21.03.2022 / Wiadomości

ZEBRANIE ADWOKATÓW EMERYTÓW I RENCISTÓW W CELU WYBORU DELEGATÓW NA ZGROMADZENIE IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE 2022

W dniu 6 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się w trybie hybrydowym zebranie adwokatów emerytów i rencistów, w celu wyboru delegatów na Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie.

 

Serdecznie zachęcamy wszystkich uprawnionych do udziału w spotkaniu i kandydowaniu na funkcję delegata. 

Adwokaci, którzy nie mają możliwości wzięcia udziału w zebraniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (nie posiadają adresów mailowych, komputerów lub mają problemy techniczne z ich obsługą), mogą uczestniczyć w zebraniu w siedzibie ORA. Na miejscu zapewniamy wsparcie i pomoc informatyczną.

Uprzejme informujemy, że:

  • kara nagany oraz kara pieniężna pociąga za sobą utratę biernego prawa wyborczego do organu samorządu adwokackiego na czas trzech lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia (licząc wstecz od daty zebrania wyborczego) – art. 81 ust. 4 ustawy – Prawo o adwokaturze;
  • kara zawieszenia w czynnościach zawodowych pociąga za sobą utratę biernego i czynnego prawa wyborczego do organu samorządu adwokackiego na czas sześciu lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia (licząc wstecz od daty zebrania wyborczego) – art. 81 ust. 5 ustawy – Prawo o adwokaturze;
  • czynne i bierne prawo wyborcze do organów samorządu adwokackiego nie przysługuje adwokatowi zawieszonemu w wykonywaniu czynności zawodowych – art. 4d ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze;
  • zebrani wybierają delegatów w stosunku 1 delegat na 5 uczestniczących w zebraniu w okręgowych izbach adwokackich liczących powyżej 300 adwokatów nie wykonujących zawodu – § 5 tiret trzeci Regulaminu w sprawie zasad wyboru delegatów adwokatów niewykonujących zawodu na zgromadzenia izb adwokackich (zwanym dalej „Regulaminem”);
  • wybory odbywają się w drodze głosowania tajnego przy nieograniczonej liczbie kandydatów – § 4 Regulaminu.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095, ze zm.) w zw. z § 5 tiret trzeci Regulaminu w sprawie zasad wyboru delegatów adwokatów niewykonujących zawodu na zgromadzenia izb adwokackich, uprzejmie informuję, że możliwe jest dokonanie wyboru maksymalnie 73 delegatów na zgromadzenie Izby.

Informacje o osobach, które mogą być kandydatami na delegatów na Zgromadzenie Izby, znajdują się pod adresem internetowym: https://www.ora-warszawa.com.pl/em

Udział w zebraniu jest możliwy wyłącznie poprzez komunikację elektroniczną, która będzie realizowana za pośrednictwem Państwa aktualnego, indywidualnego adresu mailowego oraz telefonu komórkowego. Podanie tych danych w systemie SOA (dostęp do Panelu Adwokata: https://panel.e-soa.pl/) jest niezbędne w celu przesłania do Państwa linku, loginu i hasła do logowania do systemu.

W związku z powyższym prosimy o weryfikację, uzupełnienie lub aktualizację danych w Panelu Adwokata.

W razie problemów proszę skontaktować się z Działem Osobowym Adwokatów (dzial.osobowy@ora-warszawa.com.pl) lub Działem IT (it@ora-warszawa.com.pl).

Jeżeli jest to Państwa pierwsze logowanie proszę o skorzystanie z opcji „Pierwsze logowanie https://panel.e-soa.pl/dostep.php

Udział w zebraniu jest obowiązkowy, a ewentualną nieobecność należy usprawiedliwić pisemnie w ciągu 7 dni od dnia ustania przeszkody.