Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP w czasie pandemii

Jak wygląda sprawa terminów w czasie pandemii przed Urzędem Patentowym?

Opracowała: adw. Monika Witkowska

Ustawa wprost reguluje kwestię biegu terminów na:

  • sprzeciwy wobec zgłoszeń znaków towarowych
  • walidacje

Terminy, które przypadają w okresie od 8 marca do 30 czerwca 2020 r. nie rozpoczynają się, a rozpoczęte terminy ulegają przerwaniu. Ich bieg rozpoczyna się na nowo od 1 lipca 2020 r.

W zakresie wszystkich pozostałych terminów na dokonywanie czynności przed Urzędem Patentowym RP, brak jest szczegółowej regulacji. W szczególności, 1 lipca 2020 r. jako nowy termin początku biegu terminu nie dotyczy sprzeciwów wobec decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Ustawa zawiera natomiast ogólne przepisy odnoszące się do terminów wynikających z:

  • przepisów prawa administracyjnego i
  • terminów procesowych w postępowaniu administracyjnym,

wskazując, że bieg takich terminów nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Urząd Patentowy RP udostępnił komunikat dotyczący tarczy antykryzysowej w zakresie postępowania przed Urzędem, w którym potwierdził, że zawieszeniu ulegają pozostałe terminy postępowania przed Urzędem. Oznacza to, że terminy które biegły w dacie wejścia w życie ustawy o tarczy antykryzysowej tj. w dniu 31 marca 2020 r. podlegają zawieszeniu i po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii będą biec nadal. Ich bieg nie rozpoczyna się nowo.

Jeśli chodzi o terminy, które nie zaczęły biec przed wejściem ustawy w życie – np. doręczono wezwanie do usunięcia braków formalnych pisma 10 kwietnia 2020 r. – ich bieg rozpoczyna się po ustaniu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. W takim przypadku termin na uzupełnienie braków biegnie po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W Urzędzie Patentowym RP wstrzymane zostały również posiedzenia kolegiów orzekających ds. spornych w bieżących sprawach. Urząd pracuje nad przeprowadzaniem rozpraw Kolegiów Orzekających w formie on-line.

Nowe zasady postępowania przed Urzędem Patentowym RP mają na celu zabezpieczenie stron w przypadkach, kiedy nie jest możliwe bądź jest utrudnione podjęcie czynności przed organem.

Tym niemniej, wszystkie działania podejmowane w sprawach, nawet jeśli terminy na ich dokonanie są zawieszone bądź przerwane, są ważne i skuteczne.

Pracownicy Kancelarii Urzędu Patentowego pracują w trybie zmianowym, jak również zdalnie. Tym samym, możliwe jest składanie pism w bieżących sprawach, zarówno drogą pocztową, jak i elektroniczną.

Opracowała: adw. Monika Witkowska

Pełna treść „Adwokackiej Tarczy dla Przedsiębiorców” – wszystkie opracowania wszystkich autorów w jednym pliku!