09.05.2024 / Wiadomości

Zmiany oso­bowe w skła­dzie ORA, Pre­zy­dium ORA i Komi­sji ds. Infor­ma­ty­za­cji

9 maja 2024 r. odbyło się pierw­sze po śmierci adw. Jakuba Jacyny, Sekre­ta­rza Okrę­go­wej Rady Adwo­kac­kiej w War­sza­wie, posie­dze­nie ple­narne Rady, które roz­po­częło się od krót­kiego wspo­mnie­nia o naszym Zmar­łym Kole­dze, wygło­szo­nego przez adw. Miko­łaja Pie­trzaka – Dzie­kana ORA i minuty ciszy, którą uczczono pamięć Zmar­łego.

W pierw­szej czę­ści posie­dze­nia Rada omó­wiła sprawy doty­czące zmian w skła­dzie ORA, po czym:

  • Stwier­dziła, że w związku z wyga­śnię­ciem man­datu adw. Jakub Jacyny – członka Okrę­go­wej Rady Adwo­kac­kiej w War­sza­wie, man­dat ten obej­muje z mocy prawa dotych­cza­sowa Zastęp­czyni Członka Okrę­go­wej Rady Adwo­kac­kiej w War­sza­wie – adw. dr Beata Paxford.

Zgod­nie z § 5 ust. 2 Regu­la­minu orga­ni­za­cji i funk­cjo­no­wa­nia okrę­go­wych rad adwo­kac­kich: „[W] razie wyga­śnię­cia man­datu członka rady w jego miej­sce wcho­dzi zastępca w kolej­no­ści otrzy­ma­nych gło­sów”. Osobą tą jest adw. dr Beata Paxford, dotych­cza­sowa Zastęp­czyni Członka ORA.

  • Wybrała nowym Sekre­ta­rzem Okrę­go­wej Rady Adwo­kac­kiej w War­sza­wie adw. Toma­sza Kor­czyń­skiego, dotych­cza­so­wego Prze­wod­ni­czą­cego Komi­sji ds. Infor­ma­ty­za­cji.
  • Powo­łała adw. Bar­tło­mieja Trę­tow­skiego nowym Prze­wod­ni­czą­cym Komi­sji ds. Infor­ma­ty­za­cji.

Pomimo nie­zwy­kle smut­nych oko­licz­no­ści, w jakich docho­dzi do opi­sa­nych zmian, gra­tu­lu­jemy wybra­nym oso­bom obję­cia nowych funk­cji i życzymy wiele satys­fak­cji z pracy na rzecz war­szaw­skiego samo­rządu adwo­kac­kiego.

adw. Grze­gorz Kukowka
rzecz­nik pra­sowy ORA w War­sza­wie