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Warszawie wraz z porządkiem obrad, które odbędzie się 25 maja 2024 r. o godz. 9.00, w trybie hybrydowym oraz sprawozdanie z działalności organów Izby Adwokackiej w Warszawie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wraz z projektami uchwał w związku z wnioskami Komisji Rewizyjnej oraz projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej w 2024 r., wraz z preliminarzem budżetu Izby Adwokackiej w Warszawie na 2024 rok.

W załączeniu publikujemy także:

Uprzejmie informujemy, że na Zgromadzeniu Izby nie będą przyjmowane wnioski i projekty uchwał. Projekty pisemnych wniosków i uchwał przyjmowane będą na 14 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia Izby i nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia Izby tj. w dniach od 11 maja 2024 r. do 21 maja 2024 r. do godz. 16:00. O chwili wpłynięcia projektu decyduje data wpływu do biura podawczego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i zasada ta odnosi się również do projektów przesyłanych listownie oraz za pośrednictwem skrzynki ePUAP Izby Adwokackiej w Warszawie.

Informujemy, że część stacjonarna Zgromadzenia odbędzie się w Hotelu Regent, ul. Belwederska 23, Warszawa

Możliwość udziału w Zgromadzeniu Izby w trybie stacjonarnym mają wyłącznie członkowie samorządu, którzy zarejestrują swój udział i prześlą zgłoszenie do 16 maja 2024 r.

Do udziału w trybie stacjonarnym można zarejestrować się na dwa sposoby:

Część on-line

Przebieg Zgromadzenia w dniu 25 maja 2024 r. będzie udostępniany on-line z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, tj. z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej (transmisji danych przez sieć Internet) za pośrednictwem aplikacji WZA24, przy użyciu przeglądarek internetowych, z których rekomendowane są Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge, Safari (inne przeglądarki, w szczególności Internet Explorer – nie są zalecane), w ramach której uczestnicy i osoby uprawnione mogą uczestniczyć w obradach przebywając w innym miejscu niż miejsce prowadzenia obrad oraz za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej w celu zabrania głosu w trakcie Zgromadzenia.

Dostęp do serwera umożliwiającego zdalne podłączenie się osób upoważnionych do brania udziału w Zgromadzeniu będzie weryfikowany przez podane nazwy użytkownika i hasła dostępu do platformy WZA24 oraz przy wykorzystaniu wiadomości tekstowych (kod jednorazowy) kierowanych na numery telefonów znajdujących się w bazie danych Panelu Adwokata (oznaczony jako numer telefonu komórkowego w danych personalnych).

Link do platformy WZA24 wraz z loginem i hasłem zostanie przesłany do Państwa 22 maja 2024 r.

Jak przed każdym Zgromadzeniem prosimy jednocześnie wszystkich członków naszej izby o aktualizację swoich danych w Panelu Adwokata lub weryfikację ich aktualności.

Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze, prawo do udziału w Zgromadzeniu mają członkowie Izby wykonujący zawód oraz delegaci pozostałych adwokatów wybrani na zebraniach w dniu 9 kwietnia 2024 r. W myśl § 10 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich, obecność na Zgromadzeniu – wyżej wymienionych członków Izby – jest samorządowym obowiązkiem. Ewentualną nieobecność należy usprawiedliwić na piśmie w ciągu 7 dni