Alert bankowo-finansowy na czas pandemii

Zmiany wynikające z Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Ustawa Tarczowa):

(opracowała: dr Beata Pxford)

1. Możliwość zmiany umowy kredytu bankowego z mikro, małym i średnim przedsiębiorcą od 31 marca 2020 r. Ustawa uprawnia bank do dokonania zmian w umowie kredytu zawartej z mikro, małym, średnim przedsiębiorcą (Ustawa Prawo Przedsiębiorców określa kto może być uważany za mikro/małego/średniego przedsiębiorcę).

Bank może zmienić umowę kredytu, jeśli kredytu udzielono przed 8 marca 2020 r. i zmiana umowy uzasadniona jest oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną przez bank nie wcześniej niż 30 września 2019 r.

Bank musi mieć zgodę kredytobiorcy na dokonanie zmiany i zmiana umowy nie może powodować pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.

2. Zmiany dla instytucji pożyczkowych od 31 marca 2020 r.

Ustawa Tarczowa obniżyła limity pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego do 45 % całkowitej kwoty kredytu. Co oznacza faktyczne zmniejszenie przychodów dla przedsiębiorców będących instytucjami pożyczkowymi. Co w konsekwencji może prowadzić do zmniejszenia konkurencji na rynku kredytów konsumenckich i uboższej oferty dla konsumentów.

Naruszenie nowych przepisów może zostać uznane za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów (art. 8 d – 8 f Ustawy Tarczowej).

INNE ZMIANY I INICJATYWY:

3. Pomoc dla przedsiębiorców z BGK

BGK pracuje obecnie nad wdrożeniem rozwiązań pomocowych dla przedsiębiorców, w tym dopłaty do oprocentowania kredytów. Oprócz tego możliwe jest uzyskanie pomocy w ramach programu gwarancji de minimis adresowanych do przedsiębiorców, którzy na dzień 1 lutego 2020 r. nie mieli zaległości w ZUS i w US. Za udzielenie gwarancji nie jest pobierana prowizja.

BGK oferuje także gwarancje Biznesmax oraz gwarancje z funduszy gwarancji płynnościowych (więcej: https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-gwarancji/)

4. Obniżka stóp procentowych od 9 kwietnia 2020 r.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopę referencyjną NBP o 0, 50 pkt. procentowych do wartości 0, 50 %, stopę depozytową do wartości 0, 00 %, stopę lombardową do 1, 00 %, stopę dyskontową weksli do 0, 55%, stopę redyskontową weksli do 0, 60 % w skali roku.

5. Obniżenie odsetek ustawowych.

Obniżka stóp procentowych przez NBP spowodowała obniżkę odsetek ustawowych do 4 % w skali roku dla odsetek ustawowych, 8 % w skali roku dla maksymalnych odsetek ustawowych; 6 % w skali roku dla odsetek ustawowych za opóźnienie; 12 % w skali roku dla maksymalnych odsetek za opóźnienie.

6. Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Nie zmieniają się na razie odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. Zgodnie z Obwieszczeniem Minister Rozwoju z 23 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w okresie od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020 r. odsetki te wynoszą:

9,5% w stosunku rocznym ‒ w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym;

11,5% w stosunku rocznym ‒ w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym.

(żródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20200000002/O/M20200002.pdf)

7. Szykowane są także zmiany w Ustawie Prawo bankowe w zw. z implementacją Dyrektywy CRD V/rozporządzenia CRR II. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw z 19 marca 2020 r. przewiduje m.in. wprowadzenie instytucji finansowej spółki holdingowej i finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej zwolnienie z polityki wynagrodzeń małych instytucji finansowych i pracowników otrzymujących niskie wynagrodzenie, wprowadzenie osoby, której działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka banku; wprowadzenie standardowej metodyki i uproszczonej metodyki oceny ryzyka stopy procentowej, możliwość odwołania przez KNF z funkcji członka zarządu/rady nadzorczej banku etc.

Zmiany w ustawie mają objąć banki, domy maklerskie, oddziały banków zagranicznych, UKNF, BFG, KSF.

(opracowała: dr Beata Pxford)

Pełna treść „Adwokackiej Tarczy dla Przedsiębiorców” – wszystkie opracowania wszystkich autorów w jednym pliku!