29.09.2021 / Wiadomości

Zaproszenie do pełnienia roli zastępców

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

jednym z problemów, z którymi codziennie się mierzymy jest kwestia zastępstw adwokatów, którzy z różnych przyczyn nie mogą wykonywać zawodu. Wywołuje to coraz więcej emocji w naszym środowisku, w szczególności u osób, które zostały wyznaczone zastępcami. Przypominamy, że wyznaczenie zastępcy jest wyłącznym uprawnieniem Dziekana wynikającym z art. 37a ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze. Decyzja dziekana stanowi upoważnienie adwokata do prowadzenia spraw adwokata zastępowanego. W większości przypadków oznacza to, że adwokat wyznaczony zastępcą ma legitymację do prowadzenia wszystkich spraw adwokata zastępowanego.

Instytucja zastępstwa ma na celu zabezpieczenie interesów klientów adwokata zastępowanego i wynika z zasad koleżeństwa. W wielu przypadkach konieczność ustanowienia zastępcy wynika z sytuacji losowych (śmierć, stan zdrowia), niezawinionych przez adwokata zastępowanego. Między innymi z tego powodu nie było dotychczas praktyki prowadzenia ankiety lub zapisów osób chętnych do podjęcia się roli zastępcy. Mając jednak na uwadze ilość wpływających wniosków o zwolnienie z funkcji zastępcy informujemy, że jest możliwość dobrowolnego zgłoszenia się do Działu Osobowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i wyrażenia chęci do podjęcia się roli zastępcy.

Zgodnie z §2 ust. 2 „Regulaminu wyznaczania, zwalniania i wynagradzania zastępców adwokatów wykonujących zawód, niemających czasowo lub trwale możliwości wykonywania zawodu oraz w przypadku skreślenia z listy adwokatów“ (uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 20 marca 2020 r.) zastępca powinien wykonywać zawód co najmniej trzy lata i być niekarany dyscyplinarnie. Kryteria stażu mogłyby ulec zmianie – gdyby taką decyzję podjęła Okręgowa Rada Adwokacka. W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich adwokatek i adwokatów chętnych do pełnienia roli zastępców o dokonywanie zgłoszeń na adres e-mail: zastepcy@ora-warszawa.com.pl 

Przypominamy również, że zgodnie z §4 ust. 2 przywołanego regulaminu:  Zastępcy z tytułu pełnienia jego funkcji należy się od Zastępowanego adwokata wynagrodzenie, którego wysokość i sposób płatności ustalą zainteresowani między sobą“, a zgodnie z §4 ust. 4 Regulaminu „W przypadku, gdy Zastępca nie osiągnął porozumienia z Zastępowanym adwokatem lub jego spadkobiercami co do sposobu wynagradzania bądź też Zastępowany adwokat nie dysponuje środkami pozwalającymi na ponoszenie wynagrodzenia Zastępcy, Zastępca może tymczasowo otrzymać wynagrodzenie od Okręgowej Rady Adwokackiej“.

Stosownie do treści §6 ust. 4 regulaminu: „Maksymalne wynagrodzenie Zastępcy nie może przekroczyć kwoty 4.000,00 zł netto miesięcznie, a w przypadku wynagrodzeń jednorazowych – kwoty 10.000,00 zł netto.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak

wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej  w Warszawie w Warszawie ds. osobowych adw. Aleksander Krysztofowicz