19.11.2018 / Wiadomości

Wykład dr Sylwii Spurek – Przemoc wobec kobiet w Polsce – wspólna odpowiedzialność

W 1999 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała oficjalnie 25 listopada Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Ten dzień rozpoczyna Międzynarodową Kampanię 16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć. Kampania kończy się 10 grudnia każdego kalendarzowego roku.

Między 25 listopada a 10 grudnia realizowanych będzie jak co roku wiele inicjatyw i wydarzeń. Wszystkie one poświęcone są wspieraniu i koordynacji działań mających na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Wspólnym celem osób i organizacji zaangażowanych w tę kampanię jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet przede wszystkim przez rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zaprasza w ramach kampanii na wykład dr Sylwii Spurek – Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich pt, „Przemoc wobec kobiet w Polsce – wspólna odpowiedzialność.” Wykład odbędzie się 30 listopada br. o godzinie 15.00 w sali im. H. Krajewskiego w siedzibie ORA w Warszawie, Al. Ujazdowskie 49.

Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy!

dr Sylwia Spurek – Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich

Doktorka nauk prawnych, radczyni prawna, legislatorka. Współzałożycielka Fundacji Klinika Rządzenia. Od 1999 r. zaangażowana w działania na rzecz praw człowieka . Stypendystka Legal Fellowship Program i uczestniczka zajęć International Women’s Human Rights Clinic, City University of New York (2000). W latach 2002-2005 prawniczka w Sekretariacie Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, gdzie uczestniczyła w pracach nad rządowym projektem pierwszej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Do 2014 r. radca Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, następnie wiceszefowa Biura Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania (do czerwca 2015 r.). W latach 2008-2015 członkini Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 2010-2012 przedstawicielka Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Komitecie Ochrony Praw. Wykładowczyni na Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim oraz na studiach podyplomowych Gender Mainstreamingu przy Polskiej Akademii Nauk. Certyfikowana specjalistka w zakresie pomocy ofiarom przemocy (Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ PTP). Członkini Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego. Autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących problemu przemocy w rodzinie, a także kwestii równego traktowania i dyskryminacji. Specjalizuje się również w kwestiach procesu stanowienia prawa, lobbingu i rzecznictwa interesów oraz dostępu do informacji publicznej.

Opis założeń kampanii:

1. Diagnoza problemu: Najbardziej powszechną formą przemocy wobec kobiet w Polsce jest przemoc w rodzinie. 90% dorosłych ofiar przemocy w rodzinie to kobiety. Państwo, niestety, nadal nie w pełni odpowiada na potrzeby kobiet i nie realizuje standardów międzynarodowych. Brak edukacji antydyskryminacyjnej oraz innych działań podnoszących świadomość powoduje, że przemoc wobec kobiet obarczona jest wieloma stereotypami, w efekcie kobiety nie otrzymują wsparcia najbliższego otoczenia, ich zeznania są podważane, a sprawca jest usprawiedliwiany.
2. Idea kampanii na 2018: Przerywamy przemoc wobec kobiet pomagając świadkom rozwiązać ich dylemat dot. reakcji // Insight: Świadek przemocy nie zdaje sobie sprawy, że brak reakcji na przemoc ma konsekwencje nie tylko dla ofiary, ale też dla niego.
3. Cel kampanii 2018: Celem tegorocznej kampanii jest zmiana postawy świadków z biernej na czynną. Chcemy przemówić do świadka z pozycji wspierającej – wiemy, że decyzja o reakcji na przemoc jest trudna i stoi za nią strach i bezradność, a nie zawsze – zła wola świadka. Pokazujemy ludziom, jak niewiele wystarczy, żeby uwolnić się z pętli dylematu świadka oraz przerwać przemoc.
4. Grupa docelowa: Świadek przemocy domowej – rodzina, przyjaciele, sąsiad, sąsiadka, koleżanka i kolega z pracy, przechodzień. Stykając się z przemocą domową nie wie, jak zareagować. Z jednej strony, czuje, że powinien pomóc – stanąć w obronie osoby słabszej. Z drugiej, boi się, że sam padnie ofiarą agresji napastnika. Wtedy łatwo sobie wytłumaczyć, że „lepiej się nie wtrącać” oraz „to prywatne sprawy”. Oto dylemat świadka, który mimowolnie uzupełnia przemocowy trójkąt nie zdając sobie sprawy, że jest jego kluczowym aktorem.
5. Otoczenie konkurencyjne: brak zintegrowanych komunikacyjnie działań.
6. Organizator: Sylwia Spurek, zastępczyni RPO oraz partnerzy(ki) społeczne, niezależni ekspertki(ci) oraz agencje i artyści(stki). Wszystkie działania prowadzone są pro bono.
7. Czas realizacji kampanii: 16 dni od 25 listopada do 10 grudnia