Wyniki etapu kwa­li­fi­ka­cji Ogól­no­pol­skiego Praw­ni­czego Tur­nieju Nego­cja­cyj­nego

Znane są już wyniki kwalifikacji Ogólnopolskiego Prawniczego Turnieju Negocjacyjnego. Aplikanci ORA w Warszawie zostali półfinalistami Turnieju. 

Do rozgrywek półfinałowych zakwa­li­fi­ko­wały się nastę­pu­jące dru­żyny, wymie­nione w kolej­no­ści alfa­be­tycz­nej:

  1. „ADR Group”, w skła­dzie: Jacek Mać­kie­wi­cz – apli­kant OIRP w War­sza­wie, pra­cow­nik PGRP, Sta­ni­sław Kru­szew­ski absol­went prawa, pra­cow­nik PGRP oraz Grze­gorz Dud­kie­wicz absol­went prawa, pra­cow­nik PGRP;
  2. „Nego­cja­cyjne Salami”, w skła­dzie: Monika Bar­wicka – apli­kantka ORA w War­sza­wie, Ewa Błęd­niak – apli­kantka ORA w War­sza­wie oraz Kon­rad Biskup – apli­kant ORA w War­sza­wie;
  3. „Orły Inwe­stora”, w skła­dzie: Miłosz Klotz – apli­kant OIRP w War­sza­wie, pra­cow­nik PGRP, Adriana Boba – apli­kantka OIRP w War­sza­wie, pra­cow­nik PGRP oraz Jan Rębacz – apli­kant OIRP w War­sza­wie, pra­cow­nik PGRP;
  4. „Przy­szłość nego­cja­cji”, w skła­dzie: Mate­usz Koc – stu­dent IV roku prawa Uni­wer­sy­tet SWPS, Filip Kozłow­ski – stu­dent IV roku prawa Uni­wer­sy­tet SWPS oraz Klau­dia Gut­man – stu­dentka IV roku prawa Uni­wer­sy­tet SWPS.

Półfinalistom gratulujemy świetnych wyników!

Pół­fi­nał i finał odbędą się 18 maja 2024 r. (sobota) w sie­dzi­bie ORA w War­sza­wie, przy al. Ujaz­dow­skich 49, o godz. 10.00.